Kvalitetssystem

Klage over formelle feil ved eksamen

 

Du kan klage over formelle feil innen tre uker etter at du er eller burde være kjent med de forhold som begrunner klagen.

 

Klagen behandles først av avdelingen. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den oversendes klagenemnda ved Høyskolen i Molde. 

 

Lov om universiteter og høyskoler sier videre i § 5 -2 pkt 2-4.sier:

  • Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 5-3.
  • Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
  • Finner styret eller klagenemnden at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve.

 Skjema

 

Klage på beddømmelse eller formelle feil ved praksisstudie. Skjema