Kvalitetssystem

Mentortiltak NAV for studenter ved HiM

Rammene for ordningen er regulert av NAV som dekker kostnadene.
https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+innhold/Mentor.298127.cms

NAV har en ordning hvor brukere kan søke om mentor inntil maks 3 år. Høgskolen utbetaler lønn til mentor etter innleverte timelister, og krever utgiftene refundert fra NAV.

En mentor bør være en student som har tatt faget tidligere og som ikke har resultatet lavere enn C. Rekrutteringen kan skje via tips fra faglærer/studieleder/studenten selv. Dersom det søkes om mentor i form av notathjelp må denne være en medstudent.

Det er flere studenter som får støtte til utdanning enn de som konkret har behov for mentor. Det blir derfor studentens ansvar å ta kontakt med Him v/kontaktperson så snart som mulig, dersom behov for mentor er tilstede.

Studentens ansvar:

 • Tar kontakt med kontaktperson ved HiM så snart som mulig, slik at behov for mentor kan avklares.
 • Ev. foreslår kandidater til mentor
 • Være med på et første møte sammen med mentor og kontaktperson og/eller studentrådgiver
 • Utarbeide plan for gjennomføring sammen med mentor
 • Møte opp ved innkalling til statussamtaler ved skolen
 • Gi tilbakemelding til kontaktperson/studentrådgiver dersom det oppstår problem underveis

Kontaktperson ved HiM:

 • Etter samtale med studenten (kopi av vedtak fra NAV?) sendes registreringskjema (Nav-bl. 76-13.84) til Oslo for scanning. Dette skjema kan sendes pr. studiår (ev. pr. semester). Dersom flere fag angis antall timer totalt. Mentors navn trenger ikke å stå på denne blanketten.
  •                 Him iverksetter tiltak umiddelbart, dvs. "søker" etter mentor
  • Når mentor er tilsatt, kalle inn denne og student til et første møte
  • Tiltaket kan iverksetter selv om tilsagnsbrev ikke er mottatt fra NAV, dersom dette er avklart med veileder
  • Sende kopi av nav-bl. 76-13.84 til ØP, sammen med skriftlig vedtak med anslått timeantall fra Nav), samt nødvendige opplysninger om mentor som grunnlag til arbeidskontrakt
  • Gi tilbakemelding til NAV dersom mentoroppdraget må avsluttes
  • Ved mottak av tilsagnsbrev fra Nav, videresende original til ØP (beholde kopi)
  • Kontrollere timeliste fra mentor, attestere og videresende til studiesjef for anvisning (beholde kopi)
  • Ev. attest til mentor

Studentrådgiver:

 • Forhøre seg i fagmiljøet ev. med studenten selv om tips til aktuelle mentorer
 • Kalle inn til samtale (mini-intervju) med aktuelle mentorer
 • Gi beskjed til kontaktperson hvem som tar mentoroppdraget
 • Kalle inn til statussamtaler mentor/student
 • Gi beskjed til kontaktperson dersom mentoroppdraget må avsluttes.

Mentor sitt ansvar:

 • Stille til intervju/ statussamtale hos studentrådgiver
 • Underskrive kontrakt (sendes i posten) og returnere denne i et eksemplar
 • Utarbeide plan for gjennomføring sammen med student
 • Gi tilbakemelding til studentrådgiver (ev. kontaktperson) dersom det oppstår problem underveis
 • Levere timelister til kontaktperson ved utgangen av hver måned

Studiesjef/ØP

 • ØP lager arbeidskontrakt, som sendes studiesjef til underskrift (2 eks).
 • Studiesjef leverer underskrevet kontrakt (2 eks) til kontaktperson som sørger for utsending (husk timeliste)
 • Kontaktperson leverer 1 eks. av underskrevet kontrakt til arkivet
 • Arkivet lagrer kontrakten elektronisk (saksbehandler ØP v/Anne Line, kopi til kontaktperson og studiesjef)
 • Studiesjef videresender timelister til ØP.
 • ØP foretar utbetaling til mentor og sender krav om refusjon av kostnader til NAV
  (nb! foreldelsesfrist 2 mnd)