Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Emner ph.d.-studium i helse- og sosialfag

Ph.d. - studiet består av en opplæringsdel (30 stp) og en forskningsdel (150 stp). Opplæringsdelen består av en obligatorisk (20 stp) og en selvvalgt del (10 stp). Opplæringsdelens kjerneområder er valgt med utgangspunkt i overordnet profil, ut fra et ønske om å videreføre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to høgskolene. Kjerneområdene kommer til uttrykk i fire obligatoriske og fire valgfrie emner:

- Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse (5 stp)

- Fordypning i kvantitativ forskningsmetode og mixed methods (5 stp)

- Fordypning i kvalitativ forskningsmetode (5 stp)

- Vitenskapsteori og etikk (5 stp)

I tillegg tilbys fire valgfrie emner á 5 stp, som er beslektet med de overordnede emnene

- Kommunikasjon i hjelperelasjoner (5 stp)

- Aggresjon, vold og bruk av tvang (5 stp)

- Profesjonsteori, profesjon og skjønnsutøvelse (5 stp)

- Profesjonell omsorg i skjæringspunktet mellom system og livsverden (5 stp)

Den selvvalgte opplæringsdelen består altså av 10 studiepoeng som kan tas innenfor studiets valgfrie emner. Det er imidlertid åpent for at kandidatene kan ta en del av eller hele den valgfrie delen ved andre ph.d.-studier under forutsetning av at emnene har relevans for kandidatens avhandlingstema.

Studieåret er på 40 uker med en forventet arbeidsinnsats på 40 timer pr. uke. Kandidater oppmuntres til et opphold ved annen institusjon i inn- eller utland under studiet.

Se fullstendig beskrivelse av emnene i studieplanen.

 
Våre partnere: