Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Beskrivelse av mal for årsrapport om studiekvalitet

 

Beskrivelse av mal for årsrapport om studiekvalitet

Nye bestemmelser i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (studiekvalitetsforskriften) og Forskrift om tilsyn med studiekvaliteten (studietilsynsforskriften) sammen med forventninger i Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», krever at Høgskolen i Molde arbeider systematisk for å utvikle kvaliteten i utdanningen ytterligere. Som en del av kvalitetsarbeidet er det ønskelig at Høgskolens årlige kvalitetsrapport blir mer overordnet og gir en mer helhetlig vurdering av utdanningskvaliteten ved Høgskolen i Molde.

Det er utarbeidet en ny mal for kvalitetsrapporten som knyttes til målepunktene rammekvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Vi gjør oppmerksom på at eksemplene nedenfor ikke er uttømmende og at avdelingene står fritt til å fokusere på andre områder. Avdelingene skal også gi en samlet vurdering, peke på utfordringer og komme med tiltak.

 

Rammekvalitet

Områder som omfattes av rammekvalitet er inntakskvalitet, infrastruktur/fysisk læringsmiljø, studieadministrative verktøy og tjenester samt pedagogisk kompetanse og personalressurser.

Eksempler på områder som avdelingene kan velge å fokusere på innen rammekvalitet:

-Søkertall, rekruttering

-Undervisningslokaler, klasserom, møteplasser, lys, ventilasjon,

-Pedagogisk kompetanse

 

Programkvalitet

Områder som omfattes av programkvalitet er utvikling av undervisnings- og læringskvalitet og vurderingsformer som støtter studentenes læringsarbeid, læringsutbytte i studieprogrammene og bruk av digitale verktøy for å støtte læring i studieprogrammene.

Eksempler på områder som avdelingene kan velge å fokusere på innen programkvalitet:

-Digital eksamen, himoldex, simulering

-Studielederrollen

-Tilbakemeldinger fra studentene

-Læringsutbyttebeskrivelser

-Emneevalueringer

-Vurderingsordninger for sensur

-Forskningsrelevans

 

Resultatkvalitet

Områder som omfattes av resultatkvalitet er frafall, gjennomføring, strykprosent, kandidatproduksjon samt samfunns- og arbeidslivsrelevans

Eksempler på områder som avdelingene kan velge å fokusere på innen resultatkvalitet:

-Hvordan er gjennomføringsgraden og er utviklingen tilfredsstillende?

-Andel som fullfører på normert tid?

-Når i studieløpet skjer frafall? Årsaker til frafall? Tiltak mot frafall?

-Utvikling i strykprosent?

-Vurdering av relevansen for arbeidsliv og samfunnets kompetansebehov

-Kobling til arbeidslivet

 

 

 
Våre partnere: