Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Utfyllende retningslinjer for ph.d.-utdanning i logistikk

Utfyllende retningslinjer for ph.d.-utdanning i logistikk p√• grunnlag av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved H√łgskolen i Molde, Vitenskapelig h√łgskole i logistikk. 

Vedtatt av Doktorgradsutvalget for logistikk 13.06.2014

¬ß 2       Omfang, innhold og m√•lsetting for ph.d.-utdanningen

Ph.d.-utdanningen i logistikk er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel på 45 studiepoengs omfang.

¬ß 3       Ansvar for ph.d.-utdanningen

Ph.d.-utdanningen i logistikk forvaltes av Avdeling for logistikk. Programmets doktorgradsutvalg har ansvar for opptak til og gjennomf√łring av studiet, og for godkjenning av utdanningens studieplan og emnebeskrivelser, og utarbeider utfyllende retningslinjer for programmet.

¬ß 5-1    Vilk√•r for opptak

Opptakskravet er en mastergrad (120 studiepoeng) innen logistikk, informatikk, √łkonomi eller tilsvarende fagomr√•der. Det kreves normalt en veid gjennomsnittskarakter som er lik B eller bedre.

For s√łkere med annen fagbakgrunn kan inntil 30 studiepoeng kreves avlagt i tillegg for √• tilpasse s√łkerens faglige bakgrunn, basert p√• en spesifisert temaliste.

¬ß 5- 7   Tvungen avslutning ved forsinkelse eller manglende fremdrift

Vedtak om tvungen avslutning  fattes av avdelingen etter innstilling fra doktorgradsutvalget.

¬ß 7-1    Veiledning

Hovedveileder skal normalt være ansatt ved institusjonen.

¬ß 8-1    Form√•l, innhold og omfang 

Opplæringsdelen for ph.d. i logistikk skal ha et samlet omfang på 45 studiepoeng. Av dette skal minst 30 studiepoeng være i form av organisert opplæring. Minst 25 studiepoeng skal bestå av organisert opplæring på doktorgradsnivå (doktorgradskurs). Opptil 3 presentasjoner på internasjonale konferanser kan godkjennes med 3 studiepoeng hver. Endringer i godkjent opplæringsdel skal godkjennes av doktorgradsutvalget.

Obligatoriske emner i opplæringsdelen:

-       Doktorgradskurs i logistikkens historie (5 studiepoeng)

-       Doktorgradskurs i vitenskapsteori (min.5 studiepoeng)

For √• best√• et emne kreves et niv√• som tilsvarer karakteren B eller bedre sammenholdt med h√łgskolens karakterskala.

Oppl√¶ringen kan gis dels som regelmessige forelesninger/seminarer, dels som kortere, intensive samlinger eller i annen form godkjent av h√łgskolen. I de fag der det ikke foreligger egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som en del av kursprogrammet.

I spesielle tilfeller kan det også gis helt eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller forskningsmessig erfaring som gir tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres.

Doktorgradsstudenten skal normalt tilbringe minst ett semester av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon, der det er mulig √• arbeide videre med problemstillinger i tilknytning til avhandlingen. Der dette ikke er mulig eller √łnskelig, kan et opphold ved en tilsvarende norsk institusjon godkjennes, eller andre ordninger som sikrer at studenten f√•r innsikt i alternative forskningstradisjoner og tiln√¶rmelsesm√•ter til avhandlingens problemstilling.

¬ß 9-1    Rapportering

Der arrangeres samlinger for alle ph.d.-kandidater i programmet hvert semester.  

Offentlig presentasjon
Om lag 3-6 m√•neder f√łr forventet innlevering av avhandlingen skal doktorgradskandidaten holde en offentlig presentasjon av arbeidet som er utf√łrt s√• langt, og presentere en plan for ferdigstillelse av avhandlingen.

Doktorgradsutvalget og hovedveileder skal delta p√• presentasjonen og gi kandidaten faglige tilbakemeldinger, samt vurdere om planlagt progresjon er realistisk.  Hvis doktorgradsutvalget finner presentasjonen tilfredsstillende, skal prosessen med √• oppnevne bed√łmmelseskomit√© starte.

¬ß 9-2   Midtveisevaluering

Det skal avholdes obligatorisk midtveisevaluering innen 2/3 av planlagt studiel√łp. Det foreligger egne retningslinjer og evalueringsskjema for midtveisevaluering for ph.d.-programmet i logistikk.

¬ß 10-1  Krav til avhandlingen

Dersom avhandlingen er en samling av mindre arbeider skal den normalt best√• av minst fire artikler, skrevet for tidsskrift med fagfellevurdering.  Kandidaten skal normalt v√¶re eneforfatter for minst ett av arbeidene (artiklene) som inng√•r i avhandlingen

¬ß 14     Oppnevning av bed√łmmelseskomit√©

Etter en godkjent offentlig presentasjon, oppnevner doktorgradsutvalget bed√łmmelseskomit√©.  Utvalget utpeker komiteens administrator, som normalt skal v√¶re den interne representanten.

Det skal ikke være fellesarbeider mellom hovedveileder og komitéens eksterne medlemmer siste 5 år.

En opponent kan bare oppnevnes for maksimalt to kandidater fra samme hovedveileder innenfor en tidsramme på 5 år.

Ingen av de foreslåtte medlemmer kan ha familierelasjoner, veiledningsforhold eller fellesarbeider med kandidaten eller bidratt til avhandlingen på andre måter.