Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Utfyllende retningslinjer for ph.d.-utdanning i logistikk

Utfyllende retningslinjer for ph.d.-utdanning i logistikk på grunnlag av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk. 

Vedtatt av Doktorgradsutvalget for logistikk 13.06.2014, sist endret 01.10.2019. 

§ 2       Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen

Ph.d.-utdanningen i logistikk er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel på 45 studiepoengs omfang.

§ 3       Ansvar for ph.d.-utdanningen

Ph.d.-utdanningen i logistikk forvaltes av Avdeling for logistikk. Programmets doktorgradsutvalg har ansvar for opptak til og gjennomføring av studiet, og for godkjenning av utdanningens studieplan og emnebeskrivelser, og utarbeider utfyllende retningslinjer for programmet.

§ 5-1    Vilkår for opptak

Opptakskravet er en mastergrad (120 studiepoeng) innen logistikk, informatikk, økonomi eller tilsvarende fagområder. Det kreves normalt en veid gjennomsnittskarakter som er lik B eller bedre.

For søkere med annen fagbakgrunn kan inntil 30 studiepoeng kreves avlagt i tillegg for å tilpasse søkerens faglige bakgrunn, basert på en spesifisert temaliste.

§ 5- 7   Tvungen avslutning ved forsinkelse eller manglende fremdrift

Vedtak om tvungen avslutning  fattes av avdelingen etter innstilling fra doktorgradsutvalget.

§ 7-1    Veiledning

Hovedveileder skal normalt være ansatt ved institusjonen.

§ 8-1    Formål, innhold og omfang 

Opplæringsdelen for ph.d. i logistikk skal ha et samlet omfang på 45 studiepoeng. Av dette skal minst 30 studiepoeng være i form av organisert opplæring, slik at konferansepresentasjoner og lesekurs maksimalt kan utgjøre 15 studiepoeng. Minst 25 studiepoeng skal bestå av organisert opplæring på doktorgradsnivå (doktorgradskurs). 

Obligatoriske emner: Doktorgradskurs i vitenskapsteori (min. 5 studiepoeng).

Minst 5 studiepoeng skal være doktorgradsemner eksplisitt relatert til logistikk, supply chain management eller transportøkonomi. 

Opptil 3 presentasjoner på internasjonale konferanser kan godkjennes med 3 studiepoeng hver.

Endringer i godkjent opplæringsdel skal godkjennes av doktorgradsutvalget.

For at et master-emne skal regnes som en godkjent del av opplæringsdelen må man ha oppnådd karakteren B eller bedre, eventuelt karakteren «Bestått». For at et ph.d.-emne skal godkjennes må man ha oppnådd en karakter som av kursgivende institusjon regnes som bestått.

Opplæringen kan gis dels som regelmessige forelesninger/seminarer, dels som kortere, intensive samlinger eller i annen form godkjent av høgskolen. I de fag der det ikke foreligger egnet kurstilbud, kan individuelt lesepensum godkjennes som en del av kursprogrammet.

I spesielle tilfeller kan det også gis helt eller delvis fritak for slik deltakelse dersom annen opplæring eller forskningsmessig erfaring som gir tilsvarende kompetanse, kan dokumenteres.

Doktorgradsstudenten skal normalt tilbringe minst ett semester av studietiden ved en anerkjent utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon, der det er mulig å arbeide videre med problemstillinger i tilknytning til avhandlingen. Der dette ikke er mulig eller ønskelig, kan et opphold ved en tilsvarende norsk institusjon godkjennes, eller andre ordninger som sikrer at studenten får innsikt i alternative forskningstradisjoner og tilnærmelsesmåter til avhandlingens problemstilling.

§ 9-2   Midtveisevaluering

Det skal avholdes obligatorisk midtveisevaluering innen 2/3 av planlagt studieløp. Det foreligger egne retningslinjer og evalueringsskjema for midtveisevaluering for ph.d.-programmet i logistikk.

§ 10-1  Krav til avhandlingen

Dersom avhandlingen er en samling av mindre arbeider skal den normalt bestå av minst fire artikler, skrevet for tidsskrift med fagfellevurdering.  Kandidaten skal normalt være eneforfatter for minst ett av arbeidene (artiklene) som inngår i avhandlingen

§ 14     Oppnevning av bedømmelseskomité

Når veileder vurderer at det er 3-6 måneder igjen til innlevering av avhandlingen, oppnevner doktorgradsutvalget bedømmelseskomité. Utvalget utpeker komiteens administrator, som normalt skal være den interne representanten.

Det skal ikke være fellesarbeider mellom hovedveileder og komitéens eksterne medlemmer siste 5 år.

En opponent kan bare oppnevnes for maksimalt to kandidater fra samme hovedveileder innenfor en tidsramme på 5 år.

Ingen av de foreslåtte medlemmer kan ha familierelasjoner, veiledningsforhold eller fellesarbeider med kandidaten eller bidratt til avhandlingen på andre måter.

 
Våre partnere: