Kvalitetssystem

Innarbeiding av lovsamling eller annet lovlig hjelpemiddel ved eksamen i juridiske fag

I tillatte hjelpemidler kan det være innarbeidet understrekninger av enhver art og henvisninger til andre tillatte hjelpemidler. Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker.

Det er tillatt å understreke ord og setninger i lovtekst, men er det ikke tillatt å understreke enkelte bokstaver i teksten, slik at det dannes ord.

Det tillatt å markere ord og setninger for eksempel ved hjelp av tekstmarkør, og det er tillatt å bruke flere farger.

Det er anledning til å sette streker i margen.

Det kan skrives inn henvisning i en lovtekst til annen lov- eller forskriftstekst.
Henvisninger kan innledes med ordene opphevet (opph.), endret (endr.), eller med ordene se, jevnfør (jf./ jfr.), konferer (cfr./ kfr.) eller sammenlign (sml.)

 

Det er videre tillatt å lage et system med flagg og lignende i lovsamling for lettere å finne fram til relevant lovstoff

Henvisninger til lover og forskrifter, herunder på flagg, kan for øvrig bare inneholde tittel og/eller dato (ev. nummer) paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra. Vanlige forkortelser som grl., strl., sktl., fvl, aml. o.l. kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l. 25/2-72 nr. 3.

Det er tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge.


Det er tillatt å korrigere feil i innarbeidede henvisninger i tillatte hjelpemidler med korrekturlakk.