Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Avdelingens arbeid med studiekvalitet

Bakgrunn

Studentenes evalueringer er en viktig del av h√łgskolens kvalitetssikringssystem. Studentevaluering av undervisning og utdanning skal bidra til √• videreutvikle kvaliteten p√• undervisningen og studietilbudene. H√łgskolen skal legge til rette for at studentene f√•r gjennomf√łre evalueringer.  Evalueringene skal sammen med andre unders√łkelser og analyser av kvalitative data, danne grunnlag for vurdering av utdanningskvaliteten.

I forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i h√łyere utdanning og fagskoleutdanning heter det i kapittel 2:

§ 2-1. Krav til kvalitetssikringssystem

  1. Universiteter og h√łyskoler skal ha et system for sitt kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende dokumentasjon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet.
  2. Kvalitetssikringssystemet skal sikre og bidra til √• utvikle kvaliteten i hele utdanningen, inkludert praksisstudier. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige s√łkere til avslutning av studiet inklusive studiets relevans for arbeidslivet.
  3. NOKUT fastsetter, i samråd med sektoren, de kriterier som kvalitetssikringssystemet skal evalueres i forhold til.

I kapittel 6 i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten st√•r f√łlgende:

Ved evaluering av institusjonenes interne kvalitetsarbeid gj√łres det en helhetlig vurdering av kvalitetssikringssystemet og institusjonenes aktive bruk av det. Det skal legges vekt p√•:

a)     Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur: om institusjonen stimulerer til engasjement for kvalitetsarbeid blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer,

b)     M√•l, plan og ledelsesforankring: om m√•l, ansvar, prosesser og akt√łrer som inng√•r i kvalitetssystemet er klart beskrevet (systemets strukturelle oppbygning), og hvordan systemet for kvalitetssikring utvikles i tr√•d med institusjonens behov,

c)     Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene: om sikring og vurdering av kvaliteten i hvert enkelt studium bygger p√• dokumentert informasjon som systematisk innhentes fra flere kilder, og om det er s√¶rskilte prosesser for √• kvalitetssikre oppretting av nye studier,

d)     Analyse, vurdering og rapportering: om den informasjonen som systemet generer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og lederniv√•

e)     Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring: om tiltak for forbedringer iverksettes p√• grunnlag av de kvalitetsanalyser som gj√łres.

Evaluering av studieprogram og emner skal gj√łres jevnlig etter fastsatte retningslinjer og rutiner. Det skal fremg√• hvordan evalueringen skal f√łlges opp og hvordan studentene skal f√• tilbakemelding. Den enkelte faglige tilsatte er forpliktet til √• gjennomf√łre evalueringer etter h√łgskolens retningslinjer. Studentene skal v√¶re aktive i evalueringsprosessen fra utforming til oppf√łlging av resultat.

Alle sider ved virksomheten skal være gjenstand for evaluering etter en oppsatt plan. Det er avdelingene ved dekan som fastsetter plan for evaluering av emner og studier etter en syklus som sikrer at alle enheter blir evaluert. Alle studieprogram innenfor alle tre sykluser skal inngå i evalueringsarbeidet.

Resultatet av evalueringene skal legges fram og diskuteres i kvalitetsteam, og det skal utarbeides en rapport med forslag til tiltak som skal leveres dekan. Dekanen skal oppsummere avdelingens evalueringsarbeid i årsrapport om studiekvalitet.