Kvalitetssystem

Krav til medisinsk testing av MRSA eller tuberkuloseundersøkelse

I forbindelse med praksis/klinisk undervisning må studenter ved sykepleier- og vernepleierutdanningen gjennomføre undersøkelse for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokkar (MRSA). Dette gjelder også videreutdanning i avansert klinisk sykepleie, helsesykepleie og psykisk helsearbeid.

Tuberkuloseundersøkelse(pirquetprøve)

Som student ved sykepleier- og vernepleierutdanningen plikter du å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse.

  • Kravet gjelder dersom du de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder.

Tuberkulintesten må ved forevisning ikke være eldre enn 3 måneder.  Gyldig tuberkulintest MÅ være i orden før du skal ut i praksis.

Nasjonalt folkeinstitutt har gitt råd om vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet. Under praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å smittes med tuberkulose.

Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest som du må ta med ved studiestart.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ha praksis/klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for meticillinresistente gule stafylokokker.

  • Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden.
  • Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Plikt til å gjennomføre undersøkelsene

Studenter som kommer inn under reglene for disse undersøkelsene, har selv ansvaret for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelse må være klart før du som studenten kan starte med praksis.

Høgskolens rutiner

Høgskolen har utarbeidet rutiner som er i samsvar med kravene i forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet.  I praksisstudiet er du definert som helsearbeidere. Alle helsearbeidere har en lovpålagt plikt til å gjennomgå en forhåndsundersøkelse og plikten gjelder også for studenter som er i praksis i institusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesten og i sykehjem i kommunehelsetjenesten.  

Høgskolen vil kvalitetssikre at våre studenter kjenner til dette lovgrunnlaget og pålegger dere til å dokumentere at dere svarer på skjema om er kjent med forhåndsundersøkelsen.

For å få gå ut i praksis plikter du å:

  • besvare skjemaet for forhåndsundersøkelse
  • skjemat vil ligge i FRONTER ved studiestart for hvert studieår

Hvis du får:

  • Nei Svar :       trenger du ikke forta deg noe mer.
  • Ja Svar  :         på ett eller flere punkt  har du plikt til å ta en MRSAtest eller tuberkuloseundersøkelse.  Ta kontakt med administrasjonen for videre informasjon og oppfølging.

Får høgskolen kjennskap til MRSA utbrudd i en avdeling eller helseinstitusjon tilbyr vi ikke våre studenter praksisstudier i denne avdelingen så lenge situasjonen er uavklart (miljøundersøkelse pågår).

Som student kan du ikke:

  • begynne i praksis ved en helseinstitusjon før negativt prøvesvar foreligger hvis du har svart ja på ett eller flere av spørsmålene i undersøkelsen
  • ut i praksisstudier ved HiMolde og samtidig å være i en jobb i en sykehjemsavdeling/hjemmesykepleie hvor det er påvist MRSA
  • arbeide med pasientkontakt i en sykehjemsavdeling eller annen helseinstitusjon hvis du er MRSA-positiv. Du vil få tilbud om sanering, og inntil sanering er gjennomført anbefales permisjon fra studiet.

Litt orientering

Gule stafylokokker (Staphlococcus aureus) er en bakterie de fleste av oss har på huden eller i nesen. Vanligvis merker vi ikke at den er der, men av og til kan den gi infeksjoner som kan behandles med antibiotika. Enkelte bakterier er ufølsomme mot flere typer antibiotika, ett av disse er meticillin. Den bakterien kalles MRSA(meticillinresistent Staphylococcus aureus). Har du fått påvist MRSA-bæreskap hindrer det deg ikke å delta i studentmiljøet.  20-30 % av voksne er bærere av gule stafylokokker uten at de har symptomer på infeksjon. Hos friske voksne vil bærerskap med MRSA vanligvis ikke føre til sykdom. Disse bakteriene er ikke farligere enn andre stafylokokker, men krevere behandling med spesiell antibiotika. 

Det en ønsker er å unngå at disse bakteriestammene etablerer eller sprer seg i helseinstitusjoner, derfor er det viktig å iverksette tiltak for å hindre videre spredning.

Hvis du ikke blir MRSA-negativ, kan forbudet med å gå ut i praksisstudiet oppheves dersom du etter en individuell vurdering av lege anses som så lite smitteførende at du kan gå ut i praksis. 

Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet – antibiotikaresistente bakterier.