Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Tvilsmelding om fare for ikke bestått praksis

Praktisk dyktighet i sykepleie og vernepleie blir vurdert til bestått/ ikke bestått.

Kriterier for å bestå praksisstudier er at studenten gjennomfører praksis som er i samsvar med læringsutbyttene som er beskrevet i progresjonsstigen eller i emneplan.

Kriterier for å få varsel om fare for ikke bestått praksisstudium er:

  • Studentens atferd og handlinger setter pasientens liv og/eller helse i fare
  • Svikt i et eller flere av læringsutbyttene for praksisstudiet (se eksempel på uakseptabel praksis)

 

Ved tvil om bestått praksisstudium

Oppstår det tvil om at studenten vil oppnå læringsutbytte og at vurderingsresultat kan bli «ikke bestått» i praksis, skal studenten informeres om dette halvveis eller senest tre uker før avsluttet periode med et skriftlig varsel. Varslet kan gis før midtvurdering dersom situasjonen avdekkes tidlig. I varslet skal det fremkomme på hvilket grunnlag varselet om fare for ikke bestått praksis blir gitt, og det skal konkretisere områder studenten må forbedre for å bestå praksisstudiet.

Formålet med varslet er en formell skriftlig beskjed til studenten og klar tilbakemelding på hva studenten må forbedre.

Varslet med begrunnelse og krav om forbedring skal underskrives av studenten, praksisveileder og lærer. Studenten skal ha kopi av det skriftlige varslet. Studentens underskrift er en dokumentasjon på at varslet er sett, ikke nødvendigvis at studenten er enig i varslet.

Studenten må vise tilfredsstillende praksis den siste delen av perioden for å bestå. Ved behov kan lærer og/eller praksisveileder trekke inn studieleder i veiledningen og vurderingen. Ved tvilstilfeller skal lærer ha det avgjørende ordet om praksisstudiet skal vurderes til bestått/ikke bestått. Konklusjonen av vurderingen er endelig og kan ikke påklages, kun ved formell feil.  

 

Varselet skal omfatte:

  • konkret beskrivelse av hva studenten ikke mestrer, med henvisning til hvilke læringsutbytte det gjelder
  • hvilke krav studenten må oppfylle for å få «bestått» praksis
  • plan for oppfølging og veiledning som skal følges av student, praksisveileder og lærer videre i perioden

Når varsel om ”ikke bestått” er gitt, skal veileder og lærer vurderer framdriften og resultatet av opplegget hver uke.

Konsekvenser av ikke beståtte praksisstudier

Får studenten ”ikke bestått” innenfor en av praksisperiodene må studenten ta hele denne perioden om igjen før studenten kan fortsette studiet. Det er ikke anledning til å få godkjent deler av en praksisperiode. Praksisperioden vurderes som en helhet.  

Studenten har rett til å gjennomføre praksisstudium én gang til dersom første gang vurderes til ikke bestått. Ved andre gangs ikke bestått av samme praksisstudium må studenten avbryte studiet.

Særskilte forhold:

Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ”ikke bestått”, selv om forutgående melding ikke er gitt, jfr. (Rammeplan for sykepleierutdanning og Rammeplan for vernepleierutdanning).

Oppstår en slik situasjon, skal det tas kontakt med studieleder umiddelbart som vil innkalle til et møte. De som deltar på møtet er student, studieleder, lærer og praksisveileder. Det utarbeides en protokoll fra møtet, som student underskriver.

 

Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning Fastsatt 25.jan.2008 og i Forskrift til rammeplan for vernepleierutdanning. Fastsatt  1. desember 2005

§ 5. Praksisvurdering

Vurdering skal være en kontinuerlig og obligatorisk del av praksisundervisningen.

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Ved vurdering av praksisstudier brukes karakteren bestått/ikke bestått.

 

 
Våre partnere: