Kvalitetssystem

Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndteringen for sykepleiestudenter er regulert i:

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

 

Hjemmel:

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. april 2008 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 fjerde ledd og § 1-3a, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m. § 2-1a femte ledd, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 11 og § 16 annet ledd og lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 25b.

 

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å bidra til sikring av riktig og god legemiddelhåndtering

 

§ 2. Virksomhetsområde

Forskriften gjelder virksomheters og helsepersonells håndtering av legemidler når det ytes   helsehjelp som definert i lov om helsepersonell § 3 tredje ledd.

Forskriften kommer ikke til anvendelse når pasienten selv har ansvaret for å håndtere legemidler, og pasienten ikke har inngått avtale som omhandler legemiddelhåndtering omfattet av først

Bestemmelsen i § 5 gjelder bare kommunehelsetjenesten

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Legemiddel:

Legemidler og farmasøytiske spesialpreparater som definert i § 2-1 til § 2-6 i forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler

Legemiddelhåndtering:

Enhver legemiddelrelatert oppgave som utføres fra legemidlet er rekvirert til det er utdelt

Rekvirering:

Muntlig, skriftlig eller elektronisk bestilling av legemidler ved resept eller rekvisisjon jf. forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 1-3

Ordinering:

Når rekvirent bestemmer individuell bruk av legemiddel samt dosering og dette journalføres

Istandgjøring:

Tilberedning eller annen klargjøring av legemiddel for utdeling til pasient

Tilberedning:

Klargjøring av legemiddel som på grunn av holdbarhetsforhold må gjøres bruksferdig umiddelbart eller kort tid før utdeling til pasient

Utdeling:

Utdeling av legemiddel til pasient, administrering av legemiddel som pasienten ikke kan administrere selv, overvåkning av legemiddelinntak og observasjon av eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel

Dobbelkontroll:

To personer som hver for seg og ved å signere, bekrefter at en oppgave er utført korrekt, og i henhold til eventuelt fastsatt prosedyre

Helsepersonell:

Personell som definert i lov om helsepersonell § 3 første ledd nr. 1 til nr.3

Virksomhetsleder:

Den som er ansvarlig for helsehjelpen som ytes i den enkel virksomhet

      

§ 4. Virksomhetsleders ansvar

  • Virksomhetsleder er ansvarlig for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter
  • Når virksomhetsleder ikke selv har legemiddelkompetanse, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik kompetanse
  • Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonells kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art og den oppfølgning som gis
  • Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven § 5 annet ledd. Der står det at; Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet tilopplæring

 

Virksomhetsleder skal sørge for internkontroll, herunder:

a)      Gi skriftlige bestemmelser om hvem som kan håndtere legemidler og gjøre disse bestemmelser kjent i virksomheten

b)      Etablere og oppdatere skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndteringen, herunder prosedyrer for evaluering og kontroll og vurdering

         av risikoforhold, samt sørge for at avvik rapporteres. Prosedyrene skal gjøres kjent i virksomheten

c)      Sørge for at helsepersonell får nødvendig opplæring

d)      Sørge for at det innhentes oversikter over innkjøpte legemidler i gruppe B, og at dette sammenholdes med faktisk bruk på avdelings-

         eller enhetsnivå

 

Virksomhetsleder skal vurdere behovet for og eventuelt sørge for ekstern kvalitetskontroll av virksomhetens legemiddelhåndtering

Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv som inneholder en veiledning til overforstående forskrift som finnes på nettet. Dere studenter må ha lest og ha kunnskap om hva rundskrivet innebærer og da spesielt kapitel 1 som omhandler studentenes kompetanse og kvalifikasjoner for å håndtere legemiddel.