Kvalitetssystem

Fritak fra eksamen eller emner

Lov om universiteter og høyskoler, § 3-5 andre ledd, gir studenten anledning til å søke fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning (som ikke oppfyller vikårene for godskriving etter uhl. 3-5 første ledd) eller realkompetanse.  

Krav til søknad:

Du må sende søknad som angir hvilket studium og emner du søker fritak fra. 

Vedlegg som skal følge søknaden er:  

  • Attestert kopi av karakterutskrift/vitnemål fra andre utdanningsinstitusjoner
  • Attestert kopi av fagplan eller annen dokumentasjon på det faglige innholdet i studiet
  • Kursbevis, sertifikater og arbeidsattester fra ikke-formelle kurs- og utdanningstilbydere eller arbeidsgivere
  • Skriftlig referanse/bekreftelse eller anbefaling fra arbeidsgiver
  • Egenproduserte tekster, produkter eller arbeider
  • Muntlige framstillinger/presentasjoner
  • Praktiske øvelser

Dokumentasjonen skal gi grunnlag for å vurdere om personens kompetansen er likeverdig læringsutbytte som er fastsatt for studiet eller emnet det søkes fritak fra.

Du er ansvarlig for at det foreligger tilstrekkelig informasjon om studiet du har tatt tidligere (fagplan/studieplan) eller realkompetansen, slik at avdelingen kan vurdere studiets nivå, omfang og faglig innhold.  

Søknadsskjema

Søknadsfrist:

Søknaden med vedlegg sendes eller leveres til høgskolen minst 2 måneder før eksamen. Ufullstendig søknad behandles ikke.

Saksbehandling

Søknaden vil bli behandlet av avdelingen og vedtak fattes av dekan. Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages. 

Orientering angående fritak og Lånekassen:


Du får ikke omgjort lån til stipend for fritak i Lånekassen. Grunnen er at Lånekassen kun beregner omgjøring av beståtte studiepoeng. Fritak inngår ikke her.

Normalt vil fritak være rapportert fra en annen avdeling/lærested og man får på den måten ikke dobbel omgjøring for samme innhold. Det betyr at du som student da ikke blir regnet som fulltidsstudenter av Lånekassen og  får derfor registrert en mindre forsinkelse.

 

Rådet til studenter som trenger fullt studielån er at de ikke søker om fritak, men tar emnet/eksamen på ordinært vis