Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Behandling av falsk underskrift ved frammøteregistrering

Falsk underskrift ved registrering av oppmøte ved frammøtepliktig undervisning sees på som dokumentasjonsforfalskning.

Dokumentasjonsforfalskning er et tillitsbrudd overfor høgskolen og usolidarisk overfor medstudenter.  Høgskolen vil gripe inn når det foreligger mistanke om at en student eller studenter jukset med frammøteregistrering.

Eksempler på juks i forskjellige situasjoner knyttet til frammøteregistrering

 • Student som får en medstudent til å underskrive ved eget fravær
 • Student som skriver med falsk navn/annet navn på et dokument
 • Student som skriver under med sitt eller andres navn ved oppstart og forlater undervisningen, eller i ettertid uten å ha vært tilstede eller på annen måte prøve å jukse

Reaksjonsformer

Lov om universitet og høgskoler

Høgskolen har muligheter til sanksjoner når det blir avdekket juks ved frammøteregistrering, annullering av retten til å ta eksamen eller praksisstudie og/eller utestegning. Universitets- og høgskoleloven (Loven) behandler forhold omkring fusk og konsekvensene av fusk i paragraf;§ 4-7, første ledd: 

Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av kurs hvis kandidaten  

 • ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller
 • har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.

Helsepersonelloven

Studenter i praksisstudier og i praksisopplæring (øvingsavdeling mv.) er å regne som helsepersonell (definert i helsepersonelloven) og omfattes således av bestemmelsene i helsepersonellovens Kapittel 2. ”Krav til helsepersonells yrkesutøvelse”.   Det å arrangere falske oppmøteprotokoller er helt åpenbart i strid med de kravene som stilles til helsepersonell i loven, og når dette skjer knyttet til praksisstudier eller praksisundervisning er det dekket av lovens bestemmelser.  

Det stilles derfor krav ut fra et yrkesetisks synspunkt at studenter som er underlagt helsepersonelloven skal opptre innenfor rammene i helsepersonellovens bestemmelser/krav i alle studiesituasjoner. Ut fra skikkethetsvurdering kan uforsvarlig virksomhet gir grunn for tilbakekallelse av autorisasjon. På samme måte vil grov uaktsomhet eller uansvarlighet i studiesituasjonen kunne føre til vedtak om manglende skikkethet og eventuell utestenging.

Retten til å ta eksamen eller praksisstudie

Paragrafen slår fast at høgskolens klagenemnd har myndighet til å forta sanksjoner, det vil si oppheve retten til å ta eksamen eller gå ut i praksis.

I høgskolens eksamensforskrift § 14 pkt. 2: ”Juks knyttet til registrering av studieaktivitet som er obligatorisk for gjennomføringen av studier ved Høgskolen i Molde, omfattes av bestemmelsene om fjusk i universitets- og høgskoleloven.”

Ved mistanke om juks ved registrering av deltakelse på obligatorisk aktivitet, gjelder samme regler som ved fjusk til eksamen,

Det vil si at vedkommende student kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen eller gå ut i praksisstudiet, da deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen eller praksisstudie. Student som ved uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til den aktuelle eksamen/prøve kan derfor bli nektet adgang til eksamen /praksisstudie.

Utestegning

I tillegg til annullering av retten til å gå opp til eksamen kan styret eller institusjonens klagenemnd vedta at studenten som har jukset utestenges fra institusjonen.  

Både annullering av retten til å ta eksamen /eller gå ut i praksisstudiet og eventuelt utestegning er strenge reaksjonsformer. De bør vurderes i forhold til hvor grov forseelsen er, hvilke stadium studenten befinner seg i på studiene og andre forhold.

Det er viktig å merke seg at det er kun studenten som ”nyter godt av” jukset som kan straffeforfølges på denne måten, overfor ”medvirkere” kan en ikke bruke utestenging som virkemiddel.

Behandling av juks knyttet til registrering

Annullering av retten til å ta eksamen eller praksisstudie og eventuell utestenging har så alvorlige konsekvenser for en student at det er viktig å sikre bevis og dokumentasjon omkring forholdet.

En prosedyre for behandling av saker i forbindelse med juks/mistanke om juks er med på å styrke rettssikkerheten for studenten og gir studieadministrasjon og høgskolestyre et enhetlig ramme for behandling av slike saker

Dokumentasjon fra medstudenter, tillitsvalgte eller fagansvarlig eller andre som har observert forholdet omkring juks må levere skriftlig melding og/eller dokumentere situasjonen.

 • Studieleder innkaller student(er) som er mistenkt for fusk til samtale der han(de) blir orientert om mistanken
 • Både den student som jukser( som lar noen skrive for en)  og de studenter som medvirker vil bli innkalt til møte
 • Studieleder skriver rapport om samtalen
 • Studieleder har med seg en kollega
 • Student får tilbud om å ta med en medstudent eller tillitsperson
 • Studenten blir orientert om at en oppsummering av saken, med beviser, referat fra møtet osv. legges på studentmappa
 • Student som har nytt godt av jukset vil få strengere reaksjoner enn den studenten som har medvirket i situasjonen.
 • Hendelsen vil vurderes i forhold til hvilke formelle sanksjoner som blir iverksatt
 • Studiesjef blir orientert om saken og er den som vil forfølge saken hvis det blir snakk om annullering av retten til å gå opp til eksamen/praksisstudie eller utestegning
 • Studentene skal ha informasjon om saksbehandlingen dersom det reises sak i klagenemnda

Det presiseres at samtlige studenter vil muntlig bli orientert om disse retningslinjene og at det vil være informasjon i fagplanen om at: ”Ved mistanke om juks ved registrering av deltakelse på obligatorisk aktivitet, gjelder samme regler som ved fjusk til eksamen, se Forskrift om eksamen ved høgskolen i Molde.”

Se også Retningslinjer for behandling av saker ved fusk

 
Våre partnere: