Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Behandling av saker om fusk

Fusk i forbindelse med skoleeksamen

 

Det betraktes som fusk når en kandidat medbringer ulovlige hjelpemidler under eksamen eller unnlater å fjerne slike innen eksamensstart. Det er uten betydning om studenten faktisk har brukt de ulovlige hjelpemidlene og om bruken i så fall er blitt oppdaget. Det regnes også som fusk å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig utenfor selve eksamenslokalet (toalett e.l.). Ulovlige hjelpemidler skal beslaglegges på en slik måte at forstyrrelser for de øvrige kandidatene unngås så langt det er mulig. Studenten skal orienteres om at det er oppstått mistanke om fusk og avgjør selv om eksamen skal gjennomføres eller avbrytes. Når det oppdages forhold under eksamen som kan oppfattes som fusk, skal eksamensvakten kontakte den eksamensansvarlige, som håndterer saken videre.

 

Eksamensteamet har ansvar for å utrede saken i samarbeid med studiesjefen. Studenten skal uten unødig opphold innkalles til samtale og gis anledning til å forklare seg. Det som foreligger av bevis og observasjoner m.v. legges fram og studenten skal tydelig gjøres oppmerksom på at forholdet oppfattes/kan bli oppfattet som fusk, og at det vil bli vurdert om det skal reises sak. Det settes opp et referat fra møtet mellom studenten og eksamensansvarlig, som begge parter skriver under. Referatet oversendes studiesjefen. Studenten gis også anledning til å gi uttrykk for sitt syn på saken i form av en skriftlig redegjørelse.

 

Saksbehandlingen videre bør skje så raskt som mulig, uten at det går ut over kvaliteten. Det er viktig at all dokumentasjon er nøyaktig og fyllestgjørende. På grunnlag av de foreliggende opplysninger tar studiesjefen beslutning om det skal reises sak for klagenemnda. Hvis det blir besluttet, skal studenten omgående informeres om det, og samtidig også om sine rettigheter i den forbindelse, jf. pkt. 4.2. Slik informasjon skal gis skriftlig, jf. Fvl. § 16. Studiesjefen er ansvarlig for at informasjonen blir gitt. Avdelingen/eksamensteamet må også orienteres, og administrasjonen må sørge for at ev. sensurvedtak blir sperret til saken er avgjort. Saken oversendes til klagenemnda v/ sekretæren. Sekretæren informerer studenten om tid og sted for møte i klagenemnda. Nemnda kan gi studenten høve til å være til stede.

Fusk i forbindelse med innleveringsoppgaver o.l.

Ved innlevering av arbeidskrav, hjemmeeksamener, studiepoenggivende oppgaver o.l. er det veileder/faglærer/sensor som må vurdere om det kan være grunnlag for mistanke om fusk. I slike tilfeller vil det som oftest dreie seg om plagiat. Ved kopiering av tekst uten kildehenvisning må det bl.a. vurderes om studenten har opptrådt forsettlig/grovt uaktsomt. Elektronisk innlevering er en forutsetning for å kunne benytte plagiatkontrollverktøy. Det er utarbeidet retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av oppgaver.

 

Vedkommende avdeling har ansvar for å utrede saken. Studieleder skal, sammen med veileder/faglærer/sensor, innkalle studenten til en samtale. Studenten skal i innkallingen gis mulighet til å ta med en tillitsvalgt eller annen talsperson. Det som er avdekket legges fram, og studenten gis anledning til å forklare seg. Det skal tydelig gjøres oppmerksom på at forholdet oppfattes/kan bli oppfattet som fusk, og at det vil bli vurdert om det skal reises sak. Det settes opp et referat fra møtet mellom studenten og studieleder/fagansvarlig, som deltakerne skriver under. Referatet oversendes dekanen. Studenten gis også anledning til å gi uttrykk for sitt syn på saken i form av en skriftlig redegjørelse, dersom det er ønske om det.

 

Saksbehandlingen videre bør skje så raskt som mulig, uten at det går ut over kvaliteten. Det er viktig at all dokumentasjon er nøyaktig og fyllestgjørende. Som aktuelle dokumenter nevnes oppgavetekst, besvarelse, sensorveiledning/-notater og rapport fra plagiatkontroll, samt oversikt over hvilke kilder som er plagiert. På grunnlag av de foreliggende opplysninger tar dekanen beslutning om det skal reises sak for klagenemnda. Hvis det blir besluttet, skal studenten omgående informeres om det, og samtidig også om sine rettigheter i den forbindelse, jf. pkt. 4.2.a). Slik informasjon skal gis skriftlig, jf. Fvl. § 16. Avdelingen er ansvarlig for at informasjonen blir gitt. Avdelingen/eksamensteamet må også orienteres, og administrasjonen må sørge for at ev. sensurvedtak blir sperret til saken er avgjort. Saken oversendes til klagenemnda v/ sekretæren. Sekretæren informerer studenten om tid og sted for møte i klagenemnda. Nemnda kan gi studenten høve til å være til stede i deler av møtet, eventuelt med ledsager, for å svare på spørsmål og gi sitt syn til kjenne.

Studentenes rettigheter og plikter

Studenter i høyere utdanning har selv ansvar for å sette seg inn i og etterleve gjeldende bestemmelser for gjennomføring av studiet, herunder eksamen. Det gjelder bl.a.:

a)      generelle bestemmelser om eksamen

b)      regler for eksamenskandidater

c)      retningslinjer for elektronisk innlevering

d)      Retningslinjer for bruk av kilder m.m.,

Ved studiestart får studentene utlevert retningslinjene for bruk av kilder, og de skal bekrefte  at dette er lest når de aktiverer seg som student. Biblioteket tilbyr veiledning i kildebruk for studenter i samarbeid med faglærer. Det er også omtalt på bibliotekets nettsider.

 

Studenter som blir grepet i/mistenkt for fusk i forbindelse med eksamen har rettigheter med hjemmel både i den generelle forvaltningslovgivning og i universitets- og høyskoleloven.

Dette innebærer bl.a. rett til å:

a)      bli varslet før vedtak treffes og få anledning til å uttale seg (jf. 2.3. og 3.3.)

b)      få veiledning om aktuelle bestemmelser og om saksbehandlingen

c)      tale med en representant for det organ som behandler saken

d)      la seg bistå av fullmektig/talsperson under behandlingen (jf. 4.2.h)

e)      gjøre seg kjent med sakens dokumenter

f)       få begrunnelse for vedtak som treffes

g)      få vite når og hvor klagenemnda skal ha møte for å avgjøre saken (jf. 2.3. og 3.3.)

h)      dersom det er reist sak som kan innebære utestenging – få dekket ev. utgifter til advokat eller annen talsperson av høyskolen (etter

         statens satser)

i)       påklage vedtak i klagenemnda om annullering eller utestenging til felles (nasjonal) klagenemnd (http://www.samordnaopptak.no/info/mer/felles_klagenemnd).  Evt. klage sendes til høyskolen. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket er kommet fram til studenten. Departementet legger til grunn at vedtak i felles klagenemnd vil være veiledende for lærestedene.

j)       bringe vedtak om utestenging inn for prøving ved tingretten. Søksmål må reises innen 3 måneder etter at endelig vedtak foreligger. Høyskolen dekker omkostningene ved søksmål inkl. advokathonorar (etter statens satser).

 

Behandlingen i klagenemnda

Klagenemnda treffer sine vedtak i møte. Nemnda er vedtaksfør når leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Vedtak om utestenging krever minst to tredels flertall.

http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL121

Sekretæren er ansvarlig for at vedtak uten unødig opphold blir meddelt vedkommende student, sammen med utdrag av protokollen og informasjon om klagerett. Avdelingsadministrasjonen og studiesjefen skal ha kopi.

Oppfølging, informasjon, taushetsplikt m.v.

Studenter som får annullert eksamen, får ikke tilgang til ny/utsatt prøve. Annullering teller som ett forsøk. Etter vedtak om annullering skal ev. vitnemål eller karakterutskrift leveres tilbake til høyskolen. Dersom vitnemålet gir grunnlag for autorisasjon yrkesutøvelse, skal det gis melding om annulleringen til vedkommende autorisasjonsmyndighet. Vedtak om utestenging innebærer at studenten også fratas retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under uh-loven så lenge utestengingen varer. Det skal derfor gis melding om vedtaket til alle læresteder under loven. Studiesjefen har ansvar for at informasjon blir gitt.

 

Saker om annullering eller utestenging som følge av fusk er underlagt taushetsplikt (Fvl. § 13), og dokumentene er følgelig unntatt offentlighet (Offl. § 13). Det innebærer at alle som har vært involvert i en fuskesak har plikt til å hindre at utenforstående får tilgang eller kjennskap til den.

Lover, forskrifter m.v.

Følgende bestemmelser ligger til grunn for håndtering av saker om fusk ved Høgskolen i Molde:

Sentrale:

 1. Lov av 1.4. 2005 om universiteter og høyskoler
 2. Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler (KD rundskriv F006-06 av 31.1. 2006)
 3. Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til 4-10 (UFD 10.10. 2005)
 4. Lov av 10.2. 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 5. Forskrift til forvaltningsloven (JD 15.12. 2006)
 6. Lov av 19.5. 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
 7. Forskrift til offentleglova (JD 17.10. 2008)

Lokale:

 1. Forskrift om eksamen
 2. Regler for eksamenskandidater  
 3. Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver
 4. Retningslinjer for bruk av kilder m.m. ved oppgaveskriving
 5. Retningslinjer for klagenemnda
 
Våre partnere: