Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Behandling av saker om fusk

Fusk i forbindelse med skoleeksamen

 

Det betraktes som fusk n√•r en kandidat medbringer ulovlige hjelpemidler under eksamen eller unnlater √• fjerne slike innen eksamensstart. Det er uten betydning om studenten faktisk har brukt de ulovlige hjelpemidlene og om bruken i s√• fall er blitt oppdaget. Det regnes ogs√• som fusk √• ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig utenfor selve eksamenslokalet (toalett e.l.). Ulovlige hjelpemidler skal beslaglegges p√• en slik m√•te at forstyrrelser for de √łvrige kandidatene unng√•s s√• langt det er mulig. Studenten skal orienteres om at det er oppst√•tt mistanke om fusk og avgj√łr selv om eksamen skal gjennomf√łres eller avbrytes. N√•r det oppdages forhold under eksamen som kan oppfattes som fusk, skal eksamensvakten kontakte den eksamensansvarlige, som h√•ndterer saken videre.

 

Eksamensteamet har ansvar for √• utrede saken i samarbeid med studiesjefen. Studenten skal uten un√łdig opphold innkalles til samtale og gis anledning til √• forklare seg. Det som foreligger av bevis og observasjoner m.v. legges fram og studenten skal tydelig gj√łres oppmerksom p√• at forholdet oppfattes/kan bli oppfattet som fusk, og at det vil bli vurdert om det skal reises sak. Det settes opp et referat fra m√łtet mellom studenten og eksamensansvarlig, som begge parter skriver under. Referatet oversendes studiesjefen. Studenten gis ogs√• anledning til √• gi uttrykk for sitt syn p√• saken i form av en skriftlig redegj√łrelse.

 

Saksbehandlingen videre b√łr skje s√• raskt som mulig, uten at det g√•r ut over kvaliteten. Det er viktig at all dokumentasjon er n√łyaktig og fyllestgj√łrende. P√• grunnlag av de foreliggende opplysninger tar studiesjefen beslutning om det skal reises sak for klagenemnda. Hvis det blir besluttet, skal studenten omg√•ende informeres om det, og samtidig ogs√• om sine rettigheter i den forbindelse, jf. pkt. 4.2. Slik informasjon skal gis skriftlig, jf. Fvl. ¬ß 16. Studiesjefen er ansvarlig for at informasjonen blir gitt. Avdelingen/eksamensteamet m√• ogs√• orienteres, og administrasjonen m√• s√łrge for at ev. sensurvedtak blir sperret til saken er avgjort. Saken oversendes til klagenemnda v/ sekret√¶ren. Sekret√¶ren informerer studenten om tid og sted for m√łte i klagenemnda. Nemnda kan gi studenten h√łve til √• v√¶re til stede.

Fusk i forbindelse med innleveringsoppgaver o.l.

Ved innlevering av arbeidskrav, hjemmeeksamener, studiepoenggivende oppgaver o.l. er det veileder/fagl√¶rer/sensor som m√• vurdere om det kan v√¶re grunnlag for mistanke om fusk. I slike tilfeller vil det som oftest dreie seg om plagiat. Ved kopiering av tekst uten kildehenvisning m√• det bl.a. vurderes om studenten har opptr√•dt forsettlig/grovt uaktsomt. Elektronisk innlevering er en forutsetning for √• kunne benytte plagiatkontrollverkt√ły. Det er utarbeidet retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av oppgaver.

 

Vedkommende avdeling har ansvar for √• utrede saken. Studieleder skal, sammen med veileder/fagl√¶rer/sensor, innkalle studenten til en samtale. Studenten skal i innkallingen gis mulighet til √• ta med en tillitsvalgt eller annen talsperson. Det som er avdekket legges fram, og studenten gis anledning til √• forklare seg. Det skal tydelig gj√łres oppmerksom p√• at forholdet oppfattes/kan bli oppfattet som fusk, og at det vil bli vurdert om det skal reises sak. Det settes opp et referat fra m√łtet mellom studenten og studieleder/fagansvarlig, som deltakerne skriver under. Referatet oversendes dekanen. Studenten gis ogs√• anledning til √• gi uttrykk for sitt syn p√• saken i form av en skriftlig redegj√łrelse, dersom det er √łnske om det.

 

Saksbehandlingen videre b√łr skje s√• raskt som mulig, uten at det g√•r ut over kvaliteten. Det er viktig at all dokumentasjon er n√łyaktig og fyllestgj√łrende. Som aktuelle dokumenter nevnes oppgavetekst, besvarelse, sensorveiledning/-notater og rapport fra plagiatkontroll, samt oversikt over hvilke kilder som er plagiert. P√• grunnlag av de foreliggende opplysninger tar dekanen beslutning om det skal reises sak for klagenemnda. Hvis det blir besluttet, skal studenten omg√•ende informeres om det, og samtidig ogs√• om sine rettigheter i den forbindelse, jf. pkt. 4.2.a). Slik informasjon skal gis skriftlig, jf. Fvl. ¬ß 16. Avdelingen er ansvarlig for at informasjonen blir gitt. Avdelingen/eksamensteamet m√• ogs√• orienteres, og administrasjonen m√• s√łrge for at ev. sensurvedtak blir sperret til saken er avgjort. Saken oversendes til klagenemnda v/ sekret√¶ren. Sekret√¶ren informerer studenten om tid og sted for m√łte i klagenemnda. Nemnda kan gi studenten h√łve til √• v√¶re til stede i deler av m√łtet, eventuelt med ledsager, for √• svare p√• sp√łrsm√•l og gi sitt syn til kjenne.

Studentenes rettigheter og plikter

Studenter i h√łyere utdanning har selv ansvar for √• sette seg inn i og etterleve gjeldende bestemmelser for gjennomf√łring av studiet, herunder eksamen. Det gjelder bl.a.:

a)      generelle bestemmelser om eksamen

b)      regler for eksamenskandidater

c)      retningslinjer for elektronisk innlevering

d)      Retningslinjer for bruk av kilder m.m.,

Ved studiestart f√•r studentene utlevert retningslinjene for bruk av kilder, og de skal bekrefte  at dette er lest n√•r de aktiverer seg som student. Biblioteket tilbyr veiledning i kildebruk for studenter i samarbeid med fagl√¶rer. Det er ogs√• omtalt p√• bibliotekets nettsider.

 

Studenter som blir grepet i/mistenkt for fusk i forbindelse med eksamen har rettigheter med hjemmel b√•de i den generelle forvaltningslovgivning og i universitets- og h√łyskoleloven.

Dette innebærer bl.a. rett til å:

a)      bli varslet f√łr vedtak treffes og f√• anledning til √• uttale seg (jf. 2.3. og 3.3.)

b)      f√• veiledning om aktuelle bestemmelser og om saksbehandlingen

c)      tale med en representant for det organ som behandler saken

d)      la seg bist√• av fullmektig/talsperson under behandlingen (jf. 4.2.h)

e)      gj√łre seg kjent med sakens dokumenter

f)       f√• begrunnelse for vedtak som treffes

g)      f√• vite n√•r og hvor klagenemnda skal ha m√łte for √• avgj√łre saken (jf. 2.3. og 3.3.)

h)      dersom det er reist sak som kan inneb√¶re utestenging ‚Äď f√• dekket ev. utgifter til advokat eller annen talsperson av h√łyskolen (etter

         statens satser)

i)       p√•klage vedtak i klagenemnda om annullering eller utestenging til felles (nasjonal) klagenemnd (http://www.samordnaopptak.no/info/mer/felles_klagenemnd).  Evt. klage sendes til h√łyskolen. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket er kommet fram til studenten. Departementet legger til grunn at vedtak i felles klagenemnd vil v√¶re veiledende for l√¶restedene.

j)       bringe vedtak om utestenging inn for pr√łving ved tingretten. S√łksm√•l m√• reises innen 3 m√•neder etter at endelig vedtak foreligger. H√łyskolen dekker omkostningene ved s√łksm√•l inkl. advokathonorar (etter statens satser).

 

Behandlingen i klagenemnda

Klagenemnda treffer sine vedtak i m√łte. Nemnda er vedtaksf√łr n√•r leder eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. Vedtak om utestenging krever minst to tredels flertall.

http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL121

Sekret√¶ren er ansvarlig for at vedtak uten un√łdig opphold blir meddelt vedkommende student, sammen med utdrag av protokollen og informasjon om klagerett. Avdelingsadministrasjonen og studiesjefen skal ha kopi.

Oppf√łlging, informasjon, taushetsplikt m.v.

Studenter som f√•r annullert eksamen, f√•r ikke tilgang til ny/utsatt pr√łve. Annullering teller som ett fors√łk. Etter vedtak om annullering skal ev. vitnem√•l eller karakterutskrift leveres tilbake til h√łyskolen. Dersom vitnem√•let gir grunnlag for autorisasjon yrkesut√łvelse, skal det gis melding om annulleringen til vedkommende autorisasjonsmyndighet. Vedtak om utestenging inneb√¶rer at studenten ogs√• fratas retten til √• g√• opp til eksamen ved andre institusjoner under uh-loven s√• lenge utestengingen varer. Det skal derfor gis melding om vedtaket til alle l√¶resteder under loven. Studiesjefen har ansvar for at informasjon blir gitt.

 

Saker om annullering eller utestenging som f√łlge av fusk er underlagt taushetsplikt (Fvl. ¬ß 13), og dokumentene er f√łlgelig unntatt offentlighet (Offl. ¬ß 13). Det inneb√¶rer at alle som har v√¶rt involvert i en fuskesak har plikt til √• hindre at utenforst√•ende f√•r tilgang eller kjennskap til den.

Lover, forskrifter m.v.

F√łlgende bestemmelser ligger til grunn for h√•ndtering av saker om fusk ved H√łgskolen i Molde:

Sentrale:

 1. Lov av 1.4. 2005 om universiteter og h√łyskoler
 2. Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og h√łyskoler (KD rundskriv F006-06 av 31.1. 2006)
 3. Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og h√łyskoler ¬ß 4-7 til 4-10 (UFD 10.10. 2005)
 4. Lov av 10.2. 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 5. Forskrift til forvaltningsloven (JD 15.12. 2006)
 6. Lov av 19.5. 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
 7. Forskrift til offentleglova (JD 17.10. 2008)

Lokale:

 1. Forskrift om eksamen
 2. Regler for eksamenskandidater  
 3. Retningslinjer for elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver
 4. Retningslinjer for bruk av kilder m.m. ved oppgaveskriving
 5. Retningslinjer for klagenemnda