Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Periodisk studieprogramevaluering

 

Vedtatt av Studieutvalget 26.09.2018

Periodisk evaluering av studieprogram ved Høgskolen i Molde

Evaluering av studieprogram står sentralt i utviklingen av utdanningstilbudet ved Høgskolen i Molde. De utgjør også et viktig grunnlag for ledelsens overordnede vurdering av utdanningstilbudet. Periodisk evaluering gjennomføres hvert sjette år.

Formålet med evaluering

Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av programmene ved Høgskolen. Evalueringen skal bidra til at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i programmet er utformet med læringsaktiviteter og evalueringsformer på en slik måte at studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte. Evalueringene skal også bidra til at programmene har en plass i Høgskolens samfunnsoppdrag og har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.

Den periodiske evalueringen er et komplement til det årlige kvalitetsarbeidet og skal bidra med et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold. Den skal være et redskap for fagmiljøene i deres arbeid med å utvikle programmet.

Evalueringens form

Den periodiske evalueringen gjennomføres i tre trinn; avdelingens forarbeid, ekstern sakkyndiges evaluering og avdelingens oppfølging av evalueringsrapporten.

Formålet med avdelingens forarbeid er å finne problemstillinger rundt programmet som krever en nærmere vurdering. Det tas utgangspunkt i studiekvalitetsrapporten og annen kunnskap avdelingen har om utfordringer i programmet. Mal for intern akkreditering av studieprogram og opprettelse av nye studier skal fylles ut i forbindelse med avdelingens forarbeid.

Dekan godkjenner rapporten som legges til grunn for den eksterne evalueringen.

Ansvar og gjennomføring

Dekan har ansvar for at det gjennomføres periodiske evalueringer minimum hvert 6. år og at det foreligger en oversikt/plan for evalueringene. Avdelingsstyret orienteres om planen.

Dekan godkjenner fagmiljøets egenevalueringsrapport som sendes til en ekstern sakkyndig på professor- eller førsteamanuensisnivå. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv skal bidra inn i evalueringen, for eksempel i møter eller faglig samarbeid og diskusjoner.

Det stilles krav til studentrepresentasjon i arbeidet. Kvalitetsteamene skal involveres i arbeidet med både forarbeid og oppfølging. For øvrig vises det til den organiserte studentmedvirkningen som sikres ved den faste representasjonen av studenter i avdelingsstyrene. Andre egnede former for studentmedvirkning i for eksempel referansegrupper kan også brukes. Det skal også ses hen til kilder som involverer innhenting av studentenes oppfattelser av kvaliteten i studieprogrammer, for eksempel Studiebarometeret og kandidatundersøkelser. En viktig del av oppfølgningen av evalueringen er tilbakemelding til studentene om resultater og eventuelle endringer.

Ekstern sakkyndig leverer innen en gitt frist en evalueringsrapport med konkrete forslag til tiltak. Evalueringsrapporten skal inneholde drøftinger av ulike kvalitetsområder for studieprogrammet, angi funn og foreslå tiltak.

 

Det anbefales at evalueringsrapporten fra ekstern sakkyndig inneholder følgende kapitler:

1.      Forside med navn på studieprogram og dato for evalueringen 

2.      Oppsummering av rapportens anbefalinger/tiltak 

3.      Nøkkelinformasjon om studieprogrammet  

4.      Utvalgte kvalitetsområder  

5.      Involvering av representanter fra arbeids- eller samfunnsliv og studenter 

6.      Valg av metodikk for evalueringen 

7.      Analyser av kvaliteten i studieprogrammet 

8.      Anbefalinger til hvordan kvaliteten i studieprogrammet/studieprogrammene kan styrkes 

Studieleder vurderer rapporten og hvilke tiltak som skal følges opp og setter opp en tidsplan for dette i samarbeid med dekan. En oppfølgingsplan skal foreligge innen en gitt frist etter at rapporten er levert. Rapporten og oppfølgingsplanen legges frem for avdelingsstyret og kvalitetsteam. Studieleder/fagmiljøet har ansvaret for implementering av tiltak i etterkant av evalueringen. Det skal rapporteres om implementeringen av oppfølgingsplanen i den årlige rapporten om studiekvalitet. Evalueringsresultatene skal være offentlige.

 

VedleggStørrelse
mandat ekstern sakkyndige - Evaluering av studieprogram ved Høgskolen i Molde.doc61 KB
Engelsk versjon - mandat ekstern sakkyndige - Evaluering av studieprogram ved Høgskolen i Molde.doc77.5 KB
Avdeling for logistikk Periodisk studieprogramevaluering.doc66 KB
 
Våre partnere: