Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Tildeling av praksisplasser

Gjelder heltid/deltid sykepleie og heltid/deltid vernepleie og videre-/masterutdanning.

Ansvar for å skaffe praksisplasser- Geografiske praksisområde

Høgskolen i Molde har ansvar for å skaffe praksisplasser. Vi har avtaler med ulike institusjoner og tjenestetilbud i de fleste kommuner på Nordmøre og Romsdal, samt Helseforetaket Møre og Romsdal. 

Sykepleierutdanningen har to studiegrupper, en i Molde og en i Kristiansund. Praksisområdet for sykepleierutdanningen er Nordmøre og Romsdal. Vernepleierutdanningen har studiegruppe heltid/deltid Molde og deltid Kristiansund. For vernepleie og videre-/masterutdanning gjelder hele Møre og Romsdal som praksisområde. Tilgangen på praksisplasser kan variere fra år til år, det kan også variere for de ulike studieprogram og høgskolens fordeling av lærerressurser ute i praksisfeltet. 

Som student kan du ikke skaffe deg praksisplass selv. 

Trekning av praksisplasser

Før praksisperioden blir listen over tilgjengelige praksisplasser lagt ut i Canvas. Høgskolen organiserer loddtrekning, som bestemmer rekkefølgen for valg av praksisplass. Dersom du ikke er til stede ved trekningen kan en stedfortreder trekke for deg. Studenter kan etter trekning bytte praksisplass innbyrdes. Bytte av praksisplass må bekreftes skriftlig av begge parter til høgskolen, innen gitt frist.

 

Opplysningsplikt om relevant arbeidsforhold

Som student kan du ikke ha praksisstudie ved en institusjon/arbeidssted der du

  • har eller har hatt et arbeidsforhold innen de siste 6 måneder
  • har nære pårørende (foreldre, ektefelle, partner eller barn)

Du plikter å opplyse om slike forhold.

 

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag

Praksisplass tildelt på særskilt grunnlag innebærer at du prioriteres innenfor et bestemt geografisk område. Søknaden sendes til post@himolde.no og  skal være mottatt senest 8 uker før praksisperioden starter. Søknaden skal være begrunnet og dokumentert med sakkyndig attest (legeattest eller lignende). Høgskolen vurderer om begrunnelsen(e) er tilstrekkelig for å imøtekomme søknaden.

 

Det understrekes at tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag er en unntaksordning, og at ”vanlige” problemer og utfordringer som studenter stilles overfor i dagliglivet ikke alene gir grunnlag for å imøtekomme søknad (eksempler: er aleneforsørger, har ansvar for små barn, har ektefelle/samboer som reiser mye i jobben, disponerer ikke bil, har husdyr, har dårlig økonomi).

Studenttillitsvalgte kan søke om tildeling av praksisplass på eller nær studiestedet, når dette er nødvendig for å utøve vervet.

 

Tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag gjøres for en praksisperiode i gangen.

 

Praksisplasser utenfor høgskolens ordinære praksisområde

Praksisplass utenfor Høgskolens ordinære praksisområde kan innvilges innen Fordypningspraksis 3. studieår vernepleie, Folkehelsearbeid sykepleie og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Søknaden skal være mottatt senest 8 uker før praksisperioden starter. Kriterier for innvilget søknad er

-    søknad er faglig begrunnet

-    studenten har vist selvstendighet og faglig styrke gjennom studiet

-    at praksisplass tilfredsstiller høgskolens faglig krav til praksisstudiet

-    at veilederordning er tilfredsstillende

 

Høgskolen skal ha den formelle kontakten med praksisstedet ved å forespørre og kvalitetssikre praksisplassen.

 

Ved innvilget praksisplass utenfor høgskolen ordinære praksisområde må studenten dekke de ekstra utgifter som dette medfører for høgskolen. Dette vil normalt gjelde studentens reise til høgskolen for veiledning eller lærerens reise til/fra veiledning på praksisstedet. Dette vil også gjelde eventuell godtgjørelse/ lønn til lokale veiledere på praksisstedet.

 

Studenter ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid kan selv skaffe praksisplasser som ligger utenfor skolens ordinære praksisområde (utenfor Møre og Romsdal).

 

Utgifter

Som student i bachelor sykepleie og vernepleie må du regne med utgifter til reiser, og evt kostnader til hybel i praksisstudiet. Noen av disse utgiftene blir kompensert. Se retningslinjer om støtte til reise og ekstra boutgifter.

 

I videreutdanning i psykisk helsearbeid må studentene selv dekke utgifter (reise- og boutgifter) i forbindelse med praksis.

 

 
Våre partnere: