Kvalitetssystem

Ansvarsfordeling ved utadrettet virksomhet

Ansvar EUV

 • EUV innhenter nødvendige opplysninger vedrørende kursdeltakerne, samt attesterte kopier med henhold til ev. studiekompetanse/realkompetanse. Disse leveres studiekontoret for behandling ved kursstart. (Kursdeltakere som ikke legger ved attesterte kopier vedrørende kompetanse, blir registrert uten kompetanse, og vil ikke få studiepoengl.)
 • EUV avklarer, sammen med faglig ansvarlig, hvem som skal være sensor og gir beskjed til studiekontoret i rimelig tid før eksamen.
 • Sensorkontrakt skrives ut av studiekontoret 
 • EUV avklarer eksamensdato, eksamenslengde og studiepoeng.
 • EUV informerer studentene om:
  1. Rutiner vedrørende semesteravgift
  2. At studentene påfører studentnummeret på besvarelsen når disse skal sendes på e-post.
  3. Sensurfrist
  4. Klagefrist/rutiner
  5. Hvor de kan finne eksamensresultatene (legges på web).
 • EUV sørger for utsending av eksamensoppmeldingsskjema
 • EUV sørger for at eksamenskode er påført oppmeldingsskjemaet (sjekk med studiekontoret)
 • Oppmeldingsskjemaene leveres samlet til studiekontoret for registrering i FS.
 • EUV har ansvaret for at eksamensoppgaven blir levert i tide.

Ansvar Studiekontoret

Struktur FS

 • Samtlige hovedemner starter med EUV + bokstaver (8 tegn totalt).
 • Det opprettes kun ett studieprogram - EUV
 • Klasse opprettes (dette vil forenkle utskrift av endelige karakterutskrifter/kursbevis).

Registrering i FS

 • Samtlige kursdeltakere må sjekkes med henhold til studiekompetanse
 • Samtlige kursdeltakere registreres i FS (studentnummer, navn/adresse, telefonnummer, studieprogram, klasse og startdato)
 • NSD-studenter med studie/undervisning/eksamesrett.

  NB! Viktig!

  Studenter som ikke har studiekompetanse må merkes under studieprogram. Nye studenter som ikke er registrert tidligere, må registreres med immatrikuleringssemester lik det semesteret de skal starte. Ved registrering av studieprogram EUV, er det viktig å sette startperiode lik det semesteret de skal starte og aktivitetsdato lik den dato kurset starter.

 • Studentmapper opprettes og settes i aktivt arkiv.

Semesteravgift

 • Dersom eksamen ikke avvikles inneværende semester er det opp til den enkelte om de vil ha tilsendt faktura for semesteravgift (nyttes til ev. moderasjon på reiser). Studiekontoret må følge opp slike henvendelser, og sørge for at studentbevis blir tilsendt når semesteravgiften er betalt.
 • I eksamenssemesteret skal alle ha tilsendt faktura, som må være betalt før oppmelding til eksamen. Studiekontoret følger opp og utsteder studiebevis til de som ikke har bedt om dette tidligere.
 • Samtlige fakturaer inneholder kun beløp for semesteravgift.

Eksamensavvikling

 • Eksamen/eksamensavvikling opprettes.
 • Eksamensoppmeldingene registreres.
 • Eksamen klargjøres
  1. Skoleeksamen - samme rutiner som øvrige eksamener
  2. Hjemmeeksamen (innlevering på e-post/pr. post)
   • Kvitteringsliste leveres EUV
   • EUV tar imot besvarelsene, merker av på kvitteringsliste og påfører kandidatnummer på besvarelsene før levering til studiekontoret for pakking/sending.
 • Sensur føres og legges ut på Web.
 • Sensuroppgjør utbetales

  NB! På oppgjørsskjema skal i enkelte kurs påføres avd. EUV + prosjektnummer. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle.

Karakterutskrifter/kursbevis

 • Studiekontoret kjører ut:
  • Til studenter med studie-/realkompetanse - karakterutskrift som viser studiepoeng og karakterer.
  • Til studenter uten studie-/realkompetanse - karakterutskrift som viser kun karakterer.

NB!

Ved utkjøring av karakterutskrifter/kursbevis er det avgjørende at studieprogram EUV velges før utskrift!(hvis ikke dette gjøres vil kursdeltakere uten studiekompetanse også få studiepoeng.)

Arkivering

 • Studentmappene settes i felles studentarkiv
 • Studentene gis status S (sluttet) hvert semester, og overføres fra aktivt til bortsettingsarkiv hver høst.
 • Eksamensoppgaver og besvarelser blir arkivert på lik linje med andre eksamener.