Kvalitetssystem

Identifikasjon av studentbesvarelser og behandling av delkarakterer ved eksamen

Loven §3-9:

1) Universiteter og høgskoler skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal sikre det faglige nivået ved vedkommende studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen.

Studentene skal identifiseres med unikt kandidatnummer på eksamensbesvarelser, også deleksamener og andre innleveringer som inngår i vurderingsordningen. Faglærer og evt. medsensor (intern eller ekstern) setter karakter på deleksamener. Karakterer på deleksamener legges inn i det studieadministrative systemet som slår sammen til en sluttkarakter.

Ved enkelte eksamener med mye veiledning kan sensureringen gjennomføres ved bruk av navn. Avdelingen v. dekan avgjør om en eksamen kan påføres navn istedenfor skandidatnummer.

Mappekrav på vernepleie har ikke anonym sensur. Ved mappevurdering identifiseres studentene med navn på innleverte oppgaver. Studentnummer brukes ikke.

På studiepoenggivende oppgaver (fordypningsoppgaver, bachelor- og masteroppgaver) skriver studenten navn på forsiden av oppgaven. Studentnummer skal ikke oppgis.

På arbeidskrav og andre innleveringer som ikke inngår i vurderingsformen bør studenten identifiseres med navn.

Studenter kan be om begrunnelse eller klage over karakterfastsettelsen, jfr. Lovens § 5-3, Forskrift om eksamen ved HiM §12 og Rutine ved klage på karakterfastsetting.