Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Elektronisk innlevering og publisering av studiepoenggivende studentoppgaver

 

1.     Generelt

Informasjon om studiepoenggivende oppgaver vil ligge i læringsplattformen Canvas. Innlevering av oppgaver skjer i eksamenssystemet Inspera. 

Selvstendige studiepoenggivende oppgaver vil heretter ha betegnelsene:

 • Masteroppgaver
 • Bacheloroppgaver 
 • Fordypningsoppgaver (videreutdanningene)
 • Prosjektoppgave

Retningslinjene omfatter ikke elektronisk innlevering og publisering av doktorgradsavhandlinger.

2.     Informasjon  

Faglærere: Sender informasjon vedrørende oppgaven til eksamen@himolde.no

Aktuell informasjon vil være:

 1. Ekstern(e) sensor(er)
 2. Innleveringsfrist
 3. Ev. antall ord

Eksamensteamet har ansvaret for oppgaverommet i Canvas og innlevering i Inspera og legger ut informasjon fra Biblioteket og Administrasjonen.

3.      Dokumentmal

Alle elektroniske innleveringer/besvarelser leveres i en dokumentmal, som er utarbeidet av høgskolen. Informasjon og lenke til denne malen ligger i Canvas. Dokumentmalen inneholder en publiseringsavtale eller utlånsavtale som må fylles ut.

4.     Innlevering

Studentoppgaven skal leveres i pdf-format, og det kreves at filen er tekstsøkbar (ikke innscannet). Studenten skal gjennomføre sluttkontroll av pdf-filen før den leveres i Inspera. Studenten må sørge for at oppgaven leveres innen fristen i Inspera. Det er den elektronisk innleverte oppgaven som blir gjenstand for sensur.

Mer informasjon om innlevering vil bli gitt i Canvas.

5.     Utskrift/Sluttkontroll

Sensorer har tilgang til oppgaven elektronisk. I de tilfeller sensorer ønsker utskrift av masteroppgaver, skal de selv ta kontakt med eksamenskontoret og be om dette. Vi vurderer om oppgaven skal trykkes i farger eller ikke.

Studenter som ønsker en utskrift av sin oppgave til eget bruk, må selv sørge for dette 

Trykkeriet leverer utskriftene til Eksamensteamet for sluttkontroll:

1)      Navn på forfatter(e) - skal være angitt på forsiden av oppgaven

2)      Totalt antall sider (angitt på forsiden) må stemme med antall sider utskrevet

3)      Sensurskjema legges ved oppgaven ved utsending til sensorer

6.     Plagiatkontroll

Plagiatkontroll gjennomføres av intern sensor. HiMolde bruker Urkund plagiatkontroll.

7.     Kvalitetssikring

Ensartede rutiner og felles dokumentmal vil sikre:

 • Informasjonen til studentene, fra utlevering til innlevering.
 • at studenter ikke bruker unødvendig mye tid på formatering, og at besvarelsene kun skilles på innhold.
 • at utskrift fungerer effektivt

Eksamensteamet vil ha ansvaret for kvalitetssikringen når det gjelder kontroll i forhold til sensur og ev. utskrifter (se punkt vedr. utskrift/sluttkontroll). Studenten skal gjennomføre sluttkontroll av pdf-filen før den leveres i Inspera.

8. Publisering/utlån i biblioteket

Alle oppgaver som fyller kriteriene for studiepoeng/karakter/avtaler skal enten publiseres elektronisk eller trykkes for utlån i biblioteket, avhengig av hvilken type oppgave det er.

Videre er det beskrevet hvilke oppgaver som skal registreres (publiseres / trykkes), og hvilke oppgaver som av ulike grunner ikke skal registreres i biblioteket:

1.      Elektronisk publisering i Brage HiM

2.      Utlån i papirformat

3.      Ingen registrering i biblioteket

8.1  Elektronisk publisering i Brage HiM

Brage HiM er høgskolens åpne institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider (open access). Alle oppgaver som publiseres i Brage HiM blir også søkbare i Oria. 

Registrering og publisering gjøres av biblioteket, og følger disse kriteriene:

 • Ingen oppgaver publiseres uten forfatterens tillatelse.
 • Ingen oppgaver publiseres før etter at endelig sensur er falt.
 • Oppgavene registreres med Creative Commons lisens CC BY-NC-ND 4.0. Se lisenstekst.
 • Karakterkrav* for publisering:
  - Masteroppgaver: Alle beståtte.
  - Bachelor- og fordypningsoppgaver (9 stp. eller mer): Karakter A, B og C (A og B i sykepleie f.o.m. 2012).
 • Båndlagte (konfidensielle) oppgaver må ha utfylt eget skjema for dette, og evt. Standardavtale med ekstern oppdragsgiver. Disse skjemaene finnes i Canvas.
 • Oppgaver som inneholder identifiserbare personopplysninger skal ikke publiseres. Jfr. Offl. §13/Fvl. §13 
 • Ingen opplysninger om karakter, eller kommentarer, blir publisert.
 • Oppgavene som publiseres skal inneholde navn på forfatter(e).
 • Oppgavene kan fjernes fra Brage HiM dersom forfatter ombestemmer seg.

*) Avdelingene kan selv avgjøre karakterkrav for publisering av bacheloroppgaver.

8.2 Utlån i papirformat

 • Fordypningsoppgaver (mindre enn 9 stp) og prosjektoppgaver, med karakter A, B og C, der
  • studenten har gitt samtykke til utlån
  • og dette er avtalt med faglærer.

Disse oppgavene gjøres tilgjenglig for utlån i papirformat i biblioteket, og registreres i BIBSYS Bibliotekbase.  

8.3 Ingen registrering i biblioteket

 • Master-, bachelor- og fordypningsoppgaver, uavhengig av karakter og studiepoeng:

o      der studenten ikke har gitt sitt samtykke til publisering eller

o      oppgaven er unntatt offentlighet (inneholder taushetsbelagt informasjon jfr. Offl. §13/Fvl.§13)

Disse oppgavene skal ikke registreres i biblioteket, verken i BIBSYS Bibliotekbase eller Brage HiM.

 • Fordypningsoppgaver (mindre enn 9 stp) og prosjektoppgaver, med karakter A, B og C, der studenten ikke har gitt samtykke til utlån, skal ikke registreres i biblioteket.
 • Bachelor- og fordypningsoppgaver med karakter dårligere enn C, skal ikke registreres i biblioteket.

9.     Registrering/arkivering ved høgskolens arkiv

Alle beståtte masteroppgavene blir arkivert elektronisk i Public 360. Alle andre studentoppgaver makuleres etter et år i henhold til regler om kassasjon.   

 

 
Våre partnere: