Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Oppnevning av bedømmelseskomité

 

Oppnevning av bedømmelseskomité

Utdrag fra Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk. 

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Molde 25.4.2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler § 3.

§ 14. Oppnevning av bedømmelseskomité

Oppnevning av bedømmelseskomité skjer i henhold til utfyllende retningslinjer for det enkelte ph.d.-program.

Når betingelsene for oppnevning av bedømmelseskomité for det enkelte ph.d-program er oppfylt, oppnevner doktorgradsutvalget, etter forslag fra hovedveileder, en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen, disputasen og prøveforelesningen.

Komitéens sammensetning bør være klarlagt ved innleveringstidspunkt. Bedømmelseskomitéen skal normalt settes sammen slik at:

  • begge kjønn er representert
  • minst to av medlemmene er uten tilknytning til høgskolen
  • minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon
  • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6, jf. § 10, gjelder for komitéens medlemmer.

Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.

Komitéens sammensetning skal begrunnes med hensyn til hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Doktorgradsutvalget utpeker en administrator blant komitéens medlemmer eller i tillegg til komitéens medlemmer.

Oppnevnte veiledere kan ikke være medlem av bedømmelseskomitéen eller administrere den.

Doktorgradsutvalget kan, ved frafall, oppnevne et settemedlem til bedømmelseskomitéen.

Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at dette er gjort kjent for kandidaten.

 

Utfyllende retningslinjer for ph.d.-utdanning i logistikk

Vedtatt av Doktorgradsutvalget for logistikk 13.06.2014

§ 14     Oppnevning av bedømmelseskomité

Etter en godkjent offentlig presentasjon, oppnevner doktorgradsutvalget bedømmelseskomité.  Utvalget utpeker komiteens administrator, som normalt skal være den interne representanten.

Det skal ikke være fellesarbeider mellom hovedveileder og komitéens eksterne medlemmer siste 5 år.

Ingen av de foreslåtte medlemmer kan ha familierelasjoner, veiledningsforhold eller fellesarbeider med kandidaten eller bidratt til avhandlingen på andre måter.

 

Utfyllende retningslinjer for ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning

Vedtatt av Doktorgradsutvalget for helse- og sosialfag 10.12.2014.

§ 14 Oppnevning av bedømmelseskomité

Medlemmer i bedømmelseskomitéen kan ikke ha hatt sampublisering med veileder(e) eller kandidat de siste 5 årene.

 
Våre partnere: