Kvalitetssystem

Alternativ eksamensform

Muntlig versus skriftlig

En del av søknadene om særordninger til eksamen er ønske om å få avlegge eksamen som muntlig istedenfor skriftlig, eller som kombinasjon av skriftlig og muntlig.

Slike søknader skal ha dokumentasjon fra PP-tjeneste med anmoding om å vurdere muligheten for muntlig eksamen. Søknader om alternativ eksamensform skal behandles av avdelingene.

  1. Kontorsjefene tar nødvendig kontakt med aktuelle faglærere og får avklart muligheten for avvikling.
  2. Dekan  fatter vedtak som sendes til studenten (med kopi til studiekontoret)

Søknadsfrist for  alternativ eksamensform

  • Avdelingene ØS og LOG: 1. mars og 1. oktober
  • Avdeling HS: En måned før eksamen