Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Reiseutgifter i forbindelse med praksisstudier

Gjelder for studenter ved sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen (heltid)

Hovedrammer for reisestøtteordningen

 • I utgangspunktet dekkes reiseutgifter etter billigste reisemåte med offentlig transport (månedskort, eventuelt klippekort).
 • Når det ikke er mulig å bruke offentlige transportmidler, kan studenter få tillatelse til å bruke egen bil. Bruk av egen bil krever særskilt forhåndsgodkjenning når det faller dyrere enn bruk av offentlig transporttilbud.  Slik godkjenning skal søkes på eget skjema.  Ved bruk av egen bil er taksten kr. 1,75/km. I tillegg godtgjøres hver passasjer med et tillegg  på kr 1,-/km.
 • Administrasjonen avgjør om utgifter refunderes på grunnlag av satsene for offentlig transport eller for bruk av egen bil.   

 

Egenandel

 • Studenter må dekke en egenandel på kr. 50,- pr. reisedag. Høgskolen dekker det beløp som overstiger egenandelen opp til en maksimal daglig reiseutgift på kr 200. Maks beløp for refusjon er således kr 150/dag.  
 • Det regnes kun én egenandel pr. bil uansett hvor mange studenter som reiser i samme bil.  

 

Hvilke reiser gis det støtte til?

 • Reisen til praksisstedet beregnes enten fra høgskolens lokaler, eller fra studentens bosted.  Det alternativet som gir lavest reiseutgifter legges til grunn.
 • Når studenter innkalles til temadager/veiledning under praksisstudiene, og dette fører til ekstra reiseutgifter for studenten,  dekkes reiseutgiftene fra praksissted til høgskolen.  Vanlige egenandelsbestemmelser gjelder.
 • Dersom høgskolen organiserer praksisstudiene slik at leie av ekstra hybel/bosted ikke er mulig, kan reiseutgifter dekkes ut over maksimalsatsen på kr 150/dag.  Administrasjonen avgjør når støtte kan innvilges etter denne bestemmelsen.

 

Dokumentasjon for reiseutgifter

 • Reiseutgifter må dokumenteres (billetter/kvitteringer legges ved).
 • Reiseregninger skal føres på Statens reiseregningsskjema.  I tillegg skal hver enkelt reise spesifiseres på eget skjema.
 • Reiseregninger leveres inn til administrasjonen senest 1. mnd. etter avsluttet praksisperiode.  Regninger som leveres inn etter tidsfristen blir ikke refundert.

 

Reiseutgifter dekkes ikke

 • Når studenter på eget initiativ får godkjent praksissted utenfor de praksissteder som høgskolen tilbyr.  Dette gjelder både reiseutgiftene mellom høgskolen og praksisstedet og daglige reiser mellom bosted og praksissted. 
 • Når studiegruppe Kristiansund skal gjennomføre dager/blokker av teoristudier eller annen undervisning i samlet kull i Molde. 
 • Ved reiser i praksisstudiene i hjemmesykepleie der studenter besøker bruker/klient/pasient. Slike reiseutgifter skal dekkes av kommunen.
 • Når reiseutgifter dekkes av andre instanser (NAV, arbeidsgiver eller andre).se egenerklæring

 

Ekstra boutgifter

 • Høgskolen kan dekke boutgifter på praksisstedet dersom studenter må leie hybel/bosted, og samtidig betaler husleie for bolig på studiestedet.
 • Leievilkårene skal godkjennes av høgskolen på forhånd og høgskolen betaler leie direkte til utleier.   
 • Studentens egenandel er kr 200/uke, egenandelen vil bli fakturert studentene i ettertid.  
 • Ekstra husleie dekkes ikke når studenter bor hos foreldre, søsken eller nære slektninger under praksisstudiene.
 • Studenter som får dekket ekstra boutgifter får dekket én reise tur/retur fra studieadresse/-bosted til praksisstedet i praksisperioden.

 

Dokumentasjon for boutgifter

 • Boutgiftene på studiestedet må dokumenteres med kopi av kvittering for betalt husleie, eventuelt med en dokumentasjon på at studenten har selveeierbolig  
 
Våre partnere: