Kvalitetssystem

Reiseutgifter i forbindelse med praksisstudier

Retningslinjer for dekning av reise- og boutgifter i forbindelse med praksis innenfor Høgskolens praksisområder

Reglementet gjelder for studenter ved sykepleier- og vernepleierutdanningen.

Hvilke reiser gis det støtte til

 • Reisen til praksisstedet beregnes enten fra høgskolens lokaler, eller fra studentens bosted.  Det alternativet som gir lavest reiseutgifter legges til grunn.
 • Når studenter innkalles til temadager/veiledning under praksisstudiene, og dette fører til ekstra reiseutgifter for studenten, dekkes reiseutgiftene fra praksissted til høgskolen.  Vanlige egenandelsbestemmelser gjelder.

Daglige reiseutgifter fra bosted/studiested til praksisstedet

 • Når reiseutgiftene overstiger kr. 50,- pr. dag gis det reisestøtte.
 • Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte med kollektivtransport (måned/verdi-  eller studentkort) 
 • Når det ikke er mulig å bruke kollektivtransport kan studenten bruke egen bil.  Ved bruk av egen bil er taksten kr. 2,- pr. km og evt. passasjertillegg kr 1,-.  Studentene blir oppfordra til samkjøring når to eller flere studenter har praksis på samme sted.
 • Maksimal støtte pr. dag kr. 250,- minus egenandel kr. 50,- = kr. 200,- pr. dag.

Ekstra boutgifter

 • Høgskolen kan dekke boutgifter på praksisstedet dersom studenter må leie hybel/bosted, og samtidig betaler husleie for bolig på studiestedet og ikke har fremleie på denne.  Må dokumenteres i form av leiekontrakt fra utleier eller dokumentasjon på at du evt. eier egen bolig.
 • Ekstra husleie dekkes ikke når studenter bor hos foreldre, søsken eller nære slektninger under praksisstudiene.
 • Studenter som trenger å leie hybel i forbindelse med praksis, må selv skaffe hybel og inngå kontrakt med utleier på praksisstedet.  Høgskolen dekker inntil kr. 1250,- pr. uke inkl. strøm og internett. Må dokumenteres med kontrakt og kvittering på betalt husleie.
 • Studenten har selv ansvar for å inngå nødvendige forsikringer.  Høgskolen bistår ikke med erstatning dersom det skulle oppstå brann, innbrudd mm.
 • Maksimal støtte kr. 1250,- pr. uke inkl. strøm og internett   
 • Egenandel kr. 200,- pr. uke                                                                                                                             

Frist for å sende inn krav

 • Søknad om refusjon av kostnader med vedlegg på reise- og boutgifter skal sendes snarest og senest innen èn måned etter avslutta praksisperiode. 
 • Dersom nødvendig dokumentasjon ikke blir lagt frem innen kort tid vil søknaden bli returnert ubehandlet.

Reiseutgifter dekkes ikke

 • Når studenter på eget initiativ får godkjent praksissted utenfor de praksissteder som høgskolen tilbyr.  Dette gjelder både reiseutgiftene mellom høgskolen og praksisstedet og daglige reiser mellom bosted og praksissted.
 • Når studiegruppe Kristiansund skal gjennomføre undervisningsdager/teoristudier eller annen undervisning i samlet kull i Molde
 • Ved reiser i praksisstudiene i hjemmesykepleie der studenter besøker bruker/klient/pasient.  Slike reiseutgifter skal dekkes av kommunen.

 

Retningslinjene er godkjent av studiesjef den 26. november 2019