Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Skikkethetsnemnda

Styret selv skal oppnevne en skikkethetsnemnd. Nemnda skal bestå av en faglig leder for avdelingen, en faglig studieleder, to representanter fra praksisfeltet, to faglærere, to studentrepresentanter og en ekstern representant med juridisk embetseksamen.

H√łgskolestyret har (i samsvar med ¬ß¬ß 6 og 7 i forskriften) oppnevnt skikkethetsnemnd som har innstillende myndighet i forhold til klagenemnda.

Skikkethetsnemnda skal:

  • behandle skikkethetssaker (som saksbehandles og fremmes av institusjonsansvarlig) og har ansvar for √• fatte vedtak i saker fremmet for nemnda
  • lage innstilling til klagenemnda med vurdering av om studenten er skikket og om studenten eventuelt b√łr utestenges fra utdanningen.  Videre foresl√• lengden p√• en eventuell utestengingsperiode, og eventuelt fremme forslag til hvilke vilk√•r som skal stilles for at studenten skal kunne gjenoppta utdanningen.
  • behandle saker som meldes s√• raskt som mulig innenfor kravet til grundighet og forsvarlig saksbehandling.
  • s√łrge for at alle ber√łrte parter i en sak f√•r anledning til √• legge fram sine synspunkter
  • sikre at interne retningslinjer og prosedyrer for skikkethetsvurderingen er i samsvar med overordnede retningslinjer
  • kontinuerlig vurdere gjeldende retningslinjer og prosedyrer og foresl√• endringer og forbedringer n√•r nemnda finner det n√łdvendig.  Disse vedtas av h√łgskolestyret etter forslag fra skikkethetsnemnda.

Behandling i skikkethetsnemnda

N√•r en sak er besluttet fremmet for skikkethetsnemnda, har studenten rett til √• f√• utgifter til advokat eller annen talsperson dekket av h√łgskolen (UH-loven ¬ß4-10, femte ledd).  Statens satser legges til grunn for dekking av advokatutgifter.

Til behandlingen i skikkethetsnemnda skal all skriftlig dokumentasjon i saken legges fram (tvilsmelding, referat fra vurderingssamtale, opplysninger om hvordan avdelingen har fulgt opp og veiledet studenten og andre skriftlige opplysninger i saken).  Nemnda kan be om ytterligere dokumentasjon dersom den mener det er n√łdvendig.

Studenten skal varsles i god tid om tidspunkt for m√łtet, og gj√łres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til √• legge fram sine synspunkter for nemnda f√łr m√łtet.  For studentens adgang til √• gj√łre seg kjent med sakens opplysninger gjelder de begrensninger som f√łlger av forvaltningslovens ¬ß¬ß 18 og 19.

Nemnda utarbeider en innstilling til h√łgskolens klagenemnd med en vurdering av om studenten:

  1. er skikket eller ikke
  2. eventuelt skal utestenges, helt eller delvis, fra utdanningen

Nemnda skal foreslå lengde på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen.

Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen.

Medlemmer i skikkethetsnemnd (oppnevnt av styret 13.3.2015)

Bestemmelse i forskriften

Medlemmer

Leder i nemnda

Dekan Heidi V. Haavardsen, HiMolde

En faglig studieleder

Studieleder vernepleierutdanningen Hans Petter Iversen, HiMolde

To fra praksisfeltet

Sykepleier Eva Bentz B√łe, avd. kir/gyn, Klinikk for kirurgi, Sjukehuset i Kristiansund.

Sykepleier Marina Sveinbj√łrnson, Kirkebakken Omsorgssenter og sykehjem, Molde kommune

To faglærere

F√łrstelektor Kari Westad Hauge, HiMolde

H√łgskolelektor Ragnhild S√¶ttem, HiMolde

To studenter

To studentrepresentanter med to vararepresentanter, valgt av og blant studentene selv. Valg hvert år.

En ekstern jurist

R√•dgiver/ lektor Sissel Kj√łl, Molde Videreg√•ende Skole

Institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved HiMOlde: Elisabeth Finn√ły Amdam.