Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Saksgang ved skikkethetsvurdering

1 FormÄl

Beskrive en saksgang som sikrer at hĂžgskolen kan praktisere skikkethetsvurdering i samsvar med retningslinjene samt ivareta kravene til forsvarlig saksbehandling.

2. Ansvarsforhold

LĂžpende skikkethetsvurdering

Avdelingen (dekan) har ansvar for at det utvikles rutiner og systemer som sikrer at lÞpende skikkethetsvurdering skjer og at det utarbeides de nÞdvendige verktÞy for at lÞpende skikkethetsvurdering skjer i bÄde teori- og praksisstudiene.

Studieleder har ansvar for at retningslinjene og rutinene blir implementert i studieprogrammet og at det blir dokumentert at lĂžpende skikkethetsvurdering blir gjennomfĂžrt.

Fagansvarlig lĂŠrer (kullansvarlig, praksisansvarlig mv.) har ansvar for at det gjennomfĂžres en lĂžpende skikkethetsvurdering av alle studenter gjennom hele studietiden.  Dokumentasjon pĂ„ dette sendes studieleder ved utlĂžpet av hvert semester.

SĂŠrskilt skikkethetsvurdering - tvilsmelding

 Alle som er i kontakt med studenten kan levere inn tvilsmelding.

Dette innebÊrer at ogsÄ for eksempel studenter og administrativt ansatte ved hÞgskolen har adgang til Ä levere tvilsmelding.

Fagpersonalet og praksisveiledere har plikt til Ä levere tvilsmelding nÄr de mener det er grunn til Ä reise spÞrsmÄl ved om en student er skikket for yrkesutÞvelse.

Studielederne har et sÊrlig ansvar for Ä vurdere om en sum av enkelthendelser over tid (en lengre del av studiet) kan gi grunnlag for Ä reise spÞrsmÄl ved om skikkethet, og eventuelt levere tvilsmelding pÄ dette grunnlag.

Institusjonsansvarlig skal motta alle tvilsmeldinger og er ansvarlig for Ă„ saksbehandle innleverte meldinger. 

Skikkethetsnemnda har ansvar for Ă„ fatte vedtak i saker fremmet for nemnda.

Tvilsmeldinger kan ikke leveres anonymt.  Den som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken.

3. Saksgangen

Behandling hos institusjonsansvarlig

Tvilsmeldinger som Ă„penbart er ugrunnet, skal ikke behandles.

NĂ„r det foreligger begrunnet tvil om en student er skikket, skal studenten varsles skriftlig om dette.  Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sĂžrge for at studenten gis anledning til Ă„ presentere sitt syn pĂ„ saken.  Studenten har rett til Ă„ ta med seg en talsperson til vurderingssamtalen.

Det skal utarbeides skriftlig referat fra vurderingssamtalen.  Referatet skal inneholde en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfĂžlging og veiledning av studenten.  Referatet underskrives av begge parter.

Studenten skal normalt fĂ„ et tilbud om utvidet oppfĂžlging og veiledning.  Unntaksvis, og kun i saker der utvidet oppfĂžlging Ă„penbart ikke er egnet til Ă„ gjĂžre studenten skikket, kan dette tilbudet unnlates.

Dersom utvidet oppfĂžlging og veiledning ikke medfĂžrer nĂždvendig endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme sak for skikkethetsnemnda.  Institusjonsansvarlig skal utrede saken, men skal ikke komme med en innstilling til nemnda.

Behandling i skikkethetsnemnda

NĂ„r en sak er besluttet fremmet for skikkethetsnemnda, har studenten rett til Ă„ fĂ„ utgifter til advokat eller annen talsperson dekket av hĂžgskolen (UH-loven §4-10, femte ledd).  Statens satser legges til grunn for dekking av advokatutgifter.

Til behandlingen i skikkethetsnemnda skal all skriftlig dokumentasjon i saken legges fram (tvilsmelding, referat fra vurderingssamtale, opplysninger om hvordan avdelingen har fulgt opp og veiledet studenten og andre skriftlige opplysninger i saken).  Nemnda kan be om ytterligere dokumentasjon dersom den mener det er nĂždvendig.

Studenten skal varsles i god tid om tidspunkt for mĂžtet, og gjĂžres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til Ă„ legge fram sine synspunkter for nemnda fĂžr mĂžtet.  For studentens adgang til Ă„ gjĂžre seg kjent med sakens opplysninger gjelder de begrensninger som fĂžlger av forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Nemnda utarbeider en innstilling til hĂžgskolens klagenemnd med en vurdering av om studenten:

  1. er skikket eller ikke
  2. eventuelt skal utestenges, helt eller delvis, fra utdanningen

Nemnda skal foreslÄ lengde pÄ utestengingsperioden og eventuelle vilkÄr for at studenten skal fÄ gjenoppta utdanningen.

Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgÄ i innstillingen.

Behandling i hĂžgskolens klagenemnd

PĂ„ bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter hĂžgskolens klagenemnd vedtak om at en student ikke er skikket (etter reglene i i UH-loven § 4-10 tredje ledd og fjerde ledd).  Det skal ikke utstedes vitnemĂ„l for den aktuelle utdanningen for en student som er funnet ikke-skikket.

Dersom studenten skal utestenges fra utdanningen, skal det fattes sĂŠrskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra utdanningen i inntil 3 Ă„r.  Dersom manglende skikkethet for yrket er forĂ„rsaket av forhold som antas Ă„ vĂŠre av forbigĂ„ende art, kan det i vedtaket bestemmes en kortere utestengingsperiode enn 3 Ă„r.  Studenten skal ikke utestenges for en lengre periode enn nĂždvendig sett i forhold til Ă„rsaken til utestengelsen. 

Ved kortere utestenging kan det stilles vilkĂ„r som mĂ„ vĂŠre oppfylt fĂžr utdanningen gjenopptas.  Slike vilkĂ„r kan vĂŠre at studenten gjennomgĂ„r behandling, legger fra legeattest eller liknende.

Ved vedtak om utestenging skal studenten opplyses om at hun/han ikke kan sÞke eller ta i mot plass ved tilsvarende utdanninger i utestengingsperioden og at han/hun mÄ sÞke nytt opptak dersom utdanningen skal gjentas etter utestengingsperioden.

Minst to tredjedeler av nemndas medlemmer mĂ„ vĂŠre til stede i saksbehandlingen.  Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestenging, treffes med minst to tredels flertall (UH-loven § 4-10 fjerde ledd).  Klagenemnda kan vektlegge oppslutningen bak skikkethetsnemndas innstilling nĂ„r de skal fatte vedtak.

Den felles klagenemnda for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og hÞyskoler §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for klagenemndas vedtak.

Det utstedes ikke vitnemĂ„l til studenter som er vurdert ikke-skikket, men studentene har krav pĂ„ Ă„ fĂ„ utstedt karakterutskrift.  Det bĂžr framgĂ„ av karakterutskriften at den ikke er likestilt med vitnemĂ„l fra utdanningen.

4. Informasjon til sentralt register

Ved vedtak om utestenging pga. ikke-skikkethet skal opplysninger om studentens navn, omfang og utestengingsperiode sendes til Samordna opptak, som oppretter et sentralt register.  Dersom vedtak blir omgjort etter klage skal Samordna opptak ha melding om dette.

Opplysningen i sentralt register slettes nÄr utestengingsperioden er over.