Kvalitetssystem

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering

Høgskolestyret har (i samsvar med §§ 6 og 7 i forskriften) oppnevnt institusjonsansvarlig som har ansvar for å behandle tvilsmeldinger før behandling i skikkethetsnemnda og for informasjon og opplæring i skikkethetsvurdering.

Institusjonsansvarlig skal:

  • behandle begrunnede tvilsmeldinger som kommer fra faglærere, praksisveiledere administrativt personale, studenter eller andre som har vært i kontakt med studenten i samsvar med retningslinjene i forskriften §§ 7,8 og 9 og i rundskriv F-14-06.
  • planlegge og gi en fortløpende og strukturert informasjon om skikkethetsvurderingen overfor studenter, høgskolens personale, praksisstedene, praksisveilederne, og eventuelt andre som kommer i kontakt med studenten.
  • sørge for at det blir gitt nødvendig og relevant opplæring til de aktuelle personellgruppene slik at disse blir i stand til å ta ansvar for den løpende skikkethetsvurderingen og blir kjent med plikten til å levere tvilsmelding

Institusjonsansvarlig har ansvaret for å behandle tvilsmeldinger. Tvilsmeldinger som åpenbart er ugrunnet, skal ikke behandles.

Når det foreligger begrunnet tvil om en student er skikket, skal studenten varsles skriftlig om dette.  Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til vurderingssamtale, og sørge for at studenten gis anledning til å presentere sitt syn på saken. Studenten har rett til å ta med seg en talsperson til vurderingssamtalen.

Det skal utarbeides skriftlig referat fra vurderingssamtalen. Referatet skal inneholde en beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. Referatet underskrives av begge parter.

Studenten skal normalt få et tilbud om utvidet oppfølging og veiledning. Unntaksvis, og kun i saker der utvidet oppfølging åpenbart ikke er egnet til å gjøre studenten skikket, kan dette tilbudet unnlates.

Dersom utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører nødvendig endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme sak for skikkethetsnemnda.  Institusjonsansvarlig skal utrede saken, men skal ikke komme med en innstilling til nemnda.

Institusjonsansvarlig har ansvar for at faglærerne får tilstrekkelig informasjon om ordningen og grunnlaget for skikkethetsvurderingen.  Videre at fagpersonalet får nødvendig opplæring i å praktisere løpende skikkethetsvurdering i samsvar med de retningslinjer og rutiner som gjelder og at de er kjent med plikten til å levere tvilsmelding ved alvorlig bekymring.

Institusjonsansvarlig har ansvar for å utarbeide et informasjons- og opplæringsprogram rettet mot praksisstedene og praksisstedenes veiledere og å iverksette dette.

Institusjonsansvarlig pr. dato 20.09.06 er:

Elisabeth Finnøy Amdam
Tlf. 71 21 40 31
E-post: elisabeth.f.amdam@himolde.no

Stedfortreder

Tore Berg

telf. 71 21 40 41

Epost: tore.berg@himolde.no