Kvalitetssystem

Håndtering av fusk for eksamensansvarlig

  1. Studenten innkalles til samtale umiddelbart hvis det blir oppdaget fusk i eksamenslokalet, eller senest så snart eksamen er slutt.
  2. Dersom fusk oppdages i ettertid, innkalles studenten til samtale per brev.
  3. Studenten konfronteres med fakta av observasjoner, bevis m.m.Studenten blir gjort oppmerksom på at forholdet kan bli oppfattet som fusk eller forsøk på fusk, og at det vil bli vurdert om det skal reises sak.
  4. Studenten blir informert om anledningen til å skrive en forklaring (skriftlig redegjørelse av det som skjedde) som vil bli vedlagt saken.
  5. Studenten blir gjort oppmerksom på at han har rett til å la seg bistå av advokat dersom det blir reist utvisningssak, og at høgskolen betaler utgiftene.
  6. Det blir skrevet et referat fra møtet mellom studenten og eksamensansvarlige som partene skriver under (benytt utarbeidet skjema/mal til referatet)
  7. Studenten får brev om at det er besluttet at det skal reises sak. I brevet opplyses det om når saken skal behandles og hvilket organ som skal behandle saken.