Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Bruk av intern og ekstern sensor og evaluering av vurderingsordningen

Bruk av ekstern og intern sensur (jf. UH-lovens §3.9)

Ekstern sensur 

To sensorer, derav minst en ekstern skal nyttes:

  1. Ved bed√łmming av kandidatenes selvstendige arbeid i h√łgere grad
  2. Ved klage på karakterfastsettelsen

P√• andre eksamener b√łr det i tillegg til intern sensor hvert √•r bli benyttet ekstern sensor p√• minst 1/3  av emnene slik at elle emnene i l√łpet av en tre√•rsperiode har hatt ekstern sensur. Ved hvert studieprogram skal det normalt benyttes ekstern sensor i tillegg til intern i minimum ett emne pr. √•rstrinn. Det b√łr v√¶re to sensorer, hvorav en ekstern p√• bacheloroppgaven.

For store kull kan ekstern sensor benyttes p√• en fastsatt del av besvarelsene. Denne vurderingen skal da v√¶re grunnlag for vurdering av de √łvrige besvarelsene. 

Intern sensur

Ved eksamen der det ikke benyttes ekstern sensor, skal vurderingen skje ved intern sensur der det medvirker en eller to interne sensorer. Avdelingen fastsetter i hvilke tilfeller det er n√łdvendig √• benytte to sensorer. Det skal v√¶re minst to sensorer ved muntlig eksamen, og andre eksamener som ikke lar seg etterpr√łve.

Dersom to sensorer ikke blir enige om karakterfastsettingen skal en tredje sensor trekkes inn.

Ekstern evaluering av vurderingsordningen

Det skal gjennomf√łres ekstern evaluering av vurderingsordningen innen alle studier og studieprogram minimum hvert femte √•r. Ekstern evaluering av vurderingsordningen kan gjennomf√łres for deler av et studium eller for ett eller flere studium samlet. Systemet med ekstern evaluering av vurderingene eller vurderingsordningene skal ivareta studentenes rettsikkerhet ved √• sikre lik og upartisk bed√łmmelse av studentene.

Som elementer i en ekstern evaluering av vurderingsordningen kan inngå:

  • Gjennomgang av vurderingsordninger nedfelt i fag- og studieplaner
  • Evaluering av eksamensoppgaver og vurderingskriterier i et utvalg av emner/moduler som inng√•r i de aktuelle studier eller studieprogram
  • Stikkpr√łvekontroll av vurderinger gjennomf√łrt av interne sensor(er) i et utvalg av emner/moduler som inng√•r i de aktuelle studier eller studieprogram

Oppnevning av eksterne sensorer

Eksterne sensorer oppnevnes av avdelingene v/dekan. Eksterne sensorer oppnevnes for fire √•r av gangen. Ekstern sensor p√• masterstudier skal ha f√łrstekompetanse

Det stilles krav til ekstern sensor, som skal ha minst en av f√łlgende kvalifikasjoner:

  • v√¶re ansatt p√• h√łgskolelektor-/amanuensisniv√• eller h√łyere niv√• ved universitet, h√łyskole eller annen forskningsinstitusjon
  • p√• annen m√•te ha dokumentert vitenskapelig kompetanse p√• samme niv√•
  • ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/h√łgskole
  • gjennom yrkespraksis v√¶re s√¶rlig kvalifisert innen vedkommende fag

Ekstern sensor kan ikke v√¶re tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved h√łgskolen og heller ikke ha hatt engasjement som timel√¶rer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Tilsatte ved samarbeidsinstitusjoner b√łr ikke benyttes som eksterne sensorer dersom de har n√¶r tilknytning til det fagmilj√łet som har ansvar for undervisningen i emnet. Det blir orientert om bruken av eksterne sensorer i forbindelse med √•rsrapport om studiekvalitet.