Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Klagenemnda

Disse retningslinjene er utarbeidet og vedtatt av styret for Høgskolen i Molde, i henhold til kap.5 Klage i Lov om universiteter og høgskoler (loven).

Klagenemnda

Klagenemnda er oppnevnt av styret for Høgskolen i Molde og skal pĂĽ styrets vegne avgjøre klagesaker og saker etter universitets- og høgskolelovens §§ 4-7,  4-8 og 4-10.

 

Klagenemnda behandler følgende saker: 

 1. Annullering av eksamen, prøve, kurs eller godskriving/godkjenning av utdanning, jf lovens § 4-7
 2. Skriftlig advarsel, bortvisning fra institusjonen jf lovens § 4-8
 3. Saker som gjelder utestegning fra institusjonen og tap av retten til ĂĽ gĂĽ opp til eksamen ved andre institusjoner under loven jf § 4-8.
 4. Saker som gjelder om den enkelte student er skikket for yrket jf lovens § 4-10 tredje og fjerde ledd
 5. Klage over avgjørelse om opptak til studie/kurs ved høgskolen som i henhold til regelverk ikke skal behandles av andre instanser jf. lovens § 3-6
 6. Klage over avslag om ü fü gü opp til eksamen, jf lovens § 3-10.
 7. Klage over avgjørelse om dispensasjon eller fritak fra eksamen el prøve, jf lovens § 3-5.
 8. Klage over formelle feil ved gjennomføring av eksamen eller prøve, jf lovens § 5-2, eller godkjenning av kurs eller praksisopplÌring.
 9. Klage som gjelder avvik fra gjeldende studieplan (f eks valgfag, obligatoriske fag, praksisopplĂŚring)
 10. Klage som gjelder godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra annen institusjon, jf lovens § 3-4
 11. Klage over andre studieadministrative enkeltvedtak.
 12. Klage i forbindelse med valg ved institusjonen.

 

Klagenemnda behandler ikke:

 • Klage som gjelder tilsettingssaker eller vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, jf lovens § 11-3.
 • Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting, jf lovens § 5-3.
 • Andre saker der enkeltvedtak er truffet av styret selv.       

 

Klagenemndas sammensetning jf lovens § 5-1.

Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

To av medlemmene skal vĂŚre studenter. Leder og varamedlem skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke vĂŚre tilsatt ved institusjonen.

To medlemmer og to varamedlemmer skal vÌre tilsatte i vitenskapelig stilling. Klagenemnda oppnevnes for fire ür og følger styrets valgperiode. Medlem av institusjonens styre kan ikke vÌre medlem av klagenemnda. Medlem som har medvirket ved saksbehandlingen eller avgjørelsen i det püklagde saksforhold, kan ikke delta ved behandlingen av klage over dette i klagenemnda.

Studentrepresentantene oppnevnes av Studenttinget med ett ĂĽrs funksjonstid. Det oppnevnes et personlig varamedlem for hver av studentrepresentantene.

 

Klagenemndas avgjørelse

Klagenemnda avgjør saker i møte. Klagenemnda er vedtaksfør nĂĽr lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede, jf lovens §5-1, fjerde ledd. Klagenemndas vedtak i klagesaker  kan ikke pĂĽklages. Nemnda avgjør om det er grunn til ĂĽ innkalle klageren til ĂĽ møte for nemnda eller ĂĽ innhente uttalelser fra andre instanser.

 

Saksbehandling

For saksbehandling gjelder reglene i forvaltningsloven. Høgskoledirektøren sørger for nødvendig sekretÌrbistand.

Klagesaker er unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens § 5a og Forvaltningslovens § 13.

 

Saksgang i klagesaker

 • klager skal adresseres til klagenemnda ved Høgskolen i Molde
 • klagesaken registreres og oversendes den instans/organ/kontor som har gjort vedtaket
 • vedkommende instans/organ/kontor som har truffet vedtak eller er tillagt saksbehandlingen pĂĽ omrĂĽdet, vurderer saken pĂĽ nytt
 • dersom klagen tas til følge av vedkommende organ, skal nytt vedtak gjøres og klageren underrettes om det, jf Forvaltningslovens § 33
 • klagesaken er da avsluttet

 

Fastholdes opprinnelig vedtak: 

 • skal klageren orienteres om dette og om at saken oversendes klagenemnda til endelig avgjørelse
 • skal det settes opp en redegjørelse for saksgang med oversikt over dokumentvedlegg, samt avdelingens vurdering og merknader til studentens klagemĂĽl
 • redegjørelse og vurdering som nevnt sendes i kopi til klageren
 • kopieres relevante dokumenter som legges ved saken
 • oversendes alle dokumenter til klagenemnda (via sekretĂŚr)

Sakspapirene til klagenemnda sendes ut ca en uke før møtet, senest tre dager, til de faste medlemmene. Dersom et medlem har meldt forfall, sendes sakspapirene i stedet til varamedlemmet. Etter møtet samles papirene inn for makulering.

Utskrift av møteboka for klagenemnda sendes medlemmene og sÌrutskrift av vedtaket, vedlagt saksutredningen sendes klageren.

SĂŚrutskrift av vedtaket legges i saksmappa sammen med alle dokumentene i saken. 

Ved behandling av klagen i nemnda, kan den kalle inn en representant for vedtaksorganet til ü redegjøre muntlig og svare pü spørsmül om saken. Nemnda kan ogsü om den finner grunn til det, innhente uttalelser fra andre organer.

Videre kan nemnda etter egen vurdering innkalle eller tillate klageren ü møte for nemnda, og herunder evt. gi anledning til at klageren møter sammen med advokat eller annen bistandsperson