Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Begrunnelse og klage på karakterfastsetting

Rutine ved begrunnelse for karakterfastsettingen

Krav om begrunnelse må fremsettes innen èn uke fra karakteren ble kunngjort.

Begrunnelsen gis av faglærer/intern sensor som også bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Krav om begrunnelse kan tas opp med faglærer direkte eller sendes skriftlig til:

Høgskolen i Molde. Postboks 2110, 6402 Molde, eller på e-post til post@hiMolde.no

Ved skriftlig krav om begrunnelse må du oppgi: Emnekode og emnenavn, navn på faglærer, ditt kandidatnummer, telefonnummer og epostadresse.

Rutine ved klage på karakterfastsettingen

Studenten kan klage skriftlig på karakterfastsettingen innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, eller etter at begrunnelse fra faglærer/intern sensor er gitt.

Klage på karakterfastsetting skal fremmes på høgskolens klageskjema og må signeres før den behandles. Studenten bør begrunne klagen.

Studenter som klager på karakterfastsettelse etter at vitnemål er sendt ut, må returnere originalt vitnemål med alle vedlegg og eventuelt autorisasjon før klagen kan behandles.

Skjema

Når høgskolen mottar klage på karakterfastsettelsen, får du tilsendt en orientering om saksgangen.

Det oppnevnes en klagekommisjon med to nye sensorer, derav minst en ekstern.

Når klagefristen for den aktuelle eksamen går ut oversendes saken til ny kommisjon med følgende vedlegg:

  • Eksamensbesvarelsen
  • Oppgavetekst
  • Evt. sensorveiledning
  • Kopi av universitets- og høgskoleloven §3-9 og §5-3
  • Pensumliste
  • Kontrakt om sensur

Klagekommisjonen har en frist på tre uker for å avlegge ny sensur. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Dersom sensorene har utarbeidet en begrunnelse for karakterfastsettingen skal den vedlegges vedtaket. Studiekontoret skal ha kopi av vedtaket.

Huskeliste for studenter som vurderer å klage på karakterfastsettelsen

Vi anbefaler alle studenter som vurderer å klage på karakterfastsettelsen om å kontakte faglærer og be om begrunnelse. Husk å oppgi kandidatnummer. Faglærer kan gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig. 

Studenten bør begrunne sin klage.

Klagen skal signeres og sendes eller leveres til: Høgskolen i Molde. Postboks 2110, 6402 Molde, eller på e-post til post@hiMolde.no.

 
Våre partnere: