Kvalitetssystem

Beskrivelse av karaktertrinnene / Grading system

I følge universitets- og høgskoleloven skal vurderingsuttrykket være enten a) bestått/ikke bestått eller b) en gradert skala fra A til F, der A er beste og E er dårligste stå-karakter, mens F står for ikke bestått.

Symbol

Betegnelse

Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier

A

Framragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

 

B

Meget god

Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser meget god vurderingevne og selvstendighet.

 

C

God

Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.Viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

 

D

Nokså god

Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. Viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.  

 

E

Tilstrekkelig

Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Viser en liten grad av vurderingsevne og selvstendighet.  

 

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.  

 

The Norwegian grading system consistsof two grading scales: one scale with the grades pass or fail and one graded scale from A to E for pass and F for fail.

Symbol

Designation

Generall, qualitative description

A

Excellent

An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent judgement and a very high degree of independent thinking.

B

Very good

A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a high degree of independent thinking.

C

Good

A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of judgement and independent thinking in the most important areas.

D

Satisfactory

A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking.

E

Sufficient

A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking.

F

Fail

A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate demonstrates an absence of both judgement and independent thinking.