Kvalitetssystem

Regler for eksamenskandidater

Det forventetes at du som eksamenskandidat kjenner til lover, forskrifter og regler knyttet til avvikling og gjennomføring av eksamen, herunder:

Hvis du ikke retter deg etter gjeldende lover, forskrifter og regler, kan du bli bortvist fra eksamen. 
Eksamenstiden og tilgjengelig hjelpemidler skal være opplyst på forhånd gjennom oppslag, fag- og studieplaner.

Eksamen vil finne sted i lokaler bestemt av Studiekontoret ved HiMolde. Du vil kunne se hvilket rom du er plassert på i Studentweb.

Viktig å vite når du skal fremstille deg til eksamen:

 1. Studiebevis eller annen gyldig legitimasjon med bilde legges på pulten for kontroll.
 2. Du skal være på plass i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter.
 3. Det er ikke lov å forlate eksamenslokalet før 30 minutter etter at eksamensoppgavene er delt ut.
 4. På arbeidsplassen skal kun ligge skrivesaker, tillatte hjelpemidler (jfr. eget informasjonsark på hver pult), samt mat. Det er ikke anledning å gå i kantina og kjøpe mat under eksamen.
 5. Religiøse hodeplagg vil bli sjekket før eksamensstart på selve eksamensdagen.
 6. Dersom lovsamling ev. formelsamling er tillatt skal disse kun inneholde "lovlige" henvisninger.
 7. Lovsamling/formelsamling og ordbøker blir sjekket av eksamensvaktene.
 8. Alt annet som ikke vedrører eksamen, skal legges på tilvist plass, dette gjelder også yttertøy, inkludert hodeplagg og armbåndsur. Mobiltelefoner slås av og legges på tilvist plass. Det skal ikke skrives noe før starttidspunktet for eksamen.
 9. Husk å slå av mobilen din! Hvis du glemmer dette og den begynner å kime, vil vaktene ta sekk/veske ut av eksamenslokalet, og du må selv være med ut og slå av mobilen din.
 10. Kommer du til eksamenslokalet etter kl 09.00, blir du stoppet i døra og henvist til studiekontoret.
 11. Akutt behov for eget rom/vakt som meldes selve eksamensdagen eller i de nærmeste dagene før en eksamen, kan ikke imøtekommes.
 12. Dersom du kommer til eksamenslokalet ETTER kl. 09.30, vil du IKKE kunne ta eksamen. Dette gjelder uansett grunn til forsinkelsen.
 13. Du plikter å bidra til at det er ro i eksamenslokalet etter at oppgavene er delt ut. Du har ikke anledning til å ta kontakt med andre og alle henvendelser rettes til eksamensvakten.  Du kan bare forlate plassen sin i følge med en eksamensvakt. Bare en kandidat kan gå ut sammen med hver vakt, selv om de har eksamen i forskjellige emner.
 14. Fusk, eller mistanke om fusk vil øyeblikkelig bli meldt til eksamenensteamet ved eksamensansvarlig.  Alt som kan bidra til å dokumentere om fusk har foregått, skal sikres av eksamensvakten.  Konsekvenser av påvist fusk eller mistanke om fusk vurderes av Høgskolen som egen sak.
 15. Dersom du ønsker å trekke seg under eksamen, skal dette gjøres skriftlig med din underskrift.
 16. Er du syk eksamensdagen må du straks oppsøke lege. Legeattest må leveres eksamensteamet, og normalt innen en uke. Blir du syk under eksamen, henvend deg til eksamensvakten som følger deg ned til studiekontoret.
 17. Når det er 15 min. igjen av eksamenstiden, vil hovedvakten opplyse om dette, slik at dere kan fylle ut headingen. Denne skal være ferdig utfylt når eksamenstiden er ute.
 18. Besvarelsen føres på ark med to gjennomslag. Det skal skrives med blå eller svart kulepenn som gir godt gjennomslag. La arket som det skrives på ligge alene, ellers blir det gjennomslag på underliggende ark. Headingen skal være utfylt som følgende: Dato, emnekode, kandidatnummer og sidenummer.
  Det er godt nok at totalt antall sider skrives kun på side nr 1 og omslagsarkene.
 19. Etter at eksamenstiden er ute har du ikke adgang til å skrive på besvarelsene. Arbeidet med deling og sortering av arkene kan fortsette 15 minutter ut over ordinær eksamenstid. Arkene deles i tre sett. Det blå settet beholdes av kandidaten. Det hvite og det gule settet legges i hvert sitt omslag. Begge omslag må være påført nødvendige data.
 20. Kladd blir ikke sensurert og skal ikke leveres i omslagsarket. Eksamensark (med logo) som er skrevet på, men som ikke er en del av eksamenssvaret, skal leveres eksamensvakten.
 21. Når du vil levere din besvarelse, gir du melding til eksamensvakten, som foretar nødvendig kontroll. Bli sittende på plassen din til alle papir er levert og kontrollert og studiebeviset/gyldig legitimasjon er levert tilbake. En innlevert besvarelse kan du ikke få igjen.
 22. Høyskolen krever at studenter skal ha med en bærbar PC/Mac til bruk ved digital eksamen. Du skal gi melding til eksamensvakten når du skal levere. Les mer om digital eksamen.