Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Oppmelding til eksamen

Generelt

 Frist for betaling av semesteravgift er:

  • 1.februar i vårsemesteret
  • 1.september i høstsemesteret.

Avdeling for helse- og sosialfag

Oppmelding til undervisning og ordinære eksamener skjer automatisk.

Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres ved oppmelding i enkeltemner  i StudentWeb . Fristen er 1 måned før eksamen arrangeres. Eksamensdatoer legges ut på høgskolens hjemmesider under eksamensinfo
http://www.himolde.no/studier/Sider/Eksamen/Eksamen.aspx 

Avmelding fra eksamen

Ved Avdeling HS er trekkfrist 2 uker før eksamen. Dette gjelder både ordinære og ny/utsatte eksamener. Man melder seg av eksamen i StudentWeb.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS) og Avdeling for logistikk (LOG)

Oppmelding til undervisning og ordinære eksamener skjer ved godkjenning av utdanningsplaner i StudentWeb innen gitte frister. Dette må studentene gjøre hvert semester.

Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres ved oppmelding i enkeltemner i StudentWeb. Frister for oppmelding kunngjøres på høgskolens hjemmesider under eksamensinfo
 http://www.himolde.no/studier/Sider/Eksamen/Eksamen.aspx

Oppmeldingsperiode ordinære eksamener:

  • Vårsemesteret:    Fra start semester - 1.februar
  • Høstsemesteret:  Fra start semester - 1.september

Oppmelding og avvikling -  ny/utsatt

  • Vårsemesteret:    10. januar - 22.januar - avvikling de to første ukene i februar
  • Høstsemesteret:  10.august- 22. august - avvikling de to første ukene i september 

Avmelding eksamen

Ved Avdeling ØS og Avdeling LOG er trekkfrist 2 uker før eksamen. Dette gjelder både ordinære og ny/utsatte eksamener.

Oppmeldingsinformasjon om eksamen

Ordinære eksamener:

Eksamensdatoer legges i Emneoversikt på hjemmesiden innen utgangen av juli (for høstsemesteret) og desember (for vårsemesteret)
I tillegg registreres vurderingsenheter (eksamensavviklinger) med dato i FS, og synliggjøres i StudentWeb.
Oppmeldingsinformasjon gis via Fronter og e-post.

Ny/utsatte eksamener:

 Aktuelle ny/utsatt eksamener for inneværende semester legges på hjemmesiden under eksamensinfo.
Oppmeldingsinformasjon gis via Canvas og hjemmesider.
Endelig informasjon om hvilke ny/utsatte som faktisk blir avviklet gis:
Til faglærerne – via e-post (link til oppdatert eksamensinfo på hjemmesiden)
Til studentene – via Fronter og e-post(link til oppdatert eksamensinfo på hjemmesiden)

 Avviksbehandling:    

Informasjon om spesialordning til eksamen gis via skriftlig vedtak, samt på Studentweb til den enkelte student.
Ønske om endringer av fastsatt eksamensplan skal godkjennes av avdelingsadministrasjonen.

Ekstern eksamen

Eksterne studenter får ikke avlegge eksamen ved Høgskolen i Molde.

Egne studenter kan søke om å få avvikle eksamen eksternt dersom det foreligger særskilte grunner (årsaken skal dokumenteres). Ekstern eksamen kan bare legges til en instiutsjon med eksamensrett. Studenten skal selv gjøre nødvendige avtaler med den eksterne institusjonen. 

Tidligere studenter 

Tidligere studenter ved HiMolde som ønsker å forbedre sin karakter, må søke om bli tatt opp som emnestudent innenfor de regler som gjelder. Et grunnleggende vilkår for å få innvilget slik søknad er at dagens eksamensordning faglig sett er likeverdig og dekkende for det emne som ønskes forbedret. 

 
Våre partnere: