Kvalitetssystem

Utdanningsplaner

Vedtatt av Studieutvalget 22. oktober 2008

Utdanningsplan er en avtale som som skal sikre et tettere og mere forpliktende forhold mellom deg som student og høgskolen.

 

Avdelingene ØS og LOG

Alle studenter som tar opp til studium av 60 poengs omfang eller mer skal inngå avtale om utdanningsplaner (jf. UHL § 4-

Studentene får  informasjon om utdanningsplaner og skolering i bruk av StudentWeb ved studiestart.

De ulike avdelingene orienterer studentene ved studiestart om mulighetene for faglig veiledning.

 

Som student skal du godkjenne :

  • utdanningsplanen hvert semester. Godkjenningen gjelder planlagt progresjon for inneværende semester.
  • utdanningsplan også der standard studieplan følges.

Dersom du velger en utdanningsplan som avviker fra standard fag- og studieplan, må dette gjøres i samarbeid med studieleder.

Eks. på avvik:

  • Avvik i progresjon
  • Avvik fra standard studieplan når det gjelder obligatoriske fag
  • Avvik fra standard studieplan når det gjelder valgfag

Avtale om utdanningsplan inngås tidlig i hvert semester.  Studiekontoret publiserer frister for dette.

Avdeling HS

  1. Studenter ved avdeling HS følger standard studieplan (utdanningsplan)
  2. Avdelingen følger opp studentene med avvik

Eks. på avvik:

  • Avvik i progresjon
  • Permisjoner

Alle studenter gis faglig veiledning av avdelingen