Kvalitetssystem

Opptaksarbeid og tidsfrister

Samordna opptak (SO):

Ordinære studier med oppstart høstsemesteret.. Samordna opptak sender ut orientering med tidsplan.
Høgskolestyret fastsetter neste års opptaksprogram i desembermøte.

Desember:

 • Frist innmelding av studier som skal være med i SO er 1. desember med rettelser 1. januar.  Registrering av disse studiene gjøres i SO-weben (https://soda.uio.no/)
 • Innrapportering av studieprogram grunnstudier med kravkode

i)        Generell studiekompetanse

ii)      Spesielle opptakskrav

 • Bestilling av søkermateriell hos SO november/desember

 Januar:

 • Klargjøre opptaksmodulen i FS medio januar (FS gir beskjed når dette er klart)
 • Opptaksmøte for å klargjøre behov for ekstrahjelp

 Mars:

 • Utveksling av søknadsdata mellom SO og høgskolene skjer kontinuerlig fra første søknadsfrist (1. mars for forhåndsløfte, realkompetanse osv.) og fram til opptak
 • Opplæring av opptaksmedarbeider

 April:

 • Kontinuerlig saksbehandling av innkomne søknadspapirer
 • Søknader om forhåndsløfte må ferdigbehandles (frist settes av SO)
 • Starte behandling av realkompetansesøknader
 • Saksbehandlerseminar

 Mai:

 • Kontinuerlig saksbehandling av innkomne søknadspapirer
 • Registrere tekst som SO skal ta med i brevet til søkerne om tilbud om studieplass (oppmøtetid og -sted)
 • Opptaksmøter realkompetanse (se avdelingenes retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse)

 Juni:

 • Kontinuerlig saksbehandling av innkomne søknadspapirer
 • Søknader særskilt grunnlag i opptakskomiteene
 • Innspurtseminar
 • Klargjøring av opptaksinformasjon som skal sendes ut til alle som får tilbud
 • Registrere hvilket studieprogram og hvilke emnekombinasjon studenter ved de ulike opptaksstudieprogram skal overføres til i FS-studieprogramstudentmodul

 Juli:

 • Kontinuerlig saksbehandling av innkomne søknadspapirerfram til deadline fastsatt av SO
 • Prøveopptak (SO sender ut info og frister).  Møte med avdelingene for å fastslå antall tilbud som skal gis.
 • Hovedopptak (ca . 20. juli).  SO offentligjør hovedopptaket ved fastsatt dato og sender ut opptaksbrev med svarfrist (ca 1. ukes frist)
 • Sende ut oppstartsinfo + giro semesteravgift til de som får tilbud
 • Legge ut eventuelle studier på restetorg
 • Behandling av restetorgssøknader

 August:

 • Kontinuerlig behandling av søknader til restetorg
 • Utsending av informasjon til restetorgsøkere som får tilbud
 • Overføre studenter fra opptak til studieprogramstudent

 September:

 • Registrering av møtt pgl av betalt semesteravgift.

 Oktober:

 • Fullføring av registrering av møtt pgl av betalt semesteravgift.  Sette ikke møtt på alle som har fått tilbud men ikke møtt.
 • Opprette studentmapper for nye studenter som har møtt

 SO offentliggjør hovedopptaket i juli (angitt dato) og sender ut opptaksbrev med svarfrist.

 

 Lokalt opptak (LOK):

Høgskolestyret fastsetter neste års opptaksprogram i desembermøte.
I LOK-opptaket inngår studieprogram fastsatt av styret og som ikke inngår i SO.  Dette gjelder i hovedsak opptak til videreutdanninger og masterstudier.

Desember:

 • Opptaksstudieprogram med opptakskrav og søknadsfrister legges inn i opptaksmodul i FS
 • Søknadsweb klargjøres

 

Januar-April:

 • Saksbehandling av søkere

 Mai:

 • Fullføre saksbehandling
 • Møte med opptaksnemnder vedrørende tilbud
 • Utarbeide opptaksbrev
 • Sende ut tilbud (NB!  Forbehold om fullført bachelor for de som fullfører innenværende semester)

 Juni-August:

 • Registrere svarslipper
 • Sende ut opptaksinfo til de som svarer ja
 • Suppleringsopptak fra ventelister
 • Registrere hvilket studieprogram og hvilke emnekombinasjon studenter ved de ulike opptaksstudieprogram skal overføres til i FS-studieprogramstudentmodul
 • Overføre søkere som har svart ja til FS-studieprogramstudent

 

  August-September:

 • Registrere møtt på alle som betaler semesteravgift

 Oktober:

 • Fullføring av registrering av møtt pgl av betalt semesteravgift.  Sette ikke møtt på alle som har fått tilbud men ikke møtt.
 • Opprette studentmapper for nye studenter som har møtt