Kvalitetssystem

Semesteravgift og andre avgifter og priser

For å kunne avlegge eksamen ved universitet og høgskoler må studenten betale en pliktig semesteravgift. 

Semesteravgift:

Semesteravgiften er på kr 745,- per semester og omfatter:  

 • kr 500,- til Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre (SiMolde).
 • Kopinoravgift kr 225,- som skal dekke avgift til Kopinor mm.
 • "SAIH-tierne", kr 20, går til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds (SAIH) Bidraget er frivillig og studentene kan selv trekke fra dette beløpet - før betaling. Mer om SAIH.

Semesteravgifta må være betalt for å få semesteroblat og for å gå opp til eksamen.   Betalingsinformasjon finnes i StudentWeb.

Betalingsfrister

 • 1. september for høstsemesteret
 • 1. februar for vårsemesteret.

Studenter som ikke betaler innen fristen mister tilgangen til høgskolens datasystemer, og får ikke avlegge eksamen jfr § 14 i høgskolens studieforskrift.   Studenter som har betalt semesteravgift, men som allikevel ikke registrerer seg eller som avbryter studiet tidlig i semesteret kan be om å få refundert semesteravgifta eller støtten til SAIH. Refusjonskravet skal fremsettes seinest 1. september i høstsemesteret og seinest 1. februar i vårsemesteret og skal sendes post@himolde.no.

Studentkortet skal leveres inn sammen med refusjonskravet (for kontroll av semestermerke), men vil bli returnert til studenten.

Studenter som tar studier/emner ved flere institusjoner skal bare betale semesteravgift én gang. Dersom du betaler semesteravgift til en annen høgskole eller universitet, blir ikke betalingen automatisk registrert i studentsystemet ved HiM. Du må derfor sende dokumentasjon på at du har betalt semesteravgift til post@himolde.no. Husk å oppgi navn og studentnummer og legg ved kopi av bevis på at du har betalt semesteravgift.

Studenter som ikke har betalt innen fristen må snarest kontakte høgskolen om å få dispensasjon fra fristen. Slik søknad skal begrunnes. Søknaden vil bare unntaksvis innvilges ved forsinkelse på mer enn en uke etter oppmeldingsfristen. Søknad om forsinket betaling, registrering eller oppmelding sendes til post@himolde.no, og vil bli behandlet av studiekontoret i samarbeid med avdelingen.

Priser duplikatvitnemål/karakterutskrift

 • Utsteding av duplikat vitnemål (elektronisk): 1000,-
 • Utsteding av duplikat vitnemål av eldre dato (skrevet manuelt): 1300,-
 • Karakterutskrift av eldre dato som blir utstedt manuelt: 300,

Andre priser

 • Utsteding av nytt studentkort: 500,-
 • Priser for printkopier:
  • kr. 0,50 per side for svart/hvit
  • kr. 1,00 per side for farge

   Kvoten er kr. 250 pr. semester.