Kvalitetssystem

Opptak emnestudenter

 

Søknadsfrist

  • 1. august for høstsemesteret
  • 1. desember for vårsemesteret

Hvordan søke

Du søker elektronisk i : Søknadsweb

Viktig å presisere - som emnestudent får du studierett i inneværende år som er knyttet til de emner du er oppmeldt til.

  1. Har du  ikke tidligere vært student ved Høgskolen i Molde, sender du inn kopier av vitnemål og attester som dokumenterer din studiekompetanse. 
  2. Er du aktiv emnestudent fra høstsemester, kan du benytte samme brukernavn og passord som inneværende semester og melde deg opp når du får epost om dette.
  3. Alle emnestudter settes i status sluttet etter gjennomført vårsemesteret.

Emner på masternivå er normalt ikke tilgjengelig for emnestudenter.

Emner du kan velge

Hvilke emner du kan velge, vil variere fra semester til semester. Først etter hovedopptaket av bachelor- og årsstudiene er gjennomført, vet høgskolen hvilke emner som er mulig å melde seg opp til for emnestudenten.

Dette vil du bli orientert om når du får tilbudsbrev.  

 

Når får du svar

Behandling av søknader og oppmelding til enkeltemner avventes til hovedopptaket er ferdig. Alle henvendelser vil bli vurdert individuelt, og endelig avklaring vil derfor ikke foreligge før etter søknadsfristen.

 

Studiekompetanse

For alle emner som inngår i grunnstudiene kreves generell studiekompetanse. For emner som inngår i master og videreutdanninger er kravet fullført bachelor og eventuelle spesielle opptakskrav til studiet.

Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke har generell studiekompetanse, kan be om å få vurdert om de er studiekvalifisert på grunnlag av realkompetanse.

 

Selvaktivisering av brukerkonto

Du vil få anledning til å aktivisere deg selv fra egen PC. Ved aktivering genereres brukerID og passord som gir tilgang til student pc'er, e-post, Fronter og StudenWeb . I opptaksbrev som emnestudent, vil du anvisning på hvordan dette gjøres.

 

Betaling av semesteravgift

  • Frist for betaling av semesteravgift er 1. september(høst) og 1. februar (vår).
  • Du skal betale ordinær semesteravgift og papir/kopiavgift. Pr. dato er det kr. 695,-. Dette gjøres via Studentweb.
  • Semesteravgift må være betalt innen fristen for at status som emnestudent skal være gyldig.  Det tar ca. tre dager fra semesteravgift er betalt til betalingen er registrert i høgskolens studentsystem.
  • Dersom semesteravgift ikke er betalt innen fristen, vil du ikke kunne gå opp til eksamen, og du vil bli satt som sluttet. 

 

Når du har selvaktivert deg og betalt semesteravgift, kan du melde deg på til vurdering/eksamen og undervisning i studentweb.  Siste frist for oppmeldinger til eksamen/vurdering i vårsemesteret er 1.februar og 1 september høstsemesteret.

Dagen etter at du er oppmeldt til eksamen og undervisning, vil du få tilgang til vårt e-læringsportal Fronter. Du logger deg på fronter med samme brukernavn og passord som du får tildelt ved selvaktiveringa nevnt ovenfor.

 

Emnepåmelding

Du melder deg på emnepåmelding innen fristen i funksjon Emner/emnepåmelding i  StudentWeb. Husk å trykke lagre etter registrering!  hUSK- før du kan foreta emnepåmelding, må du ha betalt semesteravgift . 

Som emnestudent er du selv ansvarlig for å sjekke eksamensdatoer, slik at eksamenskollisjon unngås.

 

Fronter

Tilgang til emner i Fronter krever at du er oppmeldt i studentweb.  Det er viktig at du gjør emnepåmeldingen  i starten av semesteret. Normalt får du  tilgang til påmeldte kurs i Fronter dagen etter emnepåmelding.

Veiledningen Fronter HiMolde på 1-2-3 finner du på innloggingssiden eller den kan fås ved studentservice

 

Deltakelse på forelesninger

De som ønsker å følge undervisning som emnestudenter må logge seg inn på studiehåndboka (ligger under hurtigmenyen) for å få informasjon om hvilke forelesninger som er åpne og om det stilles særskilte tilleggskrav for å kunne delta arbeidskrav, frammøteplikt, oppgaver, gruppearbeid osv.).

Forelesningene på grunnstudiene er i utgangspunktet åpne for alle interesserte. Undervisningssekvenser som inkluderer gruppevirksomhet, prosessbasert læring, mappeevalueringer, praksisopplæring, spesielle arbeidskrav osv.

Alle fag ved profesjonsutdanningen er lukket.

 

Rett til å gå opp til eksamen

I følge lov om universiteter og høgskoler (§3-10) har alle som oppfyller de generelle, og eventuelt spesielle, opptakskrav og andre krav for å gå opp til eksamen, rett til å gå opp til eksamen.  Dette gjelder også studenter som ikke er opptatt ved emnet eller  studiet. Oppmelding til emner kan likevel nektes dersom kandidaten ikke har oppfylt nødvendige arbeidskrav som nevnt under de enkelte kurs. Se beskrivelsen av emner/kurs  i studiehåndboken http://www.himolde.no (hurtigmeny/studiehåndbok)

 

Studentkort

For å kunne gå opp til eksamen må du forevise aktivt studentkort. Dette vi si at studenkortet skal være utstedt av Him med bilde og semestermerke som viser at du har betalt semesteravgift for aktuelt semester.

Spørsmål rettes til studentservice@himolde.no

 

Eksamen skal avlegges ved Høgskolen i Molde (nb! unntak er emnestudenter som tar eksamen i regi av Studiesenter.no)

Emnepåmeldingen gir automatisk tilgang til viktig informasjon om det enkelte fag i Fronter (e-læringssystemet ved HiM). Veiledningen Studentweb på 1-2-3 finner du på innloggingssiden eller den kan fås ved Studentservice

 

Studiehåndboka

Studiehåndboka og Høgskolens web-sider gir viktig informasjon om studiene, time- og eksamensplan, lover og regler ved skolen osv.  I tillegg ligger lenke til studiehåndbøker for tidligere studieår.

Du må selv sørge for å sette deg inn i nødvendig informasjon og bruk av HIMs informasjonskanaler