Kvalitetssystem

Eksamensgjennomføring

Med tanke på forestående eksamensgjennomføring har Studiekontoret ansvar for å legge inn grunnlagsdata  i FS :

 • opprette nye studieprogram og hovedemner ut fra gjeldende studiehåndbok
 • samarbeide med IT-senteret i forhold til nødvendig overføring til Fronter
 • vedlikeholde lokal Studentweb
 • saksbehandle søknader om spesialordninger til eksamen
 • sørge for at søknader om alternativ eksamensform oversendes avdelingene/fagmiløet

Eksamensteamet har ansvaret for videre planlegging av eksamensgjennomføringen:

 • opprette vurderings- og undervisningsenheter i FS
 • bestille eksamenspapir
 • gi informasjon til vitenskapelig ansatte og studenter
 • opprette rom og knytte disse til eksamen
 • uarbeide vaktplan og sende ut vaktbrev til eksamensvaktene
 • skrive kontrakter for eksterne sensorer
 • oversende økonomi -  sensoroppgjør og timelister fra eksamensvaktene

Det er utarbeidet årshjul for eksamensteamet. Dette beskriver og tidfester hovedaktivetene i arbeidet med gjennomføring av eksamen som er planlegging, informasjon, gjennomføring og etterarbeid.