Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Seniorpolitikk ved Høgskolen i Molde

1. Målsetningen med seniorpolitikk ved Høgskolen i Molde

Det er høyskolens mål å legge til rette for at personer som ønsker å arbeide etter at de har mulighet for å gå av med pensjon, faktisk gjør det. Med tilslutning til intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv tar høyskolen del i det nasjonale målet om å øke pensjoneringsalderen med seks måneder frem tom 2009.

De seniorpolitiske tiltakene er viktige for å få arbeidstakerne til å utsette fratreden, for å sikre videreføring av eldre arbeidstakeres erfaringskompetanse og for å dekke behovet for arbeidskraft.

1.1 Hvem omfattes?

Høgskolen i Molde definerer seniorer etter en trappetrinnsmodell i to aldersgrupper; 57-61, 62+, samt pensjonister. En forutsetning for å kunne ta del i høyskolens seniorpolitikk er fast ansettelse (før pensjonering), der tiltakene ikke er regulert av sentrale lover og bestemmelser. Deltidsansatte tar del i tiltakene, men uttak av fritid (etter HTA) tas ut forholdmessig til stillingsprosent:

                                               Sentralt avsatt                       Lokalt avsatt

Stillingsprosent                     (Tjenestefri senior +62)       (Etatsspesifikk velf. m/l)

100                                         8                                             4                     

90                                           7,2                                          3,6

80                                           6,4                                          3,2

70                                           5,6                                          2,8

60                                           4,8                                          2,4

50                                           4                                             2

40                                           3,2                                          1,6

2. Seniorpolitiske tiltak

2.1 Grunntanke og fellestiltak

Arbeidstakere har rett til å få vurdert individuelle og fleksible ordninger når det gjelder arbeidsoppgaver og -tid. Utgangspunktet for dette må være den enkeltes erfaring og kompetanse, og vil styres av arbeidstakerens og høyskolens behov. Herunder kan komme mentoroppgaver for nytilsatte eller personell som skifter fagfelt.

Medarbeidersamtaler med seniorer skal ha et klart fokus på seniorpolitikk. Dersom den tilsatte vurderer pensjonering, skal det tas opp i samtalen om det er tiltak som kan iverksettes for å oppfylle målene med seniorpolitikken.

Seniormedarbeideren har der det er hensiktsmessig den samme retten til kvalifisering, kompetanseutvikling, lønnsutvikling og nye utfordringer som sine yngre kolleger, inklusive konkurranse om FoU-midler (jf arbeidsmiljølovens § 13-1).

Gruppen gis tilbud om kurs i forberedelse til pensjonsalder. Kurset er frivillig, og ektefelle/samboer som medfølger kan få dekket kursavgift. Fortrinnsvis gis tilbud om kurs i regionen og med tema om seniorpolitiske tiltak, juridiske forhold, pensjonsforhold, kosthold, seniorpolitikk mv. Tilbud sendes ut fra økonomi- og personalkontoret.

Uttak av fritid skal være relativt fordelt ift den enkeltes oppgaver (undervisning, forskning, formidling administrativt arbeid o.a.), og tilpasses driften i størst mulig grad. I den utstrekning det er mulig skal det søkes å overføre oppgaver til andre arbeidstakere, slik at uttak av ekstra ferie og fritid ikke medfører økt arbeidspress.

Et særlig hensyn vises ifm vurdering av ergonomiske tiltak, f eks bord- og stoljustering.

2.2 Aldersgruppen 57-61 år

Ekstra ferieuke for arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret, jf ferielovens § 5 nr. 2.

Arbeidstakere kan fra fylte 60 år få tilbud om gratis organisert trening ved treningssenter eller lignende.

2.3 Aldersgruppen 62+ år

Tiltak som nevnt under ovennevnte aldersgruppe.

Tjenestefri med lønn i åtte dager per kalenderår fom det året arbeidstakeren fyller 62 år, jf HTA pkt 5.9.1 a)

(generelt for staten).

I tillegg tjenestefri med lønn i fire dager per kalenderår fom det året arbeidstakeren fyller 62 år, jf HTA pkt

5.9.1 b) (spesielt for HiM).

Ubenyttet tjenestefri utbetales normalt ikke, og kan ikke overføres til neste år. Som grunnlag for utbetaling kan bare særlige grunner godtas etter søknad. For å unngå opphopning av (ferie og) fritid mot slutten av året har både arbeidstaker og arbeidsgiver et ansvar for at uttaket er planmessig.

Tjenestefri tas ut som delte eller hele dager. Arbeidsavkortningen skal være reell, ved at tjenestefriheten ikke kan nyttes til annet lønnet arbeid for høyskolen eller nære samarbeidspartnere.

Dersom arbeidstakeren ønsker å benytte seg av avtalefestet pensjon (AFP), skal arbeidsgiver se på muligheter for å etablere en delvis AFP-ordning, fremfor at arbeidstakeren pensjoneres helt.

2.4 Pensjonister

Høyskolen kan bruke ressurser som allerede finnes tilgjengelig blant sine pensjonister med høy kompetanse.

Flere ansatte i aktuell alder gir uttrykk for at de ønsker å få mulighet til å være aktive også etter pensjonering. Mange ønsker å kunne arbeide med etterspurte og krevende oppgaver, hvor de kan få brukt sin erfaring og få tilført både høyskolen og seg selv noe positivt. Avlønningen følger den til enhver tid gjeldende pensjonistavlønning i staten.

Følgende roller er eksempler på hva HiM kan etterspørre:

  •   Gjesteforelesere
  •   Følge/kontaktpersoner for nye ansatte, syke og andre med oppfølgningsbehov.
  •   Guider for forskjellige arrangement
  •   Sekretærer for utvalg og kurs
  •   Prosjektmedarbeidere
  •   Veiledere ved bokprosjekter
  •   Sensorer
  •   Faddere/organisatorer ved studiestart

 

Det kan vurderes å opprette en felles seniorgruppe/temavise seniorgrupper, for pensjonister som ønsker å arbeide for HiM etter pensjonering. Pensjonistene inviteres som et minimum til julebord.

3. Økonomiske rammer for seniorpolitiske tiltak

Seniorpolitikken vedtas av høyskolens styre. Midler til seniortiltak bevilges av styret gjennom budsjettbehandlingen på slutten av året. Midlene forvaltes av høyskolens ledere gjennom fastsatte retningslinjer.

4. Referanser

Hovedtariffavtalen (HTA) pkt 7.5.9 Seniorpolitiske tiltak

Statens personalhåndbok pkt 1.4.2

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

Stortingsmelding nr 6 (2006-2007): Om seniorpolitikk. Seniorane - ein ressurs i norsk arbeidsliv.

Særavtale om fleksibel arbeidstid

Arbeidsmiljøloven med forskrifter og kommentarer (AML)

Ferieloven med kommentarer og avtalefestet ferie (jf HTA pkt 6 Avtalefestet ferie)

5.  Iverksettelse

Seniorpolitikken er vedtatt av styret 16. april 2008 og trådte i kraft 1. mai 2008. Den er revidert 16. juni og 18. desember 2008. Den reviderte utgaven av 18. desember 2008 trådte i kraft 1. januar 2009.

Tiltakene som følger HTA har virkning i gjeldende tariffperiode og prolongeres dersom grunnlaget er videreført i tariffsammenheng. Retningslinjene blir revidert fortløpende. Bare vesentlige endringer i seniorpolitikken eller rammebetingelsene for denne, krever ny behandling av høyskolens styre.

 
Våre partnere: