Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Egenmelding – orientering for arbeidstakere

Arbeidstakers rettigheter

Ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale med trygdeetaten, har mulighet til å bruke egenmelding i 8 dager pr. fraværstilfelle med et samlet øvre tak på 24 dager i en 12 måneders periode.

Avtalen innebærer større fleksibilitet ved bruk av egenmelding og kan for eksempel brukes 24 ganger à 1 dag.  

Arbeidstakers plikter

Gi beskjed til arbeidsgiver første fraværsdag
For å ha rett til lønn under sykdom må melding være gitt første fraværsdag. Dette gjelder selv om man har fått sykemelding fra lege.

Informere om hvor lenge sykefraværet antas å vare

Si fra om sykdomsårsaken er arbeidsrelatert.

Informere om egen funksjonsevne - bidra aktivt til utarbeiding av egen oppfølgingsplan.
Retten til sykelønn faller bort dersom man nekter å gi opplysninger om funksjonsevne, eller uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, tilrettelegging av arbeid eller yrkesrettet attføring.  

Levere egenmelding første arbeidsdag etter fravær - sykemelding så raskt som mulig     

Regler og rutiner

Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn 8 dager per fraværstilfelle. Ved nytt sykefravær innen 16 dager medregnes tidligere sykefraværsdager. Det betyr at man i løpet av en 16 dagers periode kan ta ut enkeltdager med egenmelding inntil de 8 dagene er nådd. Når arbeidstakeren har brukt opp egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode, må hun/han arbeide sammenhengende i 16 dager før egenmelding kan brukes på nytt. Dette gjelder også etter sykefravær med sykemelding fra lege.

Arbeidsfrie dager telles med som egenmeldingsdager dersom arbeidstakeren er syk både umiddelbart før og umiddelbart etter arbeidsfrie dager. Egenmelding kan ikke nyttes i kombinasjon med gradert sykemelding.

Etter de regelendringer som kom 01.07.04 har det ingen betydning for brukte antall dager egenmelding om egenmeldingen avløses av en sykmelding

Egenmelding kan ikke nyttes før arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i 2 måneder.

En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at egenmeldingsordningen blir misbrukt.

Omsorg ved barns sykdom

Medlemskap i I/A ordningen medfører ingen endringer i gjeldende rettigheter ved barns sykdom.

OBS! Etter 1.7.03 har man også rett til omsorgspenger for å følge barn til legebesøk. Ansatte må derfor bruke samme meldeskjema som for barns sykdom ellers og ikke benytte annen permisjonskode ved slike fravær.

Ansatte har rett på permisjon med lønn i inntil 10 dager (eneforsørgere inntil 20 dager) pr kalenderår  for å ha nødvendig tilsyn med barn under 12 år når det er sykt eller den som har den daglige omsorg for barnet er syk ( gjelder ut det kalenderåret fyller 12 år). Egenmelding kan nyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen.

Vær klar over at det eksisterer spesielle regler for forsørgere av kronisk syke barn.

 
Våre partnere: