Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Kompetanseoppbygging for administrative ansatte

1 HØGSKOLEN I MOLDES SYN PÅ KOMPETANSEUTVIKLING.

Alle tilsette ved Høgskolen i Molde opplever stadig at ein får nye arbeidsoppgåver eller at gamle arbeidsoppgåver må utførast på ein ny måte. Høgskolen er difor alltid avhengig av å ha medarbeidarar med høg og oppdatert kompetanse. I ein slik situasjon er det viktig at alle tilsette blir motiverte til og at forholda blir lagt til rette for ei kontinuerleg etterutdanning. Som ei kunnskapsbedrift ynskjer Høgskolen i Molde å stå fram som ein arbeidsplass der dei tilsette kan få utvikle seg for nye og meir krevjande oppgåver.

Dette rundskrivet er meint å trekkje opp retningslinjer for ei slik kontinuerleg etterutdanning, Dei tilsette har likevel ikkje eit absolutt krav på stønad etter dette rundskrivet. Den endelege avgjerda vil alltid vere ei konkret vurdering gjort av nærmaste overordna og økonomi- og personalsjef, basertbåde på skolens og den tilsette sitt behov.

2 KOMPETANSETILTAK SOM DETTE RUNDSKRIVET DEKKJER.

Dette rundskrivet er primært meint å trekkje opp reglar for dei som ynskjer å fylgje kurs ved Høgskolen i Molde utan at det blir gjort trekk i lønn. Men desse retningslinene vil og vere retningsgivande for dei som søkjer økonomisk støtte eller permisjon for å fyIgje undervisning ved andre lærestader eller tilbod i regi av eksterne kursarrangørar. Dei gjeld såleis og for undervisningsopplegg via internett, teoriopplæring for fagbrev eller kurstilbod der undervisninga går føre seg på fritida. Rundskrivet er eit forsøk på å konkretisere og supplere det som er omtala i generelle vendingar i lover, rundskriv og særavtalar. Vi kan her nemne § 22 nr 1 i HAV og Personreglement for statlege høgskolar § 13 nr 1 a. Sjå og "Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, " punkt 9.11 i personalhandboka.

3 ANSVAR FOR KOMPETANSEBYGGING.

Det er eit leiaransvar å syte for at medarbeidarane hans eller hennar har den kompetansen som på kort og lang sikt blir kravd for å gjennomføre dei arbeidsoppgåvene som eininga har ansvaret for. Samtidig må kvar enkelt tilsett ta eit ansvar for eiga kompetanseutvikling.

VILKÅR FOR Å FÅ STØTTE.

Det viktigaste kravet for å få støtte er at kompetansetiltaket vil vere nyttig i forhold til dei utfordringane skolen og den enkelte står overfor på kort og lang sikt. Utdanninga må normalt ende opp med ein offentleg dokumentasjon på oppnådd ny kompetanse. Vanlegvis vil det vere i form av ein eksamen eller eit fagbrev.

5 SAKSBEHANDLINGS REGLAR.

Søknaden skal sendast til nærmaste overordna. Forutan at nytteeffekten i forhold til jobben skal vurderast, er det legitimt å leggje vekt på budsjettsituasjonen og kor mange andre medarbeidarar som alt er opptekne med kompetansebygging i arbeidstida. Søkjarar som er inne i eit studium bør normalt ha høve til å gjennomføre det til eit naturleg sluttpunkt. Det er høve til å gi støtte for eit år om gongen.

6 INNHALDET I SØKNADEN.

Det må gå fram av søknaden kvifor ein søkjer om støtte til eit bestemt kompetansebyggingstiltak og kva kompensasjonar/ ordningar ein søkjer om. Søknaden må og sei noko om for kor lang tid ein reknar med at den opplæringa ein startar opp totalt vil vare.

7 FORMER FOR STØTTE.

Det vil primært bli gitt løyve til å følgje førelesningar eller opplæring gjennomført med bruk av andre læringsformer her ved høgskolen eller ved andre lærestader i nærområdet i opp til 4 timar pr veke. Dersom ein har behov for fråver ut over 4 timar, kan det bli innvilga etter søknad til personalansvarleg. Positivt vedtak om løyve til fri ut over 4 timar vil vere avhengig av kor nyttig opplæringa er for arbeidsgivar. For dei som fylgjer eit internettbasert opplegg, vil det vere høve til å få fri i arbeidstida, tilsvarande det timetalet som er det normale talet for førelesningar i faget.

Avhengig av kor relevant eit opplæringstilbod er, kan arbeidsgivar dekkje dokumenterte utgifter til semester/kurs/eksamensavgift og faglitteratur. Det kan og kome på tale med ei delvis dekning av utgifter til opplæring som ikkje er fullt utjobbrelevant Maksimum stønad vil vere kr. 8000 pr år. Det blir gitt permisjon for eksamens- og lesedagar i samsvar med § 10 i" Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv."

8 KRAV TIL DEN SOM FÅR STØNAD.

Personalansvarleg må så snart som råd er få melding om når ein vil vere opptatt med opplæring. Alle avvik frå det som er blitt avtalt omkring fråver må bli tatt opp med personalansvarleg på førehand så sant det er praktisk mogeleg. Alt fråver skal dokumenterast med stempling og fråværsmelding.

9 AVTALENS LENGDE.

Retningslinene gjeld frå 01.01.07, og kan bli tatt opp til revisjon etter krav om drøfting frå ein av partane.

Molde
25 .0 1.07
Svein Aashamar
økonomi- og personalsjef.

 
Våre partnere: