Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Kompetanseoppbygging for administrative ansatte

1 H√ėGSKOLEN I MOLDES SYN P√Ö KOMPETANSEUTVIKLING.

Alle tilsette ved H√łgskolen i Molde opplever stadig at ein f√•r nye arbeidsoppg√•ver eller at gamle arbeidsoppg√•ver m√• utf√łrast p√• ein ny m√•te. H√łgskolen er difor alltid avhengig av √• ha medarbeidarar med h√łg og oppdatert kompetanse. I ein slik situasjon er det viktig at alle tilsette blir motiverte til og at forholda blir lagt til rette for ei kontinuerleg etterutdanning. Som ei kunnskapsbedrift ynskjer H√łgskolen i Molde √• st√• fram som ein arbeidsplass der dei tilsette kan f√• utvikle seg for nye og meir krevjande oppg√•ver.

Dette rundskrivet er meint √• trekkje opp retningslinjer for ei slik kontinuerleg etterutdanning, Dei tilsette har likevel ikkje eit absolutt krav p√• st√łnad etter dette rundskrivet. Den endelege avgjerda vil alltid vere ei konkret vurdering gjort av n√¶rmaste overordna og √łkonomi- og personalsjef, basertb√•de p√• skolens og den tilsette sitt behov.

2 KOMPETANSETILTAK SOM DETTE RUNDSKRIVET DEKKJER.

Dette rundskrivet er prim√¶rt meint √• trekkje opp reglar for dei som ynskjer √• fylgje kurs ved H√łgskolen i Molde utan at det blir gjort trekk i l√łnn. Men desse retningslinene vil og vere retningsgivande for dei som s√łkjer √łkonomisk st√łtte eller permisjon for √• fyIgje undervisning ved andre l√¶restader eller tilbod i regi av eksterne kursarrang√łrar. Dei gjeld s√•leis og for undervisningsopplegg via internett, teorioppl√¶ring for fagbrev eller kurstilbod der undervisninga g√•r f√łre seg p√• fritida. Rundskrivet er eit fors√łk p√• √• konkretisere og supplere det som er omtala i generelle vendingar i lover, rundskriv og s√¶ravtalar. Vi kan her nemne ¬ß 22 nr 1 i HAV og Personreglement for statlege h√łgskolar ¬ß 13 nr 1 a. Sj√• og "S√¶ravtale om permisjon og √łkonomiske vilk√•r ved etter- og videreutdanning, " punkt 9.11 i personalhandboka.

3 ANSVAR FOR KOMPETANSEBYGGING.

Det er eit leiaransvar √• syte for at medarbeidarane hans eller hennar har den kompetansen som p√• kort og lang sikt blir kravd for √• gjennomf√łre dei arbeidsoppg√•vene som eininga har ansvaret for. Samtidig m√• kvar enkelt tilsett ta eit ansvar for eiga kompetanseutvikling.

VILK√ÖR FOR √Ö F√Ö ST√ėTTE.

Det viktigaste kravet for √• f√• st√łtte er at kompetansetiltaket vil vere nyttig i forhold til dei utfordringane skolen og den enkelte st√•r overfor p√• kort og lang sikt. Utdanninga m√• normalt ende opp med ein offentleg dokumentasjon p√• oppn√•dd ny kompetanse. Vanlegvis vil det vere i form av ein eksamen eller eit fagbrev.

5 SAKSBEHANDLINGS REGLAR.

S√łknaden skal sendast til n√¶rmaste overordna. Forutan at nytteeffekten i forhold til jobben skal vurderast, er det legitimt √• leggje vekt p√• budsjettsituasjonen og kor mange andre medarbeidarar som alt er opptekne med kompetansebygging i arbeidstida. S√łkjarar som er inne i eit studium b√łr normalt ha h√łve til √• gjennomf√łre det til eit naturleg sluttpunkt. Det er h√łve til √• gi st√łtte for eit √•r om gongen.

6 INNHALDET I S√ėKNADEN.

Det m√• g√• fram av s√łknaden kvifor ein s√łkjer om st√łtte til eit bestemt kompetansebyggingstiltak og kva kompensasjonar/ ordningar ein s√łkjer om. S√łknaden m√• og sei noko om for kor lang tid ein reknar med at den oppl√¶ringa ein startar opp totalt vil vare.

7 FORMER FOR ST√ėTTE.

Det vil prim√¶rt bli gitt l√łyve til √• f√łlgje f√łrelesningar eller oppl√¶ring gjennomf√łrt med bruk av andre l√¶ringsformer her ved h√łgskolen eller ved andre l√¶restader i n√¶romr√•det i opp til 4 timar pr veke. Dersom ein har behov for fr√•ver ut over 4 timar, kan det bli innvilga etter s√łknad til personalansvarleg. Positivt vedtak om l√łyve til fri ut over 4 timar vil vere avhengig av kor nyttig oppl√¶ringa er for arbeidsgivar. For dei som fylgjer eit internettbasert opplegg, vil det vere h√łve til √• f√• fri i arbeidstida, tilsvarande det timetalet som er det normale talet for f√łrelesningar i faget.

Avhengig av kor relevant eit oppl√¶ringstilbod er, kan arbeidsgivar dekkje dokumenterte utgifter til semester/kurs/eksamensavgift og faglitteratur. Det kan og kome p√• tale med ei delvis dekning av utgifter til oppl√¶ring som ikkje er fullt utjobbrelevant Maksimum st√łnad vil vere kr. 8000 pr √•r. Det blir gitt permisjon for eksamens- og lesedagar i samsvar med ¬ß 10 i" S√¶ravtale om permisjon og √łkonomiske vilk√•r ved etter- og videreutdanning, kurs mv."

8 KRAV TIL DEN SOM F√ÖR ST√ėNAD.

Personalansvarleg m√• s√• snart som r√•d er f√• melding om n√•r ein vil vere opptatt med oppl√¶ring. Alle avvik fr√• det som er blitt avtalt omkring fr√•ver m√• bli tatt opp med personalansvarleg p√• f√łrehand s√• sant det er praktisk mogeleg. Alt fr√•ver skal dokumenterast med stempling og fr√•v√¶rsmelding.

9 AVTALENS LENGDE.

Retningslinene gjeld fr√• 01.01.07, og kan bli tatt opp til revisjon etter krav om dr√łfting fr√• ein av partane.

Molde
25 .0 1.07
Svein Aashamar
√łkonomi- og personalsjef.