Kvalitetssystem

Sammensetning og mandat for avdelingsstyrer

Sammensetning og mandat for avdelingsstyrer

Styret har fastsatt sammensetning og mandat for avdelingsstyrene i møte 30.04.2014, sak 21/2014, jfr. lov om universiteter og høgskoler § 9-1(2).

Avdelingsstyrets sammensetning

Avdelingsstyret består av:

 • dekan
 • fire representanter valgt av og blant undervisnings- og forskningspersonalet
 • en ansatt valgt av og blant administrativt ansatte ved høgskolen
 • to studenter

Dekanen er leder av avdelingsstyret.

Om avdelingsstyret selv ønsker det kan man utvide styret med et eksternt medlem.

Kontorsjef har møte- og talerett i avdelingsstyret, og har i tillegg ansvar for styrets sekretærfunksjon.

Avdelingsstyrets mandat

Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles.

Avdelingsstyret skal legge til rette for at dekanen kan utøve sitt faglige og administrative lederansvar.

Avdelingsstyret skal på vegne av avdelingen:

 • behandle og vedta avdelingens strategier som en del av høgskolens strategiprosess
 • ta initiativ til strategiske diskusjoner og evaluering av avdelingens strategiske utvikling
 • behandle og vedta avdelingens rutiner for informasjon og koordinering
 • behandle og vedta avdelingens innstilling til nye studier og studieplaner
 • utpeke studieledere, etter innstilling fra dekanen
 • oppnevne medlemmer til doktorgradsutvalg
 • oppnevne avdelingens representant(er) i forskningsutvalget
 • oppnevne avdelingens representanter til andre faste råd og utvalg som ikke oppnevnes av Høgskolestyret
 • innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av medarbeidere i fast stilling i avdelingen
 • innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av stipendiater på avdelingens fagområder
 • ta initiativ til endringer i avdelingen og foreslå endringer på institusjonsnivå
 • være avdelingens høringsinstans i saker det er naturlig å mene noe om, slik som:
  • endringer i avdelingens studentmåltall og rammer for opptak av studenter
  • endringer i intern organisering og styringsordning ved Høgskolen
  • endringer i rutiner og regelverk
  • budsjett 
  • øvrige høringsutspill fra ledelsen
  • behandle saker som dekanen ønsker å legge fram for avdelingsstyret

Om ønskelig kan avdelingsstyret selv oppnevne arbeidsutvalg som tar beslutninger på vegne av avdelingsstyret

Vedtak i avdelingsstyret gjøres med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet har dekanen dobbeltstemme.

Dekan gis fullmakt til å ta avgjørelse i saker som ikke kan utsettes til avdelingsstyret kan komme sammen i møte. Likeså gis dekan fullmakt til å avgjøre løpende saker som ikke anses som viktige nok til at det innkalles til ekstraordinært møte.

Møtefrekvens, innkalling, saksliste, møteplikt, møteordning og protokoll

Dekanen sørger for at det holdes regelmessige møter i avdelingsstyret. Det skal minimum holdes tre møter per semester. Det lages plan for møtevirksomheten, senest ved starten av hvert semester.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes ut til medlemmer, samt rektor og høgskoledirektør, minimum en uke før møtet. Dersom saksdokumenter må ettersendes opplyses dette ved utsendelse av innkalling.

Medlemmer i avdelingsstyret har generell møteplikt. For at avdelingsstyret skal være beslutningsdyktig må mer enn halvparten av medlemmene vær tilstede.

Avdelingsstyrets møter skal som hovedregel være åpne, med unntak av saker som skal unntas offentlighet. Dekanen har ansvar for beslutning om hvilke saker som bør unntas offentlighet og behandles i lukket møte. Når avdelingsstyret behandler personalsaker eller personlige forhold skal møtet lukkes for tilhørere. Deltakerne har da taushetsplikt, slik dette er regulert i forvaltningsloven og universitets- og høgskoleloven.

Forslag til avdelingsstyrets vedtak eller tilrådning skal som hovedregel foreligge skriftlig før behandling/vedtak.

Det skal føres protokoll fra møtene, og medlemmer skal gis anledning til å levere egen tilførsel til protokollen for å forklare sin stemmegivning i enkeltsaker.