Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Sammensetning og mandat for avdelingsstyrer

Sammensetning og mandat for avdelingsstyrer

Styret har fastsatt sammensetning og mandat for avdelingsstyrene i m√łte 30.04.2014, sak 21/2014, jfr. lov om universiteter og h√łgskoler ¬ß 9-1(2).

Avdelingsstyrets sammensetning

Avdelingsstyret består av:

 • dekan
 • fire representanter valgt av og blant undervisnings- og forskningspersonalet
 • en ansatt valgt av og blant administrativt ansatte ved h√łgskolen
 • to studenter

Dekanen er leder av avdelingsstyret.

Om avdelingsstyret selv √łnsker det kan man utvide styret med et eksternt medlem.

Kontorsjef har m√łte- og talerett i avdelingsstyret, og har i tillegg ansvar for styrets sekret√¶rfunksjon.

Avdelingsstyrets mandat

Avdelingsstyret er avdelingens √łverste organ og har ansvar for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder h√ły kvalitet og videreutvikles.

Avdelingsstyret skal legge til rette for at dekanen kan ut√łve sitt faglige og administrative lederansvar.

Avdelingsstyret skal på vegne av avdelingen:

 • behandle og vedta avdelingens strategier som en del av h√łgskolens strategiprosess
 • ta initiativ til strategiske diskusjoner og evaluering av avdelingens strategiske utvikling
 • behandle og vedta avdelingens rutiner for informasjon og koordinering
 • behandle og vedta avdelingens innstilling til nye studier og studieplaner
 • utpeke studieledere, etter innstilling fra dekanen
 • oppnevne medlemmer til doktorgradsutvalg
 • oppnevne avdelingens representant(er) i forskningsutvalget
 • oppnevne avdelingens representanter til andre faste r√•d og utvalg som ikke oppnevnes av H√łgskolestyret
 • innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av medarbeidere i fast stilling i avdelingen
 • innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av stipendiater p√• avdelingens fagomr√•der
 • ta initiativ til endringer i avdelingen og foresl√• endringer p√• institusjonsniv√•
 • v√¶re avdelingens h√łringsinstans i saker det er naturlig √• mene noe om, slik som:
  • endringer i avdelingens studentm√•ltall og rammer for opptak av studenter
  • endringer i intern organisering og styringsordning ved H√łgskolen
  • endringer i rutiner og regelverk
  • budsjett 
  • √łvrige h√łringsutspill fra ledelsen
  • behandle saker som dekanen √łnsker √• legge fram for avdelingsstyret

Om √łnskelig kan avdelingsstyret selv oppnevne arbeidsutvalg som tar beslutninger p√• vegne av avdelingsstyret

Vedtak i avdelingsstyret gj√łres med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet har dekanen dobbeltstemme.

Dekan gis fullmakt til √• ta avgj√łrelse i saker som ikke kan utsettes til avdelingsstyret kan komme sammen i m√łte. Likes√• gis dekan fullmakt til √• avgj√łre l√łpende saker som ikke anses som viktige nok til at det innkalles til ekstraordin√¶rt m√łte.

M√łtefrekvens, innkalling, saksliste, m√łteplikt, m√łteordning og protokoll

Dekanen s√łrger for at det holdes regelmessige m√łter i avdelingsstyret. Det skal minimum holdes tre m√łter per semester. Det lages plan for m√łtevirksomheten, senest ved starten av hvert semester.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes ut til medlemmer, samt rektor og h√łgskoledirekt√łr, minimum en uke f√łr m√łtet. Dersom saksdokumenter m√• ettersendes opplyses dette ved utsendelse av innkalling.

Medlemmer i avdelingsstyret har generell m√łteplikt. For at avdelingsstyret skal v√¶re beslutningsdyktig m√• mer enn halvparten av medlemmene v√¶r tilstede.

Avdelingsstyrets m√łter skal som hovedregel v√¶re √•pne, med unntak av saker som skal unntas offentlighet. Dekanen har ansvar for beslutning om hvilke saker som b√łr unntas offentlighet og behandles i lukket m√łte. N√•r avdelingsstyret behandler personalsaker eller personlige forhold skal m√łtet lukkes for tilh√łrere. Deltakerne har da taushetsplikt, slik dette er regulert i forvaltningsloven og universitets- og h√łgskoleloven.

Forslag til avdelingsstyrets vedtak eller tilr√•dning skal som hovedregel foreligge skriftlig f√łr behandling/vedtak.

Det skal f√łres protokoll fra m√łtene, og medlemmer skal gis anledning til √• levere egen tilf√łrsel til protokollen for √• forklare sin stemmegivning i enkeltsaker.