Kvalitetssystem

Språkpolitiske retningslinjer

Overordnende retningslinjer

Språkpolitikken er et viktig element i det kulturpolitiske ansvaret til Høgskolen i Molde. Norsk er hovedspråk ved Høgskolen i Molde. Som statlig utdannings- og forskningsinstitusjon skal høgskolen fremme og utvikle bruk av norsk språk og norsk fagterminologi både i undervisning og forskning. Med «norsk» mener en i disse retningslinjer begge målformene. Retningslinjene for bruk av bokmål og nynorsk er hjemlet og underlagt i Lov om målbruk i offentlige tjeneste[1] med forskrift[2] .

Høgskolen skal videre praktisere parallellspråklighet der dette er formålstjenlig. Dette betyr at norsk ivaretas som hovedspråk samtidig som det tilrettelegges for et større språklig mangfold, der engelsk er det primære fremmedspråket.

Utdanning

Norsk er hovedspråk i undervisningen ved Høgskolen i Molde. Svensk og dansk er likeverdige med norsk som undervisningsspråk. Undervisningsspråk skal angis som obligatorisk informasjon i alle emnebeskrivelser og studieplaner. Studenter på alle nivåer forventes å kunne ta i bruk faglitteratur både på norsk og engelsk. Kravet til norsk gjelder ikke fremmedspråklige studenter på internasjonale studieprogrammer.

Avdelingene bør tilby studentene kurs i akademisk skriving der siktemålet er å utvikle språk-, tekst- og sjangerkompetansen.

Utenlandske studenter bør få tilbud om kurs i norsk språk, kultur og samfunn.

 

Forskning

Vitenskapelig publisering skal skje på det språket som er mest relevant og naturlig for den enkelte vitenskapelig ansatte.

Alle doktorgradsavhandlinger skal ha et sammendrag på engelsk og en populærvitenskapelig oppsummering på norsk.  

Høgskolen i Molde stiller seg støttende til forskere som vil heve sin engelskkompetanse. Videre vil høgskolen søke å tilrettelegge for språkhjelp til forskere med behov for språkvask og oversettelse.

 

Formidling og samfunnskontakt

Formidling til allmennheten bør skje på det språket som er mest formålstjenlig for det publikum formidlingen er rettet mot.

 

Administrasjon og informasjon

Norsk er administrasjonsspråk ved Høgskolen i Molde.  Samtidig bør all vesentlig informasjon ved Høgskolen uavhengig av medium, rettet mot potensielle og nåværende studenter, samt ansatte, foreligge på norsk og engelsk.

Dokumenteier skal løpende vurdere om dokumenter skal oversettes til engelsk.

Ansatte i administrasjonen bør ha tilstrekkelig språkkompetanse til å kunne betjene

ansatte, studenter og besøkende på en tilfredsstillende måte.


[1]  http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1980-04-11-5

 

[2]  http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1980-12-05-4938