Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Serviceerklæring

Serviceerklæringen er et dokument som beskriver høgskolens intensjoner i samarbeidet med studentene, og er ikke en juridisk bindende avtale. Studentenes juridiske rettigheter er slått fast i egne lover, regler og forskrifter. Se kvalitetssystemet.

Høgskolen i Molde skal utdanne høyt kvalifiserte kandidater på sine fagfelt og skal gi sine studenter en utdanning som setter dem i stand til å gå inn i de yrker og oppgaver som utdanningene er rettet mot. Høgskolen skal utvikle generelle akademiske og yrkesetiske holdninger og ferdigheter som gjør studentene i stand til å vedlikeholde og utvikle sin egen kompetanse i takt med de utfordringer de møter i yrkeslivet.

Høgskolen skal ha et godt studie- og arbeidsmiljø der studenter og ansatte trives og har respekt for hverandre. Arbeidsmiljøet skal stimulere til faglig og pedagogisk samarbeid, der personer, grupper og utdanninger kan utnytte de mangfoldige ressursene i høgskolen som helhet.

1. Retningslinjer
Serviceerklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Molde ønsker å følge opp:

 • de rettigheter og plikter studentene har ved høgskolen
 • hvilke tjenester og service studentene kan forvente på ulike områder
 • hvilke muligheter til medvirkning og demokratisk innflytelse på høgskolens beslutninger studentene skal ha
 • hvilke muligheter studentene har til å klage på undervisning, eksamen og andre sider ved høgskolens virksomhet
 • hvilke krav og forventninger studentene og de ansatte kan stille til hverandre.

Serviceerklæringen er basert på de verdier som Høgskolen i Molde ønsker å fremme:

 • faglig og administrativ profesjonalitet
 • dialog basert på gjensidig respekt mellom ansatte og studenter
 • demokratisk deltakelse i læringsmiljøet og høgskolens organer
 • likestilling mellom kjønnene
 • avstand fra alle former for diskriminering .

2. Samarbeid, demokrati og medvirkning
Høgskolen i Molde ønsker av sine studenter at de:

 • engasjerer seg aktivt i studentpolitisk arbeid
 • deltar i valg av studentrepresentanter til høgskolens organer
 • gir tilbakemelding via sine valgte representanter om hvordan det er å være student ved høgskolen
 • behandler de ansatte og hverandre med omtanke og respekt
 • deltar i samarbeid om å finne fram til felles løsninger
 • søker informasjon og holder seg orientert ved å lese studenthåndbøker, oppslagstavler, høgskolens internettsider og annet utdelt materiale.

Høgskolen forplikter seg til å:

 • arbeide aktivt for at det skal være et godt studie- og arbeidsmiljø ved høgskolen
 • ha et godt informasjonssystem
 • gi studentene rett og mulighet til, gjennom sine representanter i styrende organer, å være med på beslutninger om fag- og studieplaner, pensum, undervisning og høgskolens bruk av ressurser
 • legge forholdene til rette for studentpolitisk virksomhet
 • behandle studentene med respekt og omtanke
 • lytte til synspunkter fra studentene og deres representanter.


3. Studieopplegg
Høgskolen i Molde forventer at studentene:

 • selv tar ansvaret for å sette seg inn i informasjon om eksamen, pensum, oppgaver og lignende ved å lese studiehåndbøker, oppslag og høgskolens internettsider
 • holder seg informert om opplegget for studiet, tidsfrister for oppgaver, eksamen ol. gjennom høgskolens informasjonssystem
 • setter seg inn i studie- og fagplaner
 • er faglig aktive og tar del i seminar og gruppearbeid
 • innøver studievaner som gjør at de tilegner seg nødvendig teoretisk og praktisk kunnskap
 • deltar i evaluering av undervisning og pedagogiske opplegg, og foreslår forbedringer i samarbeid med andre studenter og lærerne
 • opptrer i samsvar med etiske regler for god praksis og de yrkesetiske retningslinjer for det yrket de skal gå inn i
 • bruker de mulighetene bibliotek og laboratorier gir.

Høgskolen lover å:

 • gi studentene regelmessige muligheter til å evaluere undervisningsoppleggene i de forskjellige fag
 • foreta jevnlige undersøkelser av hvordan studentene er fornøyd med studiemiljøet og studiekvaliteten
 • sørge for at nye lærere uten pedagogisk utdanning får tilbud om opplæring i høgskolepedagogikk
 • stimulere lærerne til å holde seg faglig og pedagogisk oppdatert
 • legge til rette for fleksible og selvstendige læringsformer
 • legge forholdene til rette for studenter med funksjonshemning eller språkproblemer
 • legge til rette muligheter for arbeid i seminar og kollokviegrupper
 • legge til rette for at studentene får faglig god og tilstrekkelig undervisning og veiledning, både i de teoretiske og praktiske delene av studiet
 • sørge for at bibliotek og laboratorier til enhver tid er mest mulig oppdatert med hensyn til relevant litteratur og hensiktsmessig utstyr.


4. Studieadministrasjon
Høgskolen mener at forutsigbarhet i studieadminstrativ praksis er viktig for et godt studiemiljø og søker å oppnå dette ved at:

 • studentene gjøres kjent med bestemmelsene som gjelder eksamen i lov og forskrift gjennom studiehåndbøker og høgskolens internettsider
 • høgskolen tilrettelegger studiestart slik at det gjør det lettere for nye studenter å orientere seg og komme i gang med studiene. Dette skal også omfatte innføring i studieteknikk og bruk av bibliotek
 • alle nye studenter skal ved studiestart/studieårets begynnelse ha fått utlevert informasjon om studiets organisering, om eventuelt obligatorisk fremmøte, om arbeidsformer og studiestedets velferdstilbud
 • alle studenter skal ved studiestart/studieårets begynnelse få utlevert undervisningsplaner med oversikt over når det gis undervisning i ulike emner, hva som er pensum og tidspunkt for eksamen
 • tidsfrister for levering av ulike typer obligatoriske oppgaver som semesteroppgaver praksisrapporter, større gruppearbeid o.l. skal kunngjøres senest ved starten av hvert semester
 • studentene får informasjon om at enkeltvedtak eller beslutninger om sanksjoner kan påklages til høgskolens klagenemnd eller et overordnet beslutningsorgan og hvordan saksgangen er
 • studentene gjøres kjent med mulighetene til å søke om særskilt tilrettelagt undervisning og særordninger til eksamen ved dokumentert sykdom eller funksjonshemning
 • studentene gjøres kjent med de evalueringer som gis av veiledere/øvingslærere i praksis
 • sensurfrister overholdes
 • forholdene skal legges til rette for studieveiledning underveis i studiet
 • studiekontoret skal være tilgjengelig for studentene til fastsatte tider.


5. Bibliotektjenester
Biblioteket forutsetter at studentene:

 • setter seg inn i de muligheter som biblioteket gir og de informasjonskilder de enkelte fag benytter seg av, ved egeninnsats eller ved å følge de kurstilbudene biblioteket tilbyr, slik at man tilegner seg de informasjonsferdigheter studium og yrkesutøvelse krever
 • bidrar til å opprettholde og videreutvikle biblioteket som et attraktivt studiemiljø
 • følger de regler høgskolebiblioteket har nedfelt til felles beste for studenter og ansatte
 • ikke fjerner materiale fra biblioteket uten at dette er forsvarlig registrert
 • tar hensyn til andre brukere av biblioteket slik at alle får ønsket arbeidsro og tilgang til bibliotekets tjenester.

Høgskolebiblioteket skal arbeide for å:

 • sikre god tilgang til litteratur og tjenester innenfor de rammer som er tilgjengelige
 • sikre tilgang til elektroniske informasjonstjenester i biblioteket og via høgskolens nettverk
 • gi studentene faglig kompetent veiledning
 • tilby opplæringsprogrammer i bruk av bibliotekets tjenester
 • utvikle biblioteket til et godt studiemiljø hvor studentene kan få tilgang til læringsressurser, nødvendige hjelpemidler, veiledning og arbeidsplasser.

6. IT- tjenester

Høgskolen i Molde forventer at studentene:

 • behandler høgskolens IT-utstyr med forsiktighet
 • tar hensyn til andre studenter slik at alle får tilgang til de IT-tjenester de har krav på
 • retter seg etter det reglementet som finnes for bruk av Høgskolens IT-systemer og som skal underskrives av studentene før brukerkonto tildeles.

Høgskolen forplikter seg til å ha et IT-tilbud til studentene som omfatter:

 • tilgang til PC i høgskolens lokaler med nettverkstilknytning
 • personlig brukerkonto / FEIDE-navn med eget lagringsområde på servere og tilgang til utskrift
 • tilgang til Internett med egen e-postadresse og mulighet for egen hjemmeside
 • tilgang til generell programvare som nettleser, tekstbehandling og regneark, samt eventuell fagspesifikk programvare

 

7. Service og studentvelferd
I henhold til Lov om studentsamskipnader har høgskolen et totalansvar for studentenes helhetlige læringsmiljø. Dette innebærer at høgskolen også har et overordnet, strategisk ansvar for studentvelferden, selv om denne hovedsakelig leveres av studentsamskipnaden.

Høgskolen er ansvarlig for de generelle forpliktelsene, mens studentsamskipnaden har forpliktelser knyttet til konkrete leveranser av produkter og tjenester. Det vises for øvrig til egen strategiplan for Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre, som er utarbeidet og godkjent av styret for studentsamskipnaden.

Høgskolen forplikter seg til:

 • å samarbeide med studentsamskipnaden om utvikling av velferdstilbud som supplerer samfunnets generelle velferdstilbud

å tilrettelegge for at studentsamskipnaden kan utvikle sine velferdstilbud i tråd med høgskolen sine strategiske prioriteringer.

 


 
Våre partnere: