Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering til NSD over gjennomføring i hht. studieplan

Frist for rapportering  til NSD er satt til 15. februar.

Dokumentasjon på hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger på http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/

 

Forarbeid:

Alle studenter som er tatt opp på studium av minst 60 stp' omfang skal ha individuell studieplan.  Studentene knyttes til standard studieplaner ved studiestart. 

Se egen prosedyre for individuelle studieplaner og avvik fra standard studieplaner i tilknytning til studentweb.

Sjekk at alle studenter har godtatt sine individuelle studieplaner innen gjeldende frister. 

Studieledere/faglige veiledere og studieadministrasjon må gå gjennom individuelle planer og godkjenne disse. 

Dette arbeidet gjøres hvert semester i hht gjeldende frister for godkjenning av individuelle studieplaner.

 

Sluttprosedyre:

Etter at all sensur for foregående sensur er registrert og kvalitetssikret (se kvalitetssikring i forbindelse med rutine for rapportering av studiepoeng til NSD) i første halvdel av januar, kjøres rapporten for avvik antall planlagte studiepoeng i forhold til antall beståtte studiepoeng for det aktuelle kalenderår.

Under skillearket "Studieadministrasjon" i studieadministrativt system finner vi "Dataeksport/import".  Gå videre inn på "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under aktuelt semester må vi opprette ny eksport "17 Gjennomføring iht. avtalt utdanningsplan ved hjelp av Ctrl +N.  Kjør rapporten.

Eksporter dataene over til regneark.  Kvalitetssikre data før overføring som tekstfil til DBH.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Våre partnere: