Kvalitetssystem

Rappportering karakterstatistikk NSD

Frist for rapportering av karakterstatistikk til NSD er satt til 15. oktober for sensur for emner avsluttet i vårsemesteret (01.01.-31.07) og 15. februar for sensur for emner som avsluttes i høstsemesteret.

Dokumentasjon på hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger på http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/

 

Forarbeid:

Arbeidet med rapporten startes etter at rapporten for studiepoengproduksjon er klar (se egen prosedyre).  Vi har da allerede foretatt kontroll på at all sensur for gjeldende semester er ført og kontrollert.

Finn fram kopier av alle sensurlister.  Sorter på emner.  For emner med flere sensurlister samme semester (for eksempel eksamener på ulike steder eller ordinær eksamen + konte osv), slår vi sammen antall A, B,....  F .

 

Sluttprosedyre:

Under skillearket "Studieadministrasjon" i studieadministrativt system finner vi "Dataeksport/import".  Gå videre inn på "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester må vi opprette ny eksport "6 Karakterer (stud_kar)" ved hjelp av Ctrl +N.  Kjør rapporten.

Eksporter dataene over til regneark.  Kontroller mot sensurlistene.

Rett eventuelle feil og kjør rapport på nytt før oversending til DBH som tekstfil.