Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering over registrerte studenter til NSD

Frist for rapportering av registrerte studenter til NSD er satt til 15. oktober for studenter som er aktive i høstsemesteret og 15. mars for studenter som er aktive i vårsemesteret.

Dokumentasjon på hvilke opplysninger som skal rapporteres ligger på http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/

NB!  Tellingstidspunktet er 1. oktober for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.  Dette betyr at studenter som starter på et studium som starter etter tellingstidspunkete ikke kommer med i oversikten over aktive studenter det aktuelle semesteret.

Etter at opptaket er avslutta og frist for betaling av semesteravgift + frist for purring er utgått, kjører vi ut lister over aktive studenter fra det studieadministrative studentsystemet + liste over alle som har betalt semesteravgift. 

Sjekk listene opp mot hverandre. 

NB!  En del studenter skal ikke betale semesteravgift.  Dette gjelder for eksempel ERASMUS/NORDPLUS utvekslingsstudenter. 

Slett studietilknytning for studenter som står oppført med start på nytt studium og som ikke har betalt semesteravgift og som ikke inngår blant de som slipper å betale semesteravgift.

For studenter som ikke har betalt semesteravgift og som startet på et studium tidligere semester setter vi studentstatus lik sluttet.  Sluttdato settes til 20.06 for studenter som hadde siste eksamen i vårsemesteret og 20.12 for studenter som hadde siste eksamen i høstsemesteret.

 Sjekk at alle studenter i studieadministrativt ligger inne med korrekt personnummer (11 siffer) eller med korrekt erstatningsnummer.  Prosedyren for denne sjekken er beskrevet i rutine for rapportering av opptatte studenter til NSD.

 

Sluttprosedyre:

Under skillearket "Studieadministrasjon" i studieadministrativt system finner vi "Dataeksport/import".  Gå videre inn på "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester må vi opprette ny eksport "4. Registrerte studenter (stud_reg)" ved hjelp av Ctrl +N.  Kjør rapporten og kontroller tallene mot antall betalt semesteravgift + ant. slipper å betale semesteravgift før den sendes som tekstfil til NSD. 

 

PROSEDYRE FOR RAPPORT REGISTRERTE STUDENTER FORDELT PÅ ALDER NSD

Dette er tilsvarende rapport som ovenfor, men i tillegg skal vi rapportere aldersfordeling.

Sjekk at alle studenter i studieadministrativt ligger inne med korrekt personnummer (11 siffer) eller med korrekt erstatningsnummer.  Prosedyren for denne sjekken er beskrevet i rutine for rapportering av opptatte studenter til NSD.

Etter at rapport for registrerte studenter er klar, går vi inn på skillearket    Studieadministrasjon i studieadministrativt system.  Her finner vi  "Dataeksport/import".  Gå videre inn på "Eksport" og til "NSD eksport (studentdata)".

Under denne finner vi frem til aktuelt semester.  Under aktuelt semester må vi opprette ny eksport "12. Studenter fordelt på alder (stud_alder)" ved hjelp av Ctrl +N.  Kjør rapporten og kontroller tallene før den sendes som tekstfil til NSD. 

 

 

 


 
Våre partnere: