Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Rapportering av driftsdata til DBH

Direkte ansvarlig: studiesjef
Aktør:
studierådgiver
Lenke:
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/tidsfrister.cfm

 

Hovedaktiviteter

 

Tidspunkt

 

Kommentar

Søkertall høst og vår

 

15.03 for vår-opptak og 15.10 for høstopptak

Data hentes både fra studier gjennom samordna opptak og fra opptak som gjøres lokalt.

(både primærsøkn. og lavere prioritet tas med)

 

Opptak høst og vår

 

15.03 for vår-opptak og 15.10 for høstopptak

Gjelder studenter som har møtt, registrert seg og betalt semesteravgift)

Nye studenter høst og vår

 

15.03 for vår-opptak og 15.10 for høstopptak

Studenter som ikke tidligere har vært registrert ved institusjonen, dvs. førstegangsregistrerte studenter. Studentene må ha registrert seg og betalt semesteravgift

 

Registrerte studenter høst og vår

 

15.03 for vår- og 15.10 for høstsemesteret

Samtlige registrerte studenter ved høgskolen høstsemester og vårsemester fordelt på studier.

 

Studenter fordelt på alder høst/vår

15.03 for vår- og 15.10 for høstsemesteret

Samtlige registrerte studenter ved høgskolen høstsemester og vårsemester fordelt på alder

Utenlandske studenter

15.03 for vår- og 15.10 for høstsemesteret

Samtlige studenter med utenlandsk statsborgerskap.  Fordelt på studium.

Eksamen høst og vår

(studiepoengproduksjon)

15.10 for vår- og 15.02 for høstsemester

Alle studiepoenggivende eksamener, prosjektoppgaver, praksis, mappeevaluering osv. NB! Både netto- og bruttoproduksjon

Karakterstatistikk høst og vår

15.10 for vår- og 15.02 for høstsemester

Karakterfordeling, dvs antall gitte A, B,...F + Bestått/ikke bestått + prosentvis fordeling av disse

Fullførte studieprogram høst og vår

15.10 for vår- og 15.02 for høstsemester

Antall som har fullført studieprogram (både vitnemålsgivende og ikke vitnemålsgivende)

NB! Data vårsemesteret: Sensur i perioden 1.02-31.08

Data høstsemesteret: Sensur i perioden 1.09-31.01

 

Ferdige kandidater høst og vår

15.10 for vår- og 15.02 for høstsemester

Antall som har fullført vitnemålsgivende studium høst og vår (høgskolekandidat, bachelorgrad, mastergrad

 

Etterutdanningskurs

15.02  for hele foregående år

Antall studenter på kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse.

 

Desentralisering/fjernundervisn.

15.02  for hele foregående år

Antall studenter på desentraliserte studietilbud og fjernundervisning

 

Gjennomføring iht utdannings-plan

15.02  for hele foregående år

Antall studiepoeng som studentene har planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår, og antall gjennomførte studiepoeng,

 

Nye studier

15.02  for hele foregående år

Nye studietilbud (kompetansegivende studieprogram som er igangsatt i løpet av rapporteringsåret,- min. 30 stp)

 

Avviklede studietilbud

15.02  for hele foregående år

Studieprogram som er avviklet i løpet av 2004, dvs. at de siste gang ble arrangert i 2003. Data omfatter studieprogrammer med fra og med 60 studiepoeng

 

Utvekslingsstudenter

15.02  for hele foregående år

Ant. utenl. studenter ved HSM og HSM-studenter i utlandet som studerer på grunnlag av utvekslingsavtaler/kvoteprogram med utdann-ingsinstitusjoner i andre land. NB: Varigheten på avtalen må være minst tre måneder.

 

Psykisk helsearbeid

15.02  for hele foregående år

Antall søkere og opptatte studenter på videreutdanning psykisk helsearbeid

 

Prosentandel praksis på studieprogrammer

15.02  for hele foregående år

Studieprogrammer der det er organisert et veldefinert praksisopplegg hvor studentene i perioder er under opplæring på arbeidsplasser

 

 

 

 
Våre partnere: