Kvalitetssystem

Valg til styringsorganer

Fastsatt av styret for Høgskolen i Molde, 13.6.2005 med hjemmel i lov av 1.4.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (univl.)
og reglement for intern organisering og styring ved Høgskolen i Molde, fastsatt 21.4.2005

 

 Generelle bestemmelser

 

§ 1     Reglementets virkeområde

Dette reglementet gjelder ved følgende valg ved Høgskolen i Molde:

  • 1)      Valg av rektor
  • 2)      Valg av styremedlemmer
  • 3)      Valg av medlemmer i avdelingsråd
  • 4)      Eventuelle andre valg etter høyskolestyrets bestemmelse

§ 2     Valgstyre

Høyskolestyre oppnevner valgstyre for de valg som holdes etter dette reglementet, jf. høyskolens styringsreglement punkt 2.5.

§ 3     Gjennomføring av valgene

Valgstyre fastsetter tidspunkt for valgene og måten de skal gjennomføres på, herunder frister for å fremme forslag på kandidater.  Valgstyret fastsetter også den praktiske gjennom­føring av forhåndsstemmegivning.

§ 4     Stemmerett

1)      Tilsatte

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling som på valgtids­punktet er inne i tilsettingsforhold for ett år eller mer, har stemmerett.  Ved permi­sjon uten lønn bortfaller stemmeretten.

2)      Studenter

Registrerte studenter, som har betalt semesteravgift for det semester valget gjennom­føres i, har stemmerett.

3)      Tvist om stemmerett.

Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel.  Slik stemmeseddel skal oppbevares betryggende i særskilt lukket konvolutt i påvente av eventuell klagebehandling. 

§ 5     Valgkretser

Det er separate valgkretser for gruppene

  •           tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger
  •           tilsatte i teknisk/administrative stillinger
  •           studenter

          Jf. likevel § 15

§ 6     Manntall

Høyskoledirektøren er manntallsfører.  Manntallet over de som har stemmerett, skal være satt opp og lagt ut senest fire uker før vedkommende valg.  Klage over manntalls­føringen avgjøres av valgstyret.  Klagen må være innkommet til manntallsfører senest to uker før valgdagen.

§ 7     Forhåndsstemme

Den som ikke er til stede på valgdagen, kan avgi forhåndsstemme etter at de innkomne forslag på kandidater er gjort kjent.  Forhåndsstemme må være innkommet senest ett døgn før valget starter.

§ 8     Plikt til å ta imot valg og til å fungere i vervet

1) Tilsatt og studenter har plikt til å ta imot valg og fungere i vervet så lenge han/hun er valgbar ved vedkommende valg.  Innehaver av verv skal fratre når valgbarheten opp­hører.  Den som har permisjon i funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer.

2) Den som tidligere har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som han/hun har fungert sammenhengende i vervet.  Dette gjelder også funksjonen som studieleder.

3) Valgstyret kan etter søknad frita for valg eller fortsatt funksjon i et verv for den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette.

§ 9     Kjønnsmessig balanse

Likestillingslovens krav om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets, så langt det er mulig.  Viser det seg ved opptellingen at kjønnsmessig balanse ikke er oppnådd, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er av­gitt stemmer for, opp, inntil man har oppnådd slik balanse.

§ 10   Valgprotokoll

Utfallet av valg etter dette reglementet skal føres inn i særskilt valgprotokoll som under­skrives av valgstyret.  Melding om utfallet av valget sendes til høyskoledirektøren og kunn­gjøres straks.

 

Valg av rektor

§ 11   Valgbarhet

Fast og midlertidig tilsatte, samt eksterne kandidater, er valgbare. 

§ 12   Valgform

Valg av rektor holdes som flertallsvalg, der det kreves et flertall av de avgitte stemmer for at en kandidat skal anses som valgt.  Dersom ingen av kandidatene har fått mer enn 50 % av stemmene, avholdes ny valgomgang mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. 

§ 13   Vekting av stemmer

Ved valgoppgjøret vektes stemmene etter følgende fordeling:

a)       tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 55 %

b)      tilsatte i teknisk/administrativ stillinger 20 %

c)       studenter 25 %

 

 

Valg av styremedlemmer

 

§ 14   Valgbarhet

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling med tilsettings­forhold for hele funksjonsperioden er valgbare.

Dekaner og administrative ledere er ikke valgbare. 

Stemmeberettigede studenter er valgbare. 

§ 15   Valgkretser

Dersom midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 % av de tilsatte i slike stillinger ved høyskolen, skal denne gruppen velge ett av styre­medlemmene fra ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og det skal være en egen valg­krets for disse.

§ 16   Varamedlemmer

Innenfor den enkelte valgkrets skal det, så langt det er mulig, velges minst like mange varamedlemmer som medlemmer i nummerert rekkefølge. 

 

Valg av medlemmer i avdelingsråd

§ 17   Valgbarhet

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling med tilsettings­forhold i hele funksjonsperioden, er valgbare. 

Stemmeberettigede studenter er valgbare.

Ved valg av representanter for teknisk/administrativt tilsatte i avdelingsråd er alle til­satte i teknisk/administrative stillinger ved HSM valgbare, unntatt administrative ledere.

§ 18   Valgkretser

Ved valg til avdelingsråd er stemmeretten avhengig av tilknytning til vedkommende avdeling, likevel slik at ved valg av representanter for teknisk/administrativt tilsatte, har alle tilsatte i teknisk/administrative stillinger ved HSM stemmerett.

§ 19   Funksjonstid

Representanter for tilsatte og eksterne representanter velges for 2 år.

Representanter for studenter velges for 1 år.

§ 20   Nestleder

Avdelingsrådet velger selv eventuell nestleder jf. styringsreglementet pkt. 1.2.

§ 21   Eksterne medlemmer

Høyskolestyret oppnevner eventuelle eksterne medlemmer i avdelingsråd

§ 22   Varamedlemmer

Innenfor den enkelte valgkrets skal det, så langt det er mulig, velges minst like mange varamedlemmer som medlemmer i nummerert rekkefølge.

 

Andre valg

§ 23   Andre valg

Ved eventuelle andre valg som høyskolestyret bestemmer skal gjennomføres, gjelder valg­reglementet så langt det passer.  Valgstyret tar nødvendige beslutninger.


Utfyllende regler

§ 24   Klage

1) Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som menes begått ved dette.  Klage må være fremsatt overfor valgstyret senest en uke etter at valgresultatet er gjort kjent.

2) Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, for å rette opp eventuelle feil.  Det nye valgoppgjøret kan påklages etter pkt. 1. 

3) Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til styrets klagenemnd.

4) Mener klagenemnda at det er gjort feil kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne feilen ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg.

§ 25   Iverksetting.  Endring.

Dette reglementet trer i kraft fra 1.8.05. 

Reglementet kan bare endres gjennom vedtak i høyskolestyret.