Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Valg til styringsorganer

Fastsatt av styret for Høgskolen i Molde, 13.6.2005 med hjemmel i lov av 1.4.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (univl.)
og reglement for intern organisering og styring ved Høgskolen i Molde, fastsatt 21.4.2005

 

 Generelle bestemmelser

 

§ 1     Reglementets virkeomrĂĽde

Dette reglementet gjelder ved følgende valg ved Høgskolen i Molde:

  • 1)      Valg av rektor
  • 2)      Valg av styremedlemmer
  • 3)      Valg av medlemmer i avdelingsrĂĽd
  • 4)      Eventuelle andre valg etter høyskolestyrets bestemmelse

§ 2     Valgstyre

Høyskolestyre oppnevner valgstyre for de valg som holdes etter dette reglementet, jf. høyskolens styringsreglement punkt 2.5.

§ 3     Gjennomføring av valgene

Valgstyre fastsetter tidspunkt for valgene og mĂĽten de skal gjennomføres pĂĽ, herunder frister for ĂĽ fremme forslag pĂĽ kandidater.  Valgstyret fastsetter ogsĂĽ den praktiske gjennom­føring av forhĂĽndsstemmegivning.

§ 4     Stemmerett

1)      Tilsatte

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling som pĂĽ valgtids­punktet er inne i tilsettingsforhold for ett ĂĽr eller mer, har stemmerett.  Ved permi­sjon uten lønn bortfaller stemmeretten.

2)      Studenter

Registrerte studenter, som har betalt semesteravgift for det semester valget gjennom­føres i, har stemmerett.

3)      Tvist om stemmerett.

Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til ĂĽ levere stemmeseddel.  Slik stemmeseddel skal oppbevares betryggende i sĂŚrskilt lukket konvolutt i pĂĽvente av eventuell klagebehandling. 

§ 5     Valgkretser

Det er separate valgkretser for gruppene

  •           tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger
  •           tilsatte i teknisk/administrative stillinger
  •           studenter

          Jf. likevel § 15

§ 6     Manntall

Høyskoledirektøren er manntallsfører.  Manntallet over de som har stemmerett, skal vĂŚre satt opp og lagt ut senest fire uker før vedkommende valg.  Klage over manntalls­føringen avgjøres av valgstyret.  Klagen mĂĽ vĂŚre innkommet til manntallsfører senest to uker før valgdagen.

§ 7     ForhĂĽndsstemme

Den som ikke er til stede pĂĽ valgdagen, kan avgi forhĂĽndsstemme etter at de innkomne forslag pĂĽ kandidater er gjort kjent.  ForhĂĽndsstemme mĂĽ vĂŚre innkommet senest ett døgn før valget starter.

§ 8     Plikt til ĂĽ ta imot valg og til ĂĽ fungere i vervet

1) Tilsatt og studenter har plikt til ĂĽ ta imot valg og fungere i vervet sĂĽ lenge han/hun er valgbar ved vedkommende valg.  Innehaver av verv skal fratre nĂĽr valgbarheten opp­hører.  Den som har permisjon i funksjonsperioden, fratrer vervet sĂĽ lenge permisjonen varer.

2) Den som tidligere har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som han/hun har fungert sammenhengende i vervet.  Dette gjelder ogsĂĽ funksjonen som studieleder.

3) Valgstyret kan etter søknad frita for valg eller fortsatt funksjon i et verv for den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette.

§ 9     Kjønnsmessig balanse

Likestillingslovens krav om representasjon av begge kjønn skal vĂŚre oppfylt innen den enkelte valgkrets, sĂĽ langt det er mulig.  Viser det seg ved opptellingen at kjønnsmessig balanse ikke er oppnĂĽdd, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er av­gitt stemmer for, opp, inntil man har oppnĂĽdd slik balanse.

§ 10   Valgprotokoll

Utfallet av valg etter dette reglementet skal føres inn i sĂŚrskilt valgprotokoll som under­skrives av valgstyret.  Melding om utfallet av valget sendes til høyskoledirektøren og kunn­gjøres straks.

 

Valg av rektor

§ 11   Valgbarhet

Fast og midlertidig tilsatte, samt eksterne kandidater, er valgbare. 

§ 12   Valgform

Valg av rektor holdes som flertallsvalg, der det kreves et flertall av de avgitte stemmer for at en kandidat skal anses som valgt.  Dersom ingen av kandidatene har fĂĽtt mer enn 50 % av stemmene, avholdes ny valgomgang mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. 

§ 13   Vekting av stemmer

Ved valgoppgjøret vektes stemmene etter følgende fordeling:

a)       tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 55 %

b)      tilsatte i teknisk/administrativ stillinger 20 %

c)       studenter 25 %

 

 

Valg av styremedlemmer

 

§ 14   Valgbarhet

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling med tilsettings­forhold for hele funksjonsperioden er valgbare.

Dekaner og administrative ledere er ikke valgbare. 

Stemmeberettigede studenter er valgbare. 

§ 15   Valgkretser

Dersom midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 % av de tilsatte i slike stillinger ved høyskolen, skal denne gruppen velge ett av styre­medlemmene fra ansatte i undervisnings- og forskerstilling, og det skal vĂŚre en egen valg­krets for disse.

§ 16   Varamedlemmer

Innenfor den enkelte valgkrets skal det, sĂĽ langt det er mulig, velges minst like mange varamedlemmer som medlemmer i nummerert rekkefølge. 

 

Valg av medlemmer i avdelingsrĂĽd

§ 17   Valgbarhet

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling med tilsettings­forhold i hele funksjonsperioden, er valgbare. 

Stemmeberettigede studenter er valgbare.

Ved valg av representanter for teknisk/administrativt tilsatte i avdelingsrĂĽd er alle til­satte i teknisk/administrative stillinger ved HSM valgbare, unntatt administrative ledere.

§ 18   Valgkretser

Ved valg til avdelingsrĂĽd er stemmeretten avhengig av tilknytning til vedkommende avdeling, likevel slik at ved valg av representanter for teknisk/administrativt tilsatte, har alle tilsatte i teknisk/administrative stillinger ved HSM stemmerett.

§ 19   Funksjonstid

Representanter for tilsatte og eksterne representanter velges for 2 ĂĽr.

Representanter for studenter velges for 1 ĂĽr.

§ 20   Nestleder

AvdelingsrĂĽdet velger selv eventuell nestleder jf. styringsreglementet pkt. 1.2.

§ 21   Eksterne medlemmer

Høyskolestyret oppnevner eventuelle eksterne medlemmer i avdelingsrüd

§ 22   Varamedlemmer

Innenfor den enkelte valgkrets skal det, sĂĽ langt det er mulig, velges minst like mange varamedlemmer som medlemmer i nummerert rekkefølge.

 

Andre valg

§ 23   Andre valg

Ved eventuelle andre valg som høyskolestyret bestemmer skal gjennomføres, gjelder valg­reglementet sĂĽ langt det passer.  Valgstyret tar nødvendige beslutninger.


Utfyllende regler

§ 24   Klage

1) Den som har stemmerett ved et valg kan klage over feil som menes begĂĽtt ved dette.  Klage mĂĽ vĂŚre fremsatt overfor valgstyret senest en uke etter at valgresultatet er gjort kjent.

2) Valgstyret kan bestemme at det skal holdes ny opptelling eller nytt valgoppgjør, for ĂĽ rette opp eventuelle feil.  Det nye valgoppgjøret kan pĂĽklages etter pkt. 1. 

3) Finner valgstyret ikke grunnlag for ü ta klagen til følge, oversendes denne straks til styrets klagenemnd.

4) Mener klagenemnda at det er gjort feil kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og denne feilen ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg.

§ 25   Iverksetting.  Endring.

Dette reglementet trer i kraft fra 1.8.05. 

Reglementet kan bare endres gjennom vedtak i høyskolestyret.