Hopp til hovedinnhold

Kvalitetssystem - Ansvar, myndighet og organisering ved Høgskolen i Molde

(Reglementet er fastsatt av styret for Høgskolen i Molde 7.5.2015, modifisert etter styrets behandling 4.11.15 og 17.2.17)

0.0 Styret og daglig ledelse

Styret er det øverste organet ved Høgskolen i Molde (HiMolde). Styret har ansvar for at virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål, fastsatt av overordnet myndighet. Styrets ansvar og oppgaver er regulert i universitets- og høyskoleloven (uhl) §§ 9-1 og 9-2. Se for øvrig egen styreinstruks. HiMolde er organisert med valgt rektor og todelt ledelse. Daglig ledelse skjer ved høyskoledirektør i samspill med rektor.

Alle beslutninger som er truffet av andre enn styret, skjer etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar, så som i dette reglement. Ved mindre justeringer i reglementet behandles disse administrativt.

0.1 Rektor

Rektor er styrets leder og har på vegne av styret det overordnede ansvar for og ledelse/tilsyn av virksomheten. Ansvar og myndighet fremgår av uhl § 10-1, samt dette dokument. Rektor velges etter HiMoldes reglement. Det velges også en prorektor.

Rektor skal på vegne av styret særlig bidra til å ivareta styrets ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet. Rektor skal i den forbindelse legge vekt på å utøve ledelse i forhold til den faglige virksomheten, blant annet ved å fungere som inspirator og initiativtaker, men også ved å følge opp eventuell kvalitetssvikt.

Rektor skal videre særlig bidra til å ivareta styrets ansvar for å trekke opp strategien for institusjonens utdannings-, forsknings- og formidlingsvirksomhet og annen faglig virksomhet ved å drive fram og utvikle slike strategier. Tilsvarende har rektor et særlig ansvar for å bidra til styrets oppgave med å legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnede myndighet for sektoren og institusjonen.

Rektor skal være HiMoldes fremste representant utad. Rektor skal ved det bidra til at det utvikles godt samarbeid med aktører utenfor høyskolen, som næringsliv, andre utdanningsinstitusjoner, offentlige virksomheter mv, samt med institusjoner i randsonen. Rektor skal ivareta HiMoldes interesser, blant annet overfor nasjonale og lokale myndigheter, og skal bidra til institusjonell faglig nettverksbygging, både nasjonalt og internasjonalt.

Rektor skal sørge for å opprettholde en god, løpende dialog med representanter for studentene. Rektor skal ivareta regelmessig kontakt og dialog med avdelingene om viktige løpende saker, om temaer av overordnet og strategisk karakter og for å sørge for høy kvalitet på den faglige virksomheten. Rektor utarbeider FoU-melding i samarbeid med forskningsutvalget. Rektor fastsetter endringer og tilpasninger i eksisterende studie- og fagplaner, etter forslag fra vedkommende dekan.

Rektor skal i sitt arbeid bruke høyskoledirektøren og administrasjonen aktivt som tilrettelegger, bidragsyter og iverksetter.

0.2 Høyskoledirektør

Høyskoledirektør er øverste leder for den samlede administrative virksomheten. Ansvar og myndighet fremgår av uhl § 10-3, samt dette dokument. Høyskoledirektøren tilsettes av styret. I følge styreinstruksen skal høyskoledirektøren i styremøte eller skriftlig gi styret underretning om HiMoldes virksomhet, stilling og utvikling. Høyskoledirektøren er øverste ansvarlig for disponering av økonomi, med unntak av rektors midler.

Saksfremlegg til styret skal gjøres etter samråd med rektor. Det skal framgå av saksframlegget dersom det er klart at rektors synspunkter er avvikende. Høyskoledirektøren har også ansvar for å iverksette styrets beslutninger. Dette skal skje etter samråd med rektor.

Høyskoledirektøren skal bistå, forberede og legge til rette for rektoratets arbeid og oppgaver. Høyskoledirektøren skal holde rektor løpende informert om saker og aktivitet i administrasjonen, og skal rådføre seg med rektor i alle saker av betydning.

Høyskoledirektøren skal sørge for gode samarbeidsrelasjoner med tjenestemannsorganisasjonene og ivareta et godt samarbeid med Studentsamskipnaden i Molde. Høyskoledirektøren har fullmakt til å gjennomføre forhandlinger etter hovedtariffavtalen. Høyskoledirektøren oppnevner arbeidsgiverrepresentanter i arbeidsmiljøutvalget og likestillingsutvalget.

Høyskoledirektøren har, i tillegg til rektor, et selvstendig ansvar for å ivareta HiMoldes interesser. Høyskoledirektøren skal i denne sammenhengen bidra til en god, løpende dialog med studentene, utvikling og vedlikehold av samarbeidet med institusjoner i randsonen, nasjonale og lokale myndigheter og andre aktører utenfor HiMolde.

1.0 Avdelinger

HiMoldes faglige virksomhet er organisert i avdelinger. Avdelingene har ansvar for undervisning, forskning og utviklingsarbeid, formidling og annen faglig virksomhet på sine fagområder, herunder faglig innhold i studieprogrammene og gjennomføring av disse. Etter styrevedtak 11.12.2013 er HiMolde fra 1.8.2014 organisert med tre faglige enheter:

 • Avdeling for helse- og sosialfag.
 • Avdeling for økonomi og samfunnsfag
 • Avdeling for logistikk

 1.1 Avdelingsleder (dekan)

Hver av avdelingene ledes av en dekan, som har et samlet faglig og administrativt ansvar for avdelingens virksomhet. Dekanene tilsettes etter offentlig kunngjøring og rapporterer til rektor og høyskoledirektør. Dekanen har ansvar for kvalitet og effektivitet i det faglige arbeidet i avdelingen og skal utvikle dette innenfor de overordnede mål og strategier som er fastsatt. Dekanen skal sørge for kvalitetssikring av undervisning og forskning og har ansvar for personalledelse og utvikling av et godt og aktivt arbeids- og læringsmiljø for tilsatte og studenter. Dekanen har også økonomiansvar og anvisningsmyndighet for avdelingsbudsjett og skal sørge for at virksomheten skjer i samsvar med gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Dekanen er leder i avdelingsstyret jf. 1.2. 

Ved hver avdeling skal det være en stedfortreder for dekanen.

Styret har 18.9.2014 fastsatt stillingsbeskrivelse for dekan[1] (side 28).

1.2 Avdelingsstyre

Styret har 30.4.2014 fastsatt mandat og sammensetning for de tre avdelingsstyrene, jf. lov om universiteter og høgskoler § 9-1 (2)

Avdelingsstyrets sammensetning

Avdelingsstyret består av:

 • dekan
 • fire representanter valgt av og blant undervisnings- og forskningspersonalet
 • en ansatt valgt av og blant administrativt ansatte ved høgskolen
 • to studenter

Dekanen er leder av avdelingsstyret. Om avdelingsstyret selv ønsker det kan man utvide styret med et eksternt medlem. Kontorsjef har møte- og talerett i avdelingsstyret, og har i tillegg ansvar for styrets sekretærfunksjon. Funksjonstiden er to år fom 1.8 i partallsår.

Avdelingsstyrets mandat (utfyllende mandat[2])

Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles. Avdelingsstyret skal legge til rette for at dekanen kan utøve sitt faglige og administrative lederansvar.

1.3 Studieleder

Ved avdelingene skal det være studieledere med faglig-administrativt ansvar for gjennomføring og videreutvikling av de enkelte studieprogram. Studielederens oppgaver er knyttet til undervisning og studentenes gjennomstrømning i studiet, med særlig vekt på områder som læringsmiljø, studentoppfølging, evaluering og kvalitetssikring. Studieleder har en koordinerende funksjon og skal bidra til sammenheng og helhet i opplegg og gjennomføring av studietilbudene, samt til markedsføring, rekruttering og kontakt med arbeidslivet.

Antall studielederfunksjoner og ansvarsområder for disse fastsettes av vedkommende dekan. Studieledere utpekes av avdelingsstyret, etter innstilling fra dekan, og har dekanen som næreste overordnede. En studieleder kan ha ansvar for flere beslektede studieprogram. Det avsettes tidsressurs for oppgaven som studieleder. Funksjonstiden er 2 år fom 1.8 i oddetallsår.

Studieleder er leder for kvalitetsteam innenfor sitt område (jf. 1.4) og medlem i Studieutvalget (jf. 2.1). Styret kan fastsette funksjonsbeskrivelse for funksjonen som studieleder.

1.4 Kvalitetsteam

Ved avdelingene skal det være kvalitetsteam knyttet til de enkelte studietilbudene. Disse oppnevnes av avdelingsstyrene. Funksjonsperioden er den samme som for studieledere.

Studieleder er fast leder for kvalitetsteam innenfor sitt ansvarsområde. De består for øvrig av en til tre faglig tilsatte som underviser ved vedkommende studieprogram og to tillitsvalgte studentrepresentanter. De studenttillitsvalgte kan representere studentene på flere beslektede studieprogram. Kvalitetsteamene skal være en støtte for studielederen i ledelsen av studieprogrammet. De har ansvar for å vurdere både faglig innhold/organisering og undervisning og pedagogiske spørsmål, med et særlig ansvar for læringsmiljø, kvalitetssikring og evaluering av undervisning og studier.

Kvalitetsteamene skal sikre god kontakt og informasjonsutveksling mellom studentene og undervisningspersonale/studieledelsen. Kvalitetsteamene skal være en arena for drøftinger av opplegg, gjennomføring og videre utvikling av de enkelte studier. De er i utgangspunktet ikke tillagt formell beslutningsmyndighet, men gjennom særskilt vedtak kan de gis slik myndighet på bestemte områder.

1.5 Viserektor

HiMolde har fra 1.8.2014 viserektor for forskning (VFF) og fra 1.10.2016 viserektor for utdanning (VFU). Viserektor for utnevnes av og rapporterer til rektor.

VFF har hovedansvar for forskningsledelsen ved institusjonen, og skal sammen med dekanene ha ansvaret for forskningen ved avdelingene og aktiviteten i forskningsgruppene. VFF har et spesielt ansvar for å styrke forskningens omfang, posisjon og kvalitet. Se også pkt 2.2.

VFU har hovedansvar for utdanningsledelsen ved institusjonen, og skal sammen med dekanene ha ansvaret for utdanningen ved avdelingene. VFU har et spesielt ansvar for å skape økt oppmerksomhet om utdanningskvalitet og å initiere og gjennomføre tiltak som kan bedre både studentenes læring og deres opplevelse av undervisningen. Se også pkt 2.1.

1.6 Doktorgradsutvalg i logistikk

Utvalget har seks medlemmer, og sammensetningen er som følger:

 • Leder/medlem fra Avdeling for logistikk, valgt av avdelingsstyret
 • 3 medlemmer fra Avdeling for logistikk, valgt av avdelingsstyret
 • 1 medlem fra Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap, valgt av avdelingsstyret
 • 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene
 • Viserektor for forskning (med møte- og talerett)
 • 1 person fra Avdeling for helse- og sosialfag, valgt av avdelingsstyret (med møte- og talerett)

Medlemmenes og den valgte personens funksjonstid er 4 år fom 1. 8 i partallsårene 2014, 2018 osv. Utvalgets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Utvalgets leder er medlem i forskningsutvalget.

Doktorgradsutvalget har ansvar for utvikling og godkjenning av utdanningens studieplan og emnebeskrivelser. Utvalget skal utarbeide utfyllende retningslinjer for studiet, ta stilling til opptak av doktorgradsstudenter, oppnevner veiledere og bedømmelseskomiteer, organiserer emner og seminarer, følger opp kandidatenes avtaler, planlegger og leder disputaser (avdelingen står for det praktiske) og gir uttalelse om tilsetting av stipendiater. 

1.7 Doktorgradsutvalg i helse- og sosialfag

Utvalget har sju medlemmer, og sammensetningen er som følger:

 • 3 medlemmer med 2 vararepresentanter i prioritert rekkefølge fra Avdeling for helse- og sosialfag, valgt av avdelingsstyret
 • 3 medlemmer fra Høgskulen i Volda
 • 1 medlem valgt av doktorgradsstudentene
 • Viserektor for forsking ved HiMolde (med møte- og talerett)
 • 1 person fra Avdeling for logistikk/Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (med møte- og talerett)

Medlemmenes og den valgte personens funksjonstid er 4 år fom 1.8 i partallsårene 2014, 2018 osv. Utvalgets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ledervervet går på omgang mellom medlemmene/institusjonene og har en funksjonstid på to år. Lederen må være professorkompetent. Dersom HiMolde ikke har ledervervet velges utvalgets nestleder blant HiMoldes medlemmer. Lederen/nestlederen ved HiMolde er medlem i forskningsutvalget.

Doktorgradsutvalget har ansvar for utvikling og godkjenning av utdanningens studieplan og emnebeskrivelser. Utvalget skal utarbeide utfyllende retningslinjer for studiet, ta stilling til opptak av doktorgradsstudenter, oppnevner veiledere og bedømmelseskomiteer, organiserer emner og seminarer, følger opp kandidatenes avtaler, planlegger og leder disputaser (avdelingen står for det praktiske) og gir uttalelse om tilsetting av stipendiater. 

2.0 Felles kollegiale organer

2.1 Studieutvalg

Studieutvalget ledes av viserektor for utdanning og har følgende medlemmer:

 • Viserektor for utdanning
 • Dekanene
 • Studieledere
 • 2 studenter oppnevnt av studenttinget (2 års varighet fom 1.8 i oddetallsår)

Utvalget behandler spørsmål av betydning på studie- og studentrelaterte områder som studentrekruttering, opptak, undervisning og eksamen, herunder internasjonalisering og studentutveksling. Utvalget har et særlig ansvar for systemer og rutiner for kvalitetssikring og evaluering av studier og undervisning og skal bidra til informasjonsutveksling og koordinering mellom de ulike studieprogrammene. Utvalget fastsetter retningslinjer for utdanningsplaner. Utvalget legger fram forslag til forskrifter og retningslinjer på aktuelle områder og kan etter styrets bestemmelse tillegges beslutningsmyndighet på bestemte saksområder, herunder søknader fra studenter. Studiekontoret fungerer som sekretariat. 

2.2 Forskningsutvalg

Forskningsutvalget blir ledet av viserektor for forskning og har følgende medlemmer:

 • Viserektor for forskning
 • Dekanene
 • Lederne (ev nestleder) fra doktorgradsutvalgene
 • Et medlem fra avdelinger uten doktorgradsutvalg (velges for to år fom 1.8 i oddetallsår)

Utvalgets viktigste oppgave er å legge til rette for og stimulere forskning, utredning, faglig utviklingsarbeid og formidling. Utvalget skal bidra til å utvikle samarbeid mellom ulike fagområder i høyskolemiljøet og mellom høyskolen og eksterne aktører i arbeids- og samfunnsliv. Utvalget skal også arbeide for kompetanseheving og -utvikling blant de faglige tilsatte og, drøfte spørsmål om forskningsprofil og faglige innretninger og prioriteringer, herunder studietilbud på høyere grads nivå, samt medvirke til å profilere høyskolens forskning og faglige virksomhet i forhold til omgivelsene, herunder internasjonalt forskningssamarbeid

2.3 Formidlingsutvalget

Formidlingsutvalget har ansvar for HiMoldes forskningsformidling og populærvitenskap.

Utvalgets ansvar omfatter prosjekter som p.t. Forskningsdagene, Popvit og samarbeidet med Bjørnsonfestivalen, men også annen forskningsformidling. Utvalget ledes av viserektor for forskning og har ett medlem fra hver av avdelingene, valgt av avdelingsstyrene. Utvalget har også inntil tre medlemmer fra administrasjonen utpekt av høyskoledirektøren.

Medlemmenes funksjonstid er 2 år fom 1.8 i oddetallsår.

2.4 Valgstyre

HiMolde skal ha et valgstyre på fire medlemmer/varamedlemmer med slik sammensetning:

 • 1 medlem fra tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
 • 2 medlemmer fra tilsatte i teknisk/administrative stillinger
 • 1 medlem fra studentene

Valgstyret oppnevnes av høyskoledirektøren og funksjonsperioden følger styrets funksjonstid.

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av valg til høyskolens organer.

Det tar imot og bekjentgjør forslag på kandidater, men har ingen selvstendig funksjon som nominasjonskomité. Medlem av valgstyret kan bringe en avgjørelse inn for klagenemnda. Det er etablert et eget reglement for valg til styringsorganer[3].

2.5 Ledergruppe

HiMolde skal ha en ledergruppe bestående av rektor, høyskoledirektør, prorektor, dekanene, avdelingsleder EUV og studiesjef.

Den er et kontakt- og samrådingsorgan som kan ta opp ethvert spørsmål av betydning for høyskolens drift og utvikling. Gruppen har et særlig ansvar for strategiske og overordnede vurderinger og skal bidra til en best mulig utnyttelse og utvikling av høyskolens materielle og menneskelige ressurser. Ledergruppen skal vurdere ressursdisponering, prioriteringer og satsingsområder i forhold til budsjett og aktuelle utfordringer høyskolen står overfor. 

3.0 Lov- og avtalefestede organer

Høyskolen er pålagt å ha en rekke kollegiale organer for bestemte funksjoner.

Slike organer er særskilt hjemlet og regulert i lov- og avtaleverk og er ikke beskrevet i dette styringsreglementet. Eksempler er arbeidsmiljøutvalg, læringsmiljøutvalg, likestillingsutvalg, tilsettingsutvalget, tilsettingsråd og klagenemnd. Den til enhver tid gjeldende sammensetning fremgår av utvalgsbasen i Public 360 (arkivsystemet).

4.0 Generelle regler om styringsorganer

4.1 Plikt til å utføre tillitsverv

Medlem av styringsorgan eller utvalg har plikt til å møte hvis vedkommende ikke har gyldig forfall og plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt ved annet enn valg.

4.2 Møteordning

Styringsorganer og utvalg treffer sine vedtak i møte. Organet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Lederen for det enkelte organ sørger for at det holdes møter når det trengs. Det skal også innkalles til møte når rektor, høyskoledirektør eller halvparten av medlemmene krever det. Møtene holdes normalt for åpne dører. Vedkommende organ kan beslutte at møtet skal lukkes eller at en bestemt sak behandles for lukkede dører.

Rektor og høyskoledirektør har møte-, tale- og forslagsrett i alle høyskolens organer. 

4.3 Avstemninger

Vedtak treffes med alminnelig flertall hvis ikke annet er bestemt i lov eller reglement.

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Avstemning skjer ved stemmetegn.

Avstemning ved valg og tilsettingssaker skal skje skriftlig hvis ett av medlemmene krever det.

Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

4.4 Møtebok

Det skal føres møtebok for alle møter i kollegiale organer der det treffes vedtak.

5.0 Andre saker

Klagenemndas oppgaver og myndighet er som beskrevet i retningslinjer for klagenemnda ved HiMolde, fastsatt av høyskolestyret, styresak 74/03.

 

[1] http://www.himolde.no/OmHiMolde/h%c3%b8gskolestyret/Documents/M%c3%b8te%2014-5.pdf

[2] http://kvalitet.himolde.no/STK_039

[3] http://kvalitet.himolde.no/KS_STK003

 
Våre partnere: