Kvalitetssystem

Intern akkreditering av studieprogram og opprettelse av studier ved Høgskolen i Molde

Høgskolens retningslinjer for intern akkreditering av studieprogram og opprettelse av nye studer baserer seg på NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud. Retningslinjene er vedtatt i Studieutvalget 22.11.2017.

Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:

Høgskolen i Molde har selvakkrediteringsrett for studier på bachelor- og mastergradsnivå innenfor logistikk, i tillegg til på bachelorgradsnivå på øvrige fagområder. Høgskolen i Molde må søke NOKUT om akkreditering av nye mastergrads- og ph.d.-studier.

Ved selvakkreditering er det ikke nødvendig å sende søknad til NOKUT. Vi er likevel underlagt de samme krav i forskriften ved oppretting av nye studietilbud og må derfor kunne sannsynliggjøre at kravene i studietilsynsforskriften er oppfylt.

Den vedlagte malen er ment som en veiledning i arbeidet med å utvikle nye studietilbud. Malen skal også brukes ved revisjon av eksisterende studieplaner. Avdelingene skal minst hvert 6. år dokuemntere at studietilbudene tilfredsstiller kravene i gjeldende forskrifter ved å fylle ut malen. I forbindelse med dette arbeidet vil det ofte bli gjennomført en periodisk studieprogramevaluering. 

VedleggStørrelse
Mal for intern akkreditering.doc79.5 KB
Rutine for å kvalitetssikre krav til fagmiljø tilknyttet studieprogrammene.doc62 KB