Kvalitetssystem

Opprettelse av nye studier i samarbeid med eksterne parter

Dersom avdelingene eller EUV ønsker å opprette nye studietilbud som skal finansieres eksternt i samarbeid med eksterne parter, må planlegging startes tidligst mulig for å få en forsvarlig kvalitetssikring av tilbudet i god tid før studiet startes opp. Eksternt finansierte studier kan ikke være i konflikt med UH-lovens § 7-1 Egenbetaling: Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.

Se også Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler.

 

Ansvarlig

Aktivitet

EUV 

Vurderer i samarbeid med ekstern part og aktuelt fagmiljø:

 • Vurdere behov for studiet, regionalt og nasjonalt
 • Lage oversikt over liknende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre institusjoner.  Lage oversikt over søkermassen til disse studiene siste par år.
 • Avklare: ansvarsforhold, økonomiske forhold, praktiske forhold i forbindelse med opptak, eksamen og vitnemål og hvordan studiet skal kvalitetssikres og evalueres.
 • Eventuell intensjonsavtale utarbeides og signeres

Avdelingen

Utnevne fagansvarlig som:

 • Lager oversikt over institusjonens faglige kompetanse på fagområdene som studiet innbefatter
 • Oversikt over aktuelle eksterne bidragsytere

Utarbeider utkast til studieplan som skal innholde:

 • Definere bl.a. målgruppe, formell grad og læringsutbytte for studiet
 • Alle studieplaner skal tilfredsstille kravene i Kapittel 2 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.
 • Forslag til nye masterstudier (unntatt studier innenfor fagområdet logistikk) skal godkjennes av NOKUT med søknadsfrist 1.3 og 15.9. Dette gjelder også for studier som finansieres eksternt. Søknaden skal beskrives i hht NOKUT søkerhåndbok. Før søknaden oversendes til NOKUT skal den legges fram for høgskolestyret for godkjenning. Avdelingen må oversende søknaden til Studiekontoret i god tid før styremøtet.
 • Reviderer utkast til studieplan på grunnlag av kommentarer fra eksterne samarbeidspartnere og evt. NOKUT.  Benytt mal som er beskrevet i Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka.
 • Det utarbeides emnebeskrivelser for nye emner som inngår i studiet.

EUV og dekan

Utarbeider budsjett for studiet

EUV og dekan

Dekan oversender forslag til studieplan og emnebeskrivelser, med beskrivelse av strategiske og økonomiske konsekvenser vedlagt eventuell intensjonsavtale med ekstern part til Studiekontoret. Avdelingen må redegjøre for de faglige og personalmessige konsekvenser av det foreslåtte studietilbudet.

Studiesjef

Legger fram forslag til studieplane for studieutvalget og forbereder sak til styret.

Studieutvalget

Kvalitetssikrer foreslått studieplan og emnebeskrivelser i henhold til Kapittel 2 i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

Høgskoledirektør

Legger fram for høgskolestyret forslag til studieplan, redegjørelse for de økonomiske forholdene, faglig og personellmessige konsekvenser.

Styret

Godkjenner oppstart av studiet

EUV

Endelig avtale med ekstern part utarbeides og signeres av alle parter. For høgskolen skal rektor signere.

EUV

Praktisk gjennomføring:

 • Oppretter prosjekt i agresso
 • Markedsføringsplan
 • Inngå kontrakt med interne og eksterne parter
 • Utarbeide søknadsskjema for opptak med nødvendige instruksjoner (søknadsfrist, opptakskrav, rangeringsgrunnlag)
 • Praktisk gjennomføringsplan (rombestilling, mat, hotell etc.)
 • Gjennomføre opptak
 • Registrere studiet og emner i FS

Fagansvarlig

Lager detaljerte undervisningsplaner